eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych w KoninieOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych w Koninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363118861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakładowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych w Koninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cbb6acb-fc37-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034217/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie i remonty bieżące obiektów mostowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII SWZ - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział I

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowo konserwacyjnych oraz bieżącego utrzymania czystości na 21 drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych w Koninie.
2. Lokalizacja i parametry obiektów objętych zadaniem wyszczególnione są
w wykazie obiektów stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
3. Zlecenia cząstkowe z zakresu umowy będą przekazywane przedstawicielowi, Wykonawcy osobiście, pocztą elektroniczną lub w nagłych przypadkach telefonicznie. Zgłoszenie obejmuje zakres prac, lokalizację oraz termin wykonania. Wykonawca na podstawie zgłoszenia, realizuje prace zgodnie z zleceniami Zamawiającego lub zajmuje stanowisko w sprawie.
4. Dokumentowanie wszystkich prac na obiektach przez robienie zdjęć po wykonaniu prac/robót. na poszczególnych obiektach. Dokumentację zdjęciową należy przekazać Zamawiającemu na nośniku trwałym.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
5.1. przedmiar prac/robót – załącznik nr 6 do SWZ (na podstawie którego wykonawca sporządza kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy). Zakres ilościowy robót/prac określony w kosztorysie ofertowym jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót/prac może ulec zmianie lub przesunięciu pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót/prac, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie związane z dokonaniem zmian,
5.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia, w tym
w szczególności Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że proponowane rozwiązania (cechy materiału, produktu lub usługi) w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W celu udowodnienia równoważności Wykonawca składa wraz z ofertą odpowiednie środki dowodowe. Jeśli Wykonawca udowodni w ofercie, w
szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych , o których mowa w art. 104-107 ustawy PZP , że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi.
5.3. projekt umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
6. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
7. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
7.1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących prace fizyczne w trakcie realizacji zamówienia w szczególności: pracowników ogólnobudowlanych do robót remontowo – konserwacyjno – naprawczych na obiektach z użyciem betonu, stali, operatorów sprzętu oraz osoby wyznaczone do koordynacji prac (z wyłączeniem czynności wykonywanych przy pomocy wynajmowanego sprzętu budowlanego oraz za wyjątkiem osób wykonujących wolne
zawody w tym kierowników budowy lub robót) oraz osoby wyznaczone do koordynacji prac.
7.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnienie osób, sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z
zatrudnianiem osób zostały określone w Projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63712310-9 - Usługi w zakresie eksploatacji mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
3. Oferta, która spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zabezpieczenie miejsc stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacja kadry

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniższej:
Kierownik robót – minimum 1 osoba
Majster robót – minimum 1 osoba
Brygada robocza – minimum 4 osoby
Od osób wskazanych na stanowiska majstra robót nie wymaga się, aby posiadały uprawnienia budowlane.
Od osób wskazanych na stanowiska kierownika robót wymaga się, aby posiadały uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Osoba ta odpowiedzialna będzie za zapewnienie całodobowej, ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego w codziennym planowaniu zakresu prac na obiektach. Będzie kierowała pracami/robotami na wszystkich obiektach mostowych w zakresie nadzoru brygady roboczej.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2016, poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ wykonawca na wezwanie
Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww wykazy przygotowane na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składające się na ofertę:
1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy podmiotu trzeciego)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru prac/robót.
1.5. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)- wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.6. Formularz „Kwalifikacja kadry” – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.
1.7. Zestawienie elementów cenowych – wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
1.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
1.9. Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w oświadczeniu dołączonym do oferty (załącznik nr 4 do SWZ), które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
1.4. Przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żąda przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.5. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w Projekcie umowy oraz poza dopuszczalnymi zmianami wynikającymi z przepisów ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę Platformy Przetargowej w zakładkę „Postępowania” - „Zamówienia publiczne” i wyszukać niniejsze postępowanie. Adres strony https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.