eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawy różnych artykułów spożywczych, tłuszczów, olejów.Ogłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy różnych artykułów spożywczych, tłuszczów, olejów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybickiego 10/22

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 64 40 400

1.5.8.) Numer faksu: +48 56 64 40 499

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

zakład karny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy różnych artykułów spożywczych, tłuszczów, olejów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9eaac90b-fc3d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00101623/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawy różnych artykułów spożywczych, tłuszczów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), adres skrzynki ePUAP: /ZK-Grudziadz-1/SkrytkaESP oraz za
pomocą poczty elektronicznej: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby złożyć ofertę, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji, które udostępnione są również na miniPortalu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych Formularzy lub za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencja przesłana za pomocą Formularzy nie może być szyfrowana.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania z miniPortalu). Za datę przekazania dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty elektroniczne za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
Instrukcji Użytkownika dostępnej pod adresem -
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybickiego 10/22 , 86-300 Grudziądz, reprezentowany przez Dyrektora – mjr. Krystiana Wasińskiego; 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przeprowadzenia jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ochrona danych nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.Kw.2232.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 569866,32 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 284933,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RÓŻNE ARTYKUŁY ZBOŻOWE
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Chrupki kukurydziane: opak. do 1 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-88036:1998; 100 kg; 2. Mąka pszenna typu 500: opak. 1 kg - 25 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; barwa - biała z odcieniem żółtym; smak i zapach - swoisty; bez obecności szkodników zbożowo -mącznych i innych pozostałości; PN-A-74022 3 200 kg; 3. Mąka ziemniaczana: opak. do 1 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; zapach i smak - typowy dla skrobi ziemniaczanej; postać i barwa - biały proszek; PN-A-74710; 12 kg; 4. Makaron (typu świderki): opak. 1 kg - 25 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; o swoistym dla danego rodzaju i formy wyglądzie, sporadycznie niewielkie zniekształcenia, dopuszczalne nieliczne pstrociny; PN-A-74131:1999; 7 500 kg; 5. Kasza jęczmienna: opak. 1 kg - 25 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty
dostawy; kasza otrzymana z ziarna jęczmienia szklistego, o cienkiej łusce, przeznaczonego do celów konsumpcyjnych; PN-887A-7403 3 500 kg; 6. Kasza manna: opak. 0,5 kg - 25 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; zapach i smak - typowy dla kaszy manny; bez obecności szkodników i innych pozostałości; PN-88/A-74203; 1 800 kg 7. Ryż biały: opak.1 kg - 25 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-74220 5 100 kg; 8. Wafle
ryżowe bezglutenowe: gramatura opakowania do 1 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; bez udziału mąk zawierających gluten; PN-A-88114:1999; 80 kg; 9. Bułka tarta: opak. do 25 kg; termin przydatności – nie mniej
niż 3 m-ce od daty dostawy; zapach, wygląd i smak typowy dla bułki tartej; bez obecności szkodników i innych pozostałości; PN-A-74101; 500 kg; 10. Płatki kukurydziane: opak. do 1 kg; termin przydatności nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; bez obcych zapachów, suche, nie zbrylone, wolne od szkodników PN-82/A-74037; 10 kg; 11. Płatki owsiane (błyskawiczne):
opak. do 1 kg; termin przydatności nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; bez obcych zapachów, suche, nie zbrylone, wolne od szkodników PN-82/A-74037; 10 kg.

4.2.5.) Wartość części: 66940,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15612100-2 - Mąka pszenna

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15613311-1 - Płatki kukurydziane

15613380-5 - Płatki owsiane

15614000-5 - Ryż przetworzony

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

15623000-1 - Skrobie

15851100-9 - Makaron niegotowany

15811100-7 - Chleb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BULIONY
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Rosół jarzynowy w proszku: opak. do 10 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-75980:1997; 1 600 kg; 2. Rosół drobiowy w proszku: opak. do 10 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-97052; 1 600 kg; 3. Żurek w proszku: opak. do10 kg; termin przydatności – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-94050; 380 kg.

4.2.5.) Wartość części: 9346,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15891000-0 - Zupy i buliony

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15891400-4 - Zupy

15891500-5 - Buliony

15892000-7 - Wywary warzywne, ekstrakty, substancje peptydowe i zagęszczacze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CUKIER
Lp. Nazwa artykułu CPV Norma Ilość 1. Cukier biały kryształ: opak. max. do 25 kg; termin przydatności do spożycia - 6 m-cy od daty dostawy; PN-A-74850; 750 kg.

