eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztowej dla zadania: Modernizacja SSP, CCTV, SSWiN i oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - O/Opole (bud. A, B, C)Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztowej dla zadania: Modernizacja SSP, CCTV, SSWiN i oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – O/Opole (bud. A, B, C)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 24

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-701

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774511034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAP_Opole@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztowej dla zadania: Modernizacja SSP, CCTV, SSWiN i oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – O/Opole (bud. A, B, C)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a11dde89-fe19-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00409835/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej dla zadania "Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, systemów SSWiN, CCTV, SSP O/Opole"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone w punkcie 1.5. SWZ
oraz pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład
Ubezpieczeń Społecznych – Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. II.Pani/ Pana dane osobowe jako
•osoby reprezentującej Wykonawcę (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, umocowanie do reprezentowania), •osoby będącej
członkiem personelu Wykonawcy (imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej).zostały nam przekazane przez
……….III.Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej Wykonawcę są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ), a także w związku z bieżącą
realizacją Umowy …. oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych.IV.Pani/Pana dane osobowe jako osoby
będącej członkiem personelu Wykonawcy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z bieżącą realizacją Umowy …. oraz nałożonymi na administratora obowiązkami
związanymi z weryfikacją niezbędnych uprawnień, kwalifikacji i innych okoliczności faktycznych związanych z postępowaniem,
którymi muszą wykazać się osoby fizyczne wskazane przez Wykonawcę oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i
kontrolnych. V.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień
kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie
zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy na podstawie przepisów prawa. VI.Dane osobowe mogą zostać udostępnione
kancelariom prawnym, firmom doradczym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje administrator.
VII.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty
zakończenia realizacji Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa podlega wykonaniu oraz obowiązkowi jej archiwizacji.
VIII.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO. IX.Posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; 4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; X.Nie przysługuje Pani/Panu: 1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; 3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XI.W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się w następujący sposób: 1)listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, 2)przez e-mail: ODO@zus.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 240000.271.9.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej dla zadania:
Modernizacja SSP, CCTV, SSWiN i oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – O/Opole (bud. A, B, C).

CPV 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
CPV 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
CPV 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót, dlatego należy ją opracować z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Charakterystyka budynków:

budynek główny A i B
1) powierzchnia użytkowa: 4 380,94 m2
2) kubatura: 20 825 m3
3) ilość kondygnacji: 9 (8 nadziemnych, 1 podziemna)

budynek operacyjny C
4) powierzchnia użytkowa: 1 559,25 m2
5) kubatura: 9 435 m3
6) ilość kondygnacji: 5 (4 nadziemne, 1 podziemna)

1.1. Zakres prac objętych zamówieniem

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ww. zamierzenia, czyli modernizacji instalacji w poniższym zakresie:

1.1.1. Roboty elektryczne

a) przebudowa piętrowych tablic zabezpieczeń,
b) całkowita wymiana oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wszystkie oprawy powinny być wymienione na modele ze źródłami LED oraz objęte centralnym monitoringiem
c) instalacja telewizji dozorowej CCTV – demontaż starej, montaż nowego systemu instalacji systemu dozoru wizyjnego (VSS). Objęcie monitoringiem wszystkich pomieszczeń i przestrzeni według wymogów spełniających standardy ZUS
d) całkowita wymiana instalacji SSWiN w budynku głównym wg standardów technicznych budynków ZUS. Projekt musi uwzględniać standardy ZUS co do rodzajów użytych czujek i obejmować system transmisji sygnałów alarmowych do zewnętrznej firmy ochroniarskiej.
e) częściowa wymiana instalacji SSWiN w budynku operacyjnym (oprócz parteru i piwnicy) oraz zintegrowanie systemu z istniejącym nowym systemem na parterze i piwnicy obiektu. Projekt musi uwzględniać standardy ZUS co do rodzajów użytych czujek i obejmować system transmisji sygnałów alarmowych do zewnętrznej firmy ochroniarskiej.
f) instalacja SSP – całkowita wymiana przestarzałego systemu, wykonanie od nowa jednego spójnego systemu dla obu obiektów spełniającego standardy ZUS.


2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztowej obejmuje:

3.1. projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych – budynku Oddziału A, B i C oraz łącznik,
3.2. wykonanie inwentaryzacji budowlanej w części niezbędnej do wykonania projektu,
3.3. sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) budowlanych uwzględniając: kolejność wykonywania robót, właściwości wyrobów budowlanych i trwałość zastosowanych urządzeń i materiałów, parametry techniczne materiałów i urządzeń,
3.4. opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny – z uwzględnieniem kosztu dwukrotnego zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego według aktualnych cen na wniosek Zamawiającego,
3.5. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
3.6. sporządzenie bilansu mocy obiektu
3.7. uzyskanie nowych warunków przyłączenia do sieci, jeśli będzie konieczne,
3.8. zaprojektowanie zmian w przyłączu, układzie pomiarowym energii, rozdzielnicy głównej i głównej linii zasilającej, jeśli z warunków technicznych wyniknie taka konieczność,
3.9. inne opracowania uzupełniające do dokumentacji projektowej, których konieczność wynika z rozwiązań przyjętych w projekcie wykonawczym,
3.10. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w trzech etapach, tj.:

4.1. Etap I:
a) wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,
b) uzgodnienie koncepcji wykonania instalacji z Zamawiającym,
c) sporządzenie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych (w razie potrzeby),
d) wykonanie przedmiarów robót,
e) wykonanie kosztorysów inwestorskich,
f) zgłoszenie do właściwego organu robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
g) dostarczenie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z dystrybutorem energii elektrycznej zwiększenia mocy umownej (jeśli będzie to konieczne),
4.2. Etap II:
a) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
b) złożenie kompletnej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego,
c) dostarczenie decyzji właściwego organu dotyczącej zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
4.3. Etap III:
a) pełnienie nadzoru autorskiego.


5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy


6. Wymagania dotyczące opracowań:

6.1. Projekt techniczny wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w ilości 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku elektronicznym USB w formacie: doc., pdf, dwg., Autocad.
6.2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454 ze zm.) w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku elektronicznym USB w formacie: doc, pdf, dwg.
6.3. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458 ze zm.) w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku elektronicznym USB w formacie: pdf, ath.

7. Obowiązki projektanta.

Projektant będzie zobowiązany do pełnienia w ramach zamówienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Do obowiązków projektanta przy sprawowaniu nadzoru autorskiego należeć będzie:
• stwierdzanie w toku wykonanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
• uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i ewentualne uzupełnienia dokumentacji projektowej,
• udział na wniosek Zamawiającego w naradach organizowanych na etapie realizacji robót budowlanych,
• jednokrotne zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego według aktualnych cen (na wniosek Zamawiającego).

8. Pozostałe obowiązki.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszelkie formalności administracyjne, jeśli będą konieczne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, powinna być zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi, Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych oraz spełniać standardy techniczne dla obiektów i działek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Załącznik:
1. Rzuty kondygnacji budynku.
2. Standardy techniczne dla obiektów i działek Zakładu
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej
W sprawach dotyczących wizji lokalnej należy kontaktować się telefonicznie z:
1) Witkowski Krzysztof, tel. 77 45 11 799
2) Jerzy Kania, tel. 77 45 11 782
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 13:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 Cena [K1] – 100 % = 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na postawie art. 455 ustawy, w sposób i na
warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - zał. nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.