eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Świadczenie kompleksowej usługi sprzątaniaOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221493922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 30a

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523344450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@cewchojnice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewchojnice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd8e472c-febf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166856/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 świadczenie kompleksowej usługi sprzątania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cewchojnice/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana infor oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektr. Przez środki komunikacji elektr. rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postępowanie
prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/cewchojnice/proceedings
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia
(rekomendacje)zamawiającego. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem
nr2 do„Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego
dalej
Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:.zip
7ZWśród rozszerze powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokument y
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
waplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. W przypadku stosowaniaprzez
wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko wnaruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem
formacie XAdES otypie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.Zamawiający zaleca aby w
przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający
zaleca, Aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisania plików oferty. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofertę należy
przygotować z należytąbstarannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem
składania ofert. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania
z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U.z2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, szczegółowo opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej „RODO”,
zamawiający informuję, że:
28.1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach
28.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach jest Mateusz Zarychta,
email: mateusz@epomerania.pl, tel. 505540306.
28.1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
28.1.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1, art. 74 ust. 1 Pzp oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.);
28.1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
28.1.6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
28.1.7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
28.1.8. Posiadają Państwo
28.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
28.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
28.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
28.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
28.1.9. Nie przysługuje Państwu:
28.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
28.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
28.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
28.3. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
28.4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
28.5. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawiera druk oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CEW.251.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania budynków biurowych położonych przy ul.
Marsz. J. Piłsudskiego 30, 30a, 30b w Chojnicach, koszenie terenów zielonych oraz odśnieżanie parkingów przyległych do
budynku.
2. Wykaz pomieszczeń, zakres i częstotliwość czynności wykonawcy stanowią integralną część opisu przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się samodzielnie kontrolować jakość wykonywanych usług. Każdorazowe konsultacje z
Zamawiającym zostaną potwierdzone pisemnie.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
1) rzetelnego, sumiennego i należyte wykonywania prac;
2) zapewniania we własnym zakresie sprzętu, narzędzi i pozostałego wyposażenie niezbędnego do świadczenia usług; w
szczególności mopów, końcówek do mopów, drążków teleskopowych, wiader, gąbek i szczotek do mycia urządzeń
sanitarnych, ścierek z mikrofazy lub mikrofibry oddzielnie do czyszczenia mebli, okien, podłóg, urządzeń sanitarnych,
urządzeń elektronicznych, drabiny, worków zbiorczych do śmieci, profesjonalnego sprzętu do czyszczenia wykładzin,
odśnieżania, koszenia trawy, grabienia trawników;
3) świadczenia usług przy użyciu czystego sprzętu;
4) zapewniania we własnym zakresie środków czystości, środki chemiczne używane przez Wykonawcę do wykonania
przedmiotu umowy muszą posiadać wymagane przepisami atesty uprawniające do stosowania w Polsce, muszą być
należytej jakości i spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także być przeznaczone
do konkretnych czynności oraz do używania dla każdej z zastosowanych powierzchni;
5) dostarczanie artykułów higienicznych, spełniających następujące parametry minimalne:
a) papier toaletowy w rolce, dwuwarstwowy, wykonany z dwuwarstwowej celulozy, kolor biały;
b) ręczniki papierowe składane typu Z-Z, kolor biały, struktura ręcznika zwarta po użyciu/wytarciu mokrych rąk;
c) mydło odpowiednie do stosowania w automatycznym dozowniku mydła w pianie i mydła w żelu.
6) zapewnienia i skierowania do wykonania przedmiotu umowy odpowiedniej ilości osób (personelu), która umożliwi
wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i treścią (zalecana min 3 osoby);
7) wyposażenia pracowników sprzątających w estetyczną odzież roboczą oraz niezbędny sprzęt do sprzątania, odśnieżania,
koszenia oraz środki czystości;
8) przeszkolić w zakresie przepisów BHP i PPOŻ pracowników wykonujących przedmiot umowy;
9) zapewnić wymaganych przepisami badań i ubezpieczenie we własnym zakresie pracowników wykonujących przedmiot
umowy;
10) niezwłoczne odsunąć od wykonywania czynności sprzątających, na żądanie Zamawiającego, osoby sprzątającej lub
nadzorującej, co do której Zamawiający zgłosił uwagi w zakresie jakości wykonywanych przez nią czynności lub w
przypadku naruszenia przez taką osobę innych warunków umowy;
11) segregować i składować odpady po wykonaniu usługi w specjalnych pojemników (kosze, kontenery) przeznaczonych na
ten cel, ustawionych przez Zamawiającego w miejscach dostępnych;
12) niezwłoczne zgłaszać Zamawiającemu zauważone uszkodzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wyposażenia
węzłów sanitarnych itp. i inne usterki;
5. Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30, 30a – odbywać się będzie w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 21:00 (z możliwością zlecenia dodatkowych usług od poniedziałku do niedzieli).
6. Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30b odbywać się będzie w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 17:00 lub 18:00-19:00 (z możliwością zlecenia dodatkowych usług od poniedziałku
do niedzieli).
7. Warunki utrzymania terenów zielonych:
1) Bieżące utrzymanie czystości trawnika, grabienie, liści, koszenie trawy – 690 m².
8. Warunki zimowego utrzymania parkingu:
1) zwalczenie śliskości i odśnieżanie całej szerokości parkingu w celu prawidłowego funkcjonowania ruchu samochodowego
w warunkach zimowych;
2) odśnieżanie, należy przeprowadzać każdorazowo po opadach śniegu, od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych
4:00 – 7:00, tak aby do godz. 7:00 odśnieżony został cały teren;
3) odśnieżanie należy przeprowadzać każdorazowo po opadach śniegu od soboty
do niedzieli w godzinach porannych 6:00 – 10:00, tak aby do godz. 10:00 odśnieżony został cały teren;
4) podczas intensywnych opadów dziennych odśnieżanie należy przeprowadzić także
w godzinach popołudniowych 17:00 - 20:00;
5) ponadto Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości
w razie wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi, a także zapewnienia usunięcia skutków opadów w pełnym zakresie tzn.
zapewnić przejezdność parkingu
od poniedziałku do piątku;
6) wykonawca winien dysponować sprzętem odpowiednim do odśnieżania, parking wyłożonego kostką brukową;
7) zamawiający zapewni materiał do posypywania nawierzchni a także wskaże miejsce jego magazynowania;
8) wywóz śniegu odbywać się będzie tylko i wyłącznie na wezwanie Zleceniodawcy;
9) wymagane jest wskazanie do kontaktów w zakresie odśnieżania osoby dyspozycyjnej oraz wyposażonej w telefon
komórkowy
10) w przypadku awarii sprzętu Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy sprzętem zastępczym.
9. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z
nieprawidłowej realizacji zamówienia
3) Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
21.1.1. Cena ofertowa brutto - „C”, waga kryterium 60%, z tytułu niniejszego kryterium Wykonawca może zyskać maksymalną ilość
punktów: 60
21.1.2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji usług sprzątania w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia oferty – „D”,
waga kryterium 40%, z tytułu niniejszego kryterium Wykonawca może zyskać maksymalną ilość punktów: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
10.1.4.1 Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa
następujące wymagania:
10.1.4.1.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi wykonywane przez okres
co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych (nieprzerwanie) odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj.
- co najmniej jedna usługa polegająca na sprzątaniu w budynkach o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2
- co najmniej jedna usługa polegająca na odśnieżaniu parkingów o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 600 m2.
10.1.4.2 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.2.1.1. oświadczenia
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu UOKIK, z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1.2.1
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w 11.1.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
19.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt
11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
19.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cewchojnice/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.