4.2.5.) Wartość części: 2655,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15831200-4 - Cukier biały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I PRZYPRAWY
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Biszkopty: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-88115:1998; 120 kg; 2. Budyń waniliowy: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-94051; 120 kg; 3. Budyń malinowy: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej
niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-94051; 60 kg; 4. Czosnek suszony granulowany: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-86967; 25 kg; 5. Galaretka niskosłodzona: opak. do 1 kg; smak – różne smaki; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-94/A-75104; 40 kg; 6. Herbata granulowana: opak. 1 kg - 25 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-ISO 3720; 600 kg; 7. Kawa zbożowa: opak. 1 kg - 25 kg ; z prażonego żyta i cykorii, w pierwszym gatunku; termin przydatności do
spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-94013; 1 200 kg; 8. Kisiel: opak. do 1 kg; różne smaki; termin przydatności do spożycia - nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-94051; 130 kg; 9. Kwasek cytrynowy: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-81/A-79734; 10 kg; 10. Liść laurowy: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-R-87022; 50 kg; 11. Majeranek: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia –nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-86958; 25 kg; 12. Papryka suszona ostra mielona: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-86955; 70 kg; 13. Pieprz czarny mielony: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A- 86965; 120 kg; 14. Sól kuchenna jodowana warzona: opak. do 1 kg; drobno mielona; termin przydatności do spożycia – nie
mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-C-84081; 2 100 kg; 15. Ziele angielskie: opak. do 1 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; BN-67/8132-14; 50 kg; 16. Przyprawa do zup w płynie – typu maggi: opak. 1l - 5l; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-94052; 1 800 l.

4.2.5.) Wartość części: 20244,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15620000-0 - Skrobia i produkty skrobiowe

15833100-7 - Desery

15861000-1 - Kawa

15863000-5 - Herbata

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DODATKI DO POTRAW
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Majonez: opakowanie – wiaderka do 5 kg lub słoiki, (nie worki!); termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-86950:1995; 1 500 kg; 2. Musztarda: opakowanie – wiaderka do 5 kg lub słoiki, (nie worki!); termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-86964; 100 kg; 3. Ocet spirytusowy 10%: opakowanie do 5 l; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-72/A-79733; 600 l.

4.2.5.) Wartość części: 6254,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15871110-8 - Ocet lub produkty równoważne

15871250-1 - Musztarda

15871273-8 - Majonez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRODUKTY SOJOWE
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Kotlety sojowe: opak.1 kg - 25 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-ISO 5506:2002; 800 kg; 2. Granulat sojowy: opak. 1 kg - 25 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-ISO 5506:2002; 200 kg.

4.2.5.) Wartość części: 8800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRODUKTY STRĄCZKOWE
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Fasola JAŚ średni: opak. 1 kg - 25 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-75/R-65031; 4 700 kg; 2. Groch łuskany: opak. 1 kg - 25 kg; termin przydatności do spożycia – nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-74220:1997 2 200 kg.

4.2.5.) Wartość części: 19887,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331130-7 - Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331133-8 - Groch dzielony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZETWORY WARZYWNE
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Groszek konserwowy: opakowanie jednostkowe do 5 kg; ziarna groszku całe, luzem w zalewie konserwującej, ziarna całe, nieuszkodzone, konsystencja miękka, smak i zapach charakterystyczny dla groszku, bez obcych zapachów i smaków; termin przydatności do spożycia min. 3 m-ce od daty dostawy; PN-76/A-77803, 120 kg; 2. Koncentrat pomidorowy 30%: opak. od 0,9 kg do 5 kg; termin przydatności do spożycia min. 3 m-ce od daty dostawy; PN-75/A-77601, 3
000 kg; 3. Kukurydza konserwowa: opak. od 1 kg do 5 kg; ziarna młodej kukurydzy luzem w zalewie konserwującej, ziarna całe nieuszkodzone, zalewa barwy żółtawej i żółta, opalizująca lub mętna z osadem tkanki roślinnej na dnie opakowania, konsystencja miękka – wyrównana, smak i zapach – charakterystyczny dla kukurydzy bez obcych smaków i zapachów; termin przydatności do spożycia min. 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-77807, 700 kg; 4. Leczo pieczarkowe: opak. do 5 kg; produkt spożywczy otrzymany ze świeżych warzyw i grubo pokrojonych pieczarek z dodatkiem soli kuchennej, utrwalony przez pasteryzację; konsystencja – półpłynna do gęstej, z widocznymi kawałkami warzyw i pieczarek; termin przydatności
do spożycia min. 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-86951: 2006, 1 100 kg.

