eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwoleń › Modernizacja i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu ZwoleńskiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Zwoleńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zwoleński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Jagiełły 4

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwolenpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolenpowiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Zwoleńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96dbdf82-fe1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024535/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Modernizacja i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie Powiatu Zwoleńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.zwolenpowiat.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem systemu FINN e-Zamówienia Publiczne w skrócie system FINN e-ZP lub system, pod adresem: https://e-zp.zwolenpowiat.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
2. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 100 MB
w formatach: dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów zgodne z KRI;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a. format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. komunikacja między przeglądarką Wykonawcy a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. oznaczenie czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss).
3. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4. Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP.
5. Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, profil zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
a) wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
b) wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
6. Instrukcja korzystania z Systemu FINN e-ZP dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/. W Systemie znajdują się: instrukcja dla Wykonawcy w zakresie obsługi Systemu oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty).
7. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu FINN e-ZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w Rozdziale XXXVII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w Rozdziale XXXVII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest modernizacja i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Zwoleńskiego z wyłączeniem jednostki ewidencyjnej miasto Zwoleń. Całość prac do wykonania została określona OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

71356400-2 - Usługi planowania technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert metodą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000, 00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku gdy okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania polisy i przedstawienia Zamawiającemu aktualnego dokumentu.
2. Zdolności techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie usługi w zakresie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, stabilizacji nowych punktów, ich konserwacji, pomiaru, wyrównania obserwacji oraz zasilenia baz danych prowadzonej przez Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 250 000, 00 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych każda z nich;
b. Dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia w trakcie jego trwania oraz przez czas trwania rękojmi co najmniej jedną osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za świadczenie usługi, kontrolę jakości i kierowanie pracami), posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie 3 oraz posiadająca doświadczenie nabyte w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na zrealizowaniu prac modernizacji i uzupełnieniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, o wartości nie mniejszej niż 250 000.00 złotych brutto każda z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ppkt 2), będzie zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie usługi w zakresie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, stabilizacji nowych punktów, ich konserwacji, pomiaru, wyrównania obserwacji oraz zasilenia baz danych prowadzonej przez Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 250 000, 00 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda z nich.

2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości i kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia, w trakcie jego trwania oraz przez czas trwania rękojmi będzie dysponował co najmniej jedną osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (jako osoba odpowiedzialna za świadczenie usługi, kontrolę jakości i kierowanie pracami), posiadającą uprawnienia zawodowe zakresu 3- geodezyjne pomiary podstawowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