eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gilowice › Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gilowice - drugi przetargOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gilowice - drugi przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GILOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182597

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 40

1.5.2.) Miejscowość: Gilowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-322

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: uggilowice@gilowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gilowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gilowice - drugi przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab70017b-fec5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037656/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gilowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab70017b-fec5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz – w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,ePUAP: /q66qk8w6dx/skrytka oraz poczty elektronicznej: uggilowice@gilowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mpclient/tenders/ocds-148610-ab70017b-fec5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”);
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ab70017b-fec5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”;
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”);
2) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia;
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”;
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia;
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”;
Pozostałe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w dokumentach zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gilowice w planowanej ilości około: 496 739 MWh w tym :

1. O12 I strefa - 118 416 MWh
2. O12 II strefa - 153 888 MWh
3. C11 I strefa - 215 100 MWh
4. C12 b I strefa - 1 980 MWh
5. C12 b II strefa - 7 355 MWh

w okresie od 01 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku, dla punktów poboru określonych w załącznik nr 4 do SIWZ.


2) Podane ilości MWh wg. taryf określone w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.
3) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego zużycia energii (wskazań układów pomiarowych) wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
4) Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”.
5) Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
6) Wykonawca zapewni sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca musi posiadać aktualne umowy lub promesę zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Tauron Dystrybucja S.A. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego.
9) Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję energii elektrycznej, o ile będzie to konieczne) na wszystkie punkty poboru energii elektrycznej (wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S.A.) – w celu uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 1 stycznia 2021 r. lub w terminie najkrótszym możliwym do uzyskania pozytywnej weryfikacji. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś punktu poboru energii elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status „negatywny”) o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
10) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarto w załączniku nr 4 do SIWZ.
11) Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ zawarł Istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.
12) Zamawiający ustala minimalny termin płatności na 21 dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą zaoferować termin zapłaty dłuższy, na warunkach opisanych w niniejszej SIWZ.
13) Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kolejnego postępowania po zakończeniu okresu realizacji umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1) cena (waga 60%)
Kryterium – „Cena” Pc – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone według wzoru:

„Pc” : Najniższa cena oferowana brutto za całość zamówienia
Cena oferty badanej brutto za całość zamówienia
x 60 pkt
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Cena”


2) Termin płatności faktury (waga 40%) Pt
Przy ocenie oferty w kryterium termin płatności („Pt”) będzie punktowany termin płatności faktur. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

Termin płatności - 21 dni - 0 pkt
Termin płatności - 25 dni - 20 pkt
Termin płatności - 30 dni - 40 pkt

Maksymalna ilość punktów przyznanych w n kryterium Termin płatności to 40,00 pkt.
UWAGA: W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę terminu płatności lub wskazanie terminu płatności błędnie, Zamawiający przyjmie termin najkrótszy.

Zamawiający do oceny powyższego kryterium pobierze dane z oferty Wykonawcy.

3) Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pt

P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Cena”
Pt – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Termin płatności”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną umowę lub promesę umowy z Tauron Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. do punktów poboru Zamawiającego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie określa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

• aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
• aktualną umowę lub promesę umowy z Tauron Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. do punktów poboru Zamawiającego.

Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.


Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej, oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 2 ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 3 ustawy PZP jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 4 ustawy PZP zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do swz; lb interaktywny formularz
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 i 3 do swz;
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy tj. jeśli ww. reprezentacja nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru);

W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. 10 podrozdz. I pkt 1.1 swz składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
8. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a.i.23. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w zakresie:
1) Zmiany sposobu realizacji umowy lub zakresu umowy, w przypadku gdy:
1.a) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżeniu awarii,
1.b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,
1.c) usprawni realizacje dostaw,
1.d) poprawi efektywność wykonywania przedmiotu umowy,
1.e) zmiana pozostaje w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania Umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia.
2) Zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym. Zmiana może nastąpić na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy, odpowiednio o kwotę podatku wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.
Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym.
3) Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy oraz zmiany lokalizacji, pozostających jednak w rejonie działania Zamawiającego. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Oferty. Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.
Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowego punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów.
4) Zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy.
5) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: rezygnacja z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o odpowiednie kwoty.
6) Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany dotyczące w szczególności:
1.a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,
1.b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.