4.2.5.) Wartość części: 17516,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331135-2 - Grzyby przetworzone

15331427-6 - Skoncentrowany przecier pomidorowy

15331462-3 - Groch puszkowany

15331470-2 - Kukurydza słodka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZETWORY OWOCOWE
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Miód naturalny: opakowanie jednostkowe 25g; termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-88/ A77626, 5 kg; 2. Dżem truskawkowy: w opakowaniu jednostkowym do 15 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-A-75100, 5 200 kg; 3. Dżem brzoskwiniowy: w opakowaniu jednostkowym do 15 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-93/A-75103 ,1 200 kg; 4. Marmolada wieloowocowa: w opakowaniu jednostkowym do 15 kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 m-ce od daty dostawy; PN-93/A-75103:1993, 3 700 kg.

4.2.5.) Wartość części: 25788,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332230-5 - Marmolady

15332296-5 - Dżem truskawkowy

15831600-8 - Miód

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

TŁUSZCZE, OLEJE
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Masło: w kostkach 0,2 kg, zawartość tłuszczu zwierzęcego nie mniej niż 82%; termin przydatności do spożycia od dnia dostawy – nie krótszy niż 21 dni; opakowania bez uszkodzeń; PN - A - 86155, 5 kg; 2. Margaryna do smarowania pieczywa: margaryna w kostkach 0,25 kg; zawartość tłuszczu nie mniej niż 40%; termin przydatności do spożycia od dnia dostawy – 30 dni; opakowania bez uszkodzeń; PN - A - 86901, 14 000 kg; 3. Olej roślinny jadalny: opak. – butelki od 1 l do 5 l; termin przydatności do spożycia od dnia dostawy – 60 dni; opakowania bez uszkodzeń; PN - A - 86908, 1 700 l.

4.2.5.) Wartość części: 97750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15411100-3 - Olej roślinny

15431100-9 - Margaryna

15530000-2 - Masło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WODA MINERALNA
Lp. Nazwa artykułu Norma Ilość 1. Naturalna woda mineralna gazowana (nasycona CO2): termin przydatności do spożycia min. 4 m-ce, PN-Z-11001-4:1999, PN-Z-11001-5:1999, 11 002,5 l; 2. Naturalna woda mineralna niegazowana: termin przydatności do spożycia min. 4 m-ce, PN-Z-11001-4:1999, PN-Z-11001-5:1999, 4000,5 l.

4.2.5.) Wartość części: 9751,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15981200-0 - Gazowane wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny
Dla każdej z części (oferty dla każdej z części podlegają odrębnej ocenie)
Cena – 60 % Termin płatności – 40%
a) Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty ; X = (C n * 60 pkt)/ C b
X – ilość uzyskanych punktów
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 60.
b) Termin płatności max. 40% (40 pkt) – nie może być krótszy niż 21 dni
Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:
- termin płatności 30 dni – 40 pkt
- termin płatności 21 dni - 20 pkt
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowego proponowanego terminu płatności Zamawiający automatycznie przyjmuje termin płatności 21 dni oraz 20 pkt w tym kryterium.
Sposób obliczenia wartości punktowej całej oferty
WO – wartość punktowa całej oferty
XC – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę Wo = xc + xp
Xp – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 2. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 3. Punkty zostaną obliczone według wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części. 5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których stanowi art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do specyfikacji); W przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innego podmiotu należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby (załącznik nr 3 do specyfikacji).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oni wraz z ofertą pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków, zgodnie z zasadami reprezentacji.
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje jego mocodawca lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania mocodawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5) Na ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają się dokumenty: a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków, zgodnie z zasadami reprezentacji; b) oświadczenie wyszczególnione w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6) Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę, w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczenia, możliwości uzyskania podmiotowych środków dowodowych, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych podmiotowe środki dowodowe. 6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rodzajów dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu rozstrzygającym jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w niniejszej umowie mogą zostać wprowadzone w zakresie:
1) zmiany cen artykułów spożywczych ze względu na zmianę urzędowej stawki VAT na dane artykuły objęte zawartą umową i proporcjonalnie wartości umowy poprzez jej zwiększenie lub odpowiednio zmniejszenie;
2) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących Strony, 3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
4) każdej zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego lub zmiany, której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany określone powyżej mogą być dokonywane jedynie aneksem do umowy. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy powiadamia pisemnie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi oraz prawnymi, a także przedkłada propozycję aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.