eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › "Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z dostawą i montażem nowych siatek na piłkochwytach"Ogłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Skarbowej
w Kędzierzynie-Koźlu wraz z dostawą i montażem nowych siatek na piłkochwytach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532437162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 29

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Skarbowej
w Kędzierzynie-Koźlu wraz z dostawą i montażem nowych siatek na piłkochwytach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6a194b4-fc3f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005001/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z dostawą i montażem nowych siatek na piłkochwytach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1018/podlegajace-ustawie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej email: sekretariat@mosirkk.pl (przy czym email nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ - Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu, reprezentowany przez Dyrektora, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Kontakt pisemny na adres siedziby, przez adres e-mail: sekretariat@mosirkk.pl bądź telefonicznie pod numerem: 77 4723138;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mosirkk.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r., poz. 25), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 051.04.02.01.2022.R

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje:
a) Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej.
b) Wywóz i utylizacja poliuretanu.
c) Czyszczenie, profilowanie i wyrównanie podbudowy.
d) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk.
e) Wymalowanie linii.
f) Dostawa i montaż nowych siatek na piłkochwytach wys. 6m (długości 21m,28m,26m,26m,15m), siatka
o oczku 10x10cm gr 5mm, wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi.
g) Uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych.

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej min. 2 mm.

Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Granulat powinien pochodzić z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu).

Wymagania techniczne dla nawierzchni poliuretanowej:
Grubość całkowita [mm] 13 mm
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] 0,60-1,10
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 50-100
Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] 37-40
Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm] 1,7-1,9
Odporność na zużycie przy ścieraniu 0,3-0,7
Opór poślizgu:
Nawierzchnia sucha
Nawierzchnia mokra
85-100
55-80
3. Wymagane dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej, które należy złożyć wraz z ofertą, poświadczające powyższe właściwości techniczne i jakościowe:
a) Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe.
b) Aktualne badania na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni.
c) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
d) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
e) Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny.
f) Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotycząca
zawartości metali ciężkich.
a) Raport z badań na zawartość WWA.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-01 do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego o wartości do 65 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót
podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wskazanych w niniejszym SWZ. Zakresem robót
stanowiących przedmiot zamówienia będą prace określone w dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ, których
szczegółowy opis technologii wykonania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zamówienia, o
których mowa będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie z
wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego
zamówienia oraz wystąpienia nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane polegające na budowie/ przebudowie/ wymianie nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego z podaniem: nazwy zamówienia, PKO BP nr 35 1020 3668 0000 5102 0501 1863,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji umowy, w następstwie:
a) wystąpienia okoliczności wynikających z Siły Wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego;
b) w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba, że zwłoka z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę w terminach określonych Umową. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy;
c) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji umowy zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy;
d) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
e) braku rozwiązań projektowych lub błędów w dokumentacji projektowej stwierdzonych w czasie trwania robót o czas niezbędny do ich uzupełnienia;
2) Zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub potrzeby zaniechania niektórych robót w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3) Wystąpienia zmiany technologii wykonania robót, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót;
4) Odkrycia w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń bądź nieznanych elementów zabytkowych mających obiektywny wpływ na terenie wykonania zamówienia - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót;
5) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć czynności innym osobom o kwalifikacjach odpowiadającym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
6) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji;
Pozostałe warunki zmiany umowy - Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: jak w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.