eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dzierżawa systemu do elektroforezy agarozowej wraz z dostarczaniem odczynników potrzebnych do wykonania badańOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa systemu do elektroforezy agarozowej wraz z dostarczaniem odczynników potrzebnych do wykonania badań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszarowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-149

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 395 74 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: estolba@szpital.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa systemu do elektroforezy agarozowej wraz z dostarczaniem odczynników potrzebnych do wykonania badań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e8204c7-fc3d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 38/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa systemu do elektroforezy agarozowej wraz z dostarczaniem odczynników potrzebnych do wykonania badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2A i 2B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju,
w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani
do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do
oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, potwierdzające, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniuDOKUMENT potwierdzający, że
Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych (Krajowy Rejestr
Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonych w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) DOKUMENTU
potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych (Krajowy Rejestr Sądowy lub
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr
6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (TJ Dz. U.
z 2017r., poz. 211) na oferowane odczynniki i aparat (deklaracje CE IVD lub oświadczenie o posiadaniu deklaracji
zgodności z wymogami zasadniczymi dla wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE, formularz Zgłoszenia lub
Powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych – jeżeli wymagane);
5) „Karty charakterystyki” dla stosowania oferowanych testów/zestawów i/lub „Karty charakterystyki preparatów
niebezpiecznych” - w języku polskim; w przypadku odczynników, które nie posiadają w swoim składzie substancji
niebezpiecznych Wykonawca załączy stosowne oświadczenie
6) Metodyki w języku polskim oferowanych zestawów diagnostycznych – odczynników, zawierające opis metody badawczej,
skład zestawu diagnostycznego oraz szczegółową instrukcję wykonywania testów z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą;
7) Instrukcja użytkowania sprzętu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (TJ Dz. U.
z 2017r., poz. 211) na oferowane odczynniki i aparat (deklaracje CE IVD lub oświadczenie o posiadaniu deklaracji
zgodności z wymogami zasadniczymi dla wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE, formularz Zgłoszenia lub
Powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych – jeżeli wymagane);
5) „Karty charakterystyki” dla stosowania oferowanych testów/zestawów i/lub „Karty charakterystyki preparatów
niebezpiecznych” - w języku polskim; w przypadku odczynników, które nie posiadają w swoim składzie substancji
niebezpiecznych Wykonawca załączy stosowne oświadczenie
6) Metodyki w języku polskim oferowanych zestawów diagnostycznych – odczynników, zawierające opis metody badawczej,
skład zestawu diagnostycznego oraz szczegółową instrukcję wykonywania testów z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą;
7) Instrukcja użytkowania sprzętu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VII.1 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zaprzestania produkcji przez producenta i wprowadzenia asortymentu zamiennego, w cenie nie wyższej niż zaoferowana
w przetargu i pod warunkiem przesłania do Zamawiającego dokumentu, potwierdzającego wprowadzenie do obrotu nowego
asortymentu oraz przesłania próbek nowego asortymentu w celu potwierdzenia, że nowy asortyment spełnia wymagania
Zamawiającego;
2) zmiany numerów katalogowych;
5) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów:
6) zmiany sposobu konfekcjonowania produktu;
7) zmiany liczby opakowań (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego asortymentu między
poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie może ulec zmianie);
8) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy
zachowaniu wartości umowy.
9) Waloryzacja:
określona w SWZ w zał. nr 5

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.