eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków Mazowiecki › Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 kmOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Makowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550671027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 3

1.5.2.) Miejscowość: Maków Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297171522

1.5.8.) Numer faksu: 297171522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.powiat-makowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2519853-febb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016534/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy: a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.plb) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c) Rejestracja Wykonawcy trwa
maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Pozostałe zapisy dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte sa w rozdziale nr XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Powiat Makowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.DB.261.2.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km”

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem dotyczą przebudowy drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska, klasy L, w miejscowości Bagienice, położonej w powiecie makowskim, gmina Krasnosielc.
Lokalizacja robót: 4+200 ÷ 6+516, odcinek o długości 2,316 km
• dz. ew. nr 111/2 - powiat makowski, gmina Krasnosielc, miejscowość Bagienice
Przebudowywana droga ma charakter drogi dojazdowej o średnim ruchu głównie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych. Głównym przeznaczeniem drogi jest obsługa dojazdu do pól uprawnych.
Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:
• oczyszczenie i skropienie istniejącej powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej;
• ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 4 cm na szerokości 5,10 metra;
• oczyszczenie i skropienie istniejącej powierzchni bitumicznej emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej;
• ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szerokości 5,00 metrów;
• obustronne umocnienie poboczy na szer. 0,75 metra kruszywem łamanym, gr. 8 cm.

Podstawowe parametry techniczne:
• Klasa drogi L
• Prędkość projektowana 50 km/h
• Przekrój poprzeczny – drogowy
• Szerokość jezdni – 5,00 metrów
• Pobocza obustronne – 0,75 metra
Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w opisie technicznym, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
d. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
i. należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty które polegały na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni jezdni asfaltowej o wartości co najmniej 1.500.000 złotych dla każdej roboty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.
ii. dysponuje co najmniej 1 osobą (dostępną na etapie realizacji zamówienia), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania, wykonawca przedłoży kopie uprawnień zawodowych i dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa.;
3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAŁĄCZANE DO OFERTY
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (art. 125 ust 1 ustawy pzp).
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składają odrębnie:
a. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
b. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 1 SWZ wraz ze zobowiązaniem tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby (rozdział IX ust 3
SWZ).
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) winno być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych przygotowany wg wzoru – załączniki doSWZ.
6. Potwierdzenie wniesienia wadium.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NAJWYŻEJ OCENIONEGO
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń
i dokumentów:
a. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00268440/01 z dnia 2021-11-15
2021-11-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
b. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przygotowany
wg wzoru - załącznika nr 3 do SWZ.
c. Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające
informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne odpowiednie dokumenty.
d. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, przygotowany wg wzoru
- załącznika nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 września 2022 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2022 poz. 2080)
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim
NR RACHUNKU: 69 8917 0001 0010 0120 2000 0450
z dopiskiem „Wadium – przetarg – Roboty budowlane, Oznaczenie sprawy: ZDP.DB.261.2.8.2023”
6. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 2, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4,wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art.98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu w wypłacenie wadium.
11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
wskazują w ofercie (formularzu ofertowym), które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ogólne warunki umowy zawiera Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.