eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Dostawa ziemniakówOgłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ziemniaków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skarszewska 7

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 56 20 600

1.5.8.) Numer faksu: 58 56 23 650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kocborowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ziemniaków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab281471-e2e9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001564/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa ziemniaków wczesnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: a) Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) .odt .ods ze
szczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z c) Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w
takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. d) Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi max 5MB. e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz
łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. f) Pliki
winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. g) Zamawiający
zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego
rodzaju.Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić
do problemów w weryfikacji plików. h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania
plików
oferty. i) Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail. j) Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. k) Ofertę
należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania Sugerujemy
złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. l)Podczas podpisywania
plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. m) Jeśli Wykonawca pakuje
dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. n)
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. o)
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca
złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St.
Kryzana w Starogardzie Gdańskim , ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański. NIP : 592-18-67-
506, REGON : 000293611, Tel. (58) 56 20 600, Fax (58) 56 23 650, szpital@kocborowo.pl b)
inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St.
Kryzana jest Joanna Szarmach tel. 58 56 20 600 wew. 2122, e-mail: iodo@kocborowo.pl c)Państwa
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym d)odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ustawy Pzp e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
f)obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiadają Państwo: −na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie
Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DŻ261-03/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 599950,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ziemniaków wczesnych w ilości 30 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku znacznego wzrostu cen rynkowych produktów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę ich ceny jednostkowej na wyższą
o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych ogłoszony przez GUS. Z wnioskiem tym Wykonawca może wystąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące i nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. Wniosek Wykonawcy o zmianę cen jednostkowych powinien być zgłoszony Zamawiającemu na piśmie lub e-mailem wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem zmiany cen produktu na
podstawie wskaźników GUS.
3. Zmiana ceny jednostkowej produktu wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający
udziela lub odmawia udzielenia zgody w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy.
4. Zmienione ceny produktów obowiązywać będą od kolejnej dostawy dokonanej po dacie doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
5. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę
cen Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji o odmowie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.