eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa urządzeń koszącychOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń koszących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Komunalny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531124805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podmiejska 69

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-574

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń koszących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0df3a57-fe0e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773354

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773354

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ
oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą jest: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773354, zwana dalej platformą zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późń. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest
Zamawiający: „Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, e
mail: sekretariat@zk.opole.pl (dalej zwany „Administratorem”),
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wynikłym z zapytania ofertowego oraz w
celach związanych z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy z Administratorem – w przypadku wyboru oferty.
3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 9 (klauzula informacyjna dla
osób fizycznych) oraz załączniku nr 10 (klauzula informacyjna dla pracowników reprezentantów osób prawnych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/7/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA KOSIAREK Z NAPĘDEM SPALINOWYM

4.2.6.) Główny kod CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA WYKASZAREK Z NAPĘDEM SPALINOWYM

4.2.6.) Główny kod CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA KOSIARKI SAMOJEZDNEJ

4.2.6.) Główny kod CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

charakterystyka produktu lub specyfikacja techniczna.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

charakterystyka produktu lub specyfikacja techniczna.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania.
4) Pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia(w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5) Przedmiotowe środki dowodowe– zgodnie z pkt. 8 SWZ – jeżeli dotyczy
* Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej (podpis elektroniczny mocodawcy)lub elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów – dotyczy także Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru,
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego tych podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773354

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Ogólne wymagania:
1.1. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia
określonego w ofercie Wykonawcy.
1.2. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami techn. i jakościowymi wskazanymi w opisie
przedmiotu zamówienia, w
tym również musi obejmować transport/ dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego w
sposób określony w SWZ i załącznikach.
1.4. Wymagania techniczne i jakościowe:
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia sformułowania „fabrycznie nowy” odnosi się do nowego przedmiotu
zamówienia,
do tej pory nieużywanego, nie noszącego znamion użytkowania przed dniem dostarczenia, o parametrach zgodnych z
wymaganiami
Zamawiającego. Nie dopuszcza się powystawowego ani też używanego przedmiotu zamówienia.
1.5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zob. jest do dostarczenia wymaganych atestów lub
certyfikatów, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami (jeżeli są wymagane).
2.Gwarancja
2.1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za przedm. zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w
opisie przedm. zamówienia (zał. nr 1.1 do SWZ).
2.2.Okres gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert.
3. Termin wykonania/dostarczenia przedm. zamówienia
3.1.Przedm. zam. należy wykonać w terminie maks. 30 dni kalendarz. od dnia zawarcia umowy.
3.2.Terminy wyk. przedm. zamówienia wskazany w pkt. 3.1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zam.
Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonanie przed. zamówienia.
3.3.Dniem zawarcia umowy jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego.
3.4.Termin wykonania przedm. zamówienia wskazano w dniach kalendarzowych, jednakże finalne dostarczenie przedmiotu
zamówienia odbywać się będzie
w dni robocze w godz. pracy Zamawiającego.
3.5.Dniem roboczym są dni od pn do pt w godz. od 8.00 do 16.00 z wył. dni ustawowo wolnych od pracy.
3.6.W przypadku, gdy ostatni dzień terminu dostawy przypada w dniu nie będącym dniem roboczym, wówczas terminem
dostawy jest następny dzień będący dniem roboczym.
3.7.Nieokreślenie przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania przedm. zamówienia skutkować będzie uznaniem przez
Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedm. zamówienia
3.8 Wskazanie przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania przedm. zamówienia niż określony, skutkować będzie
odrzuceniem oferty,
zgodnie z art. 226 ust. 5 ustawy, tj. „treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
3.9 Wskazanie przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania przedm. zamówienia niż określony, skutkować będzie
uznaniem przez
Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował najkrótszy termin wykonania przedm. zamówienia.
4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu
- na podst. art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrz. art. 110 ust. 2 ustawy). Zamawiający nie przewiduje podstaw wykl., o których
mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
- na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozw. w zakresie przeciwdz. wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezp. nar. (Dz. U. z 2022 poz. 835), zw. dalej ustawą o szczeg. rozw.
- Zamawiający nie przewiduje podstaw wyk., o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
5.Nieokreślenie w ofercie Ceny skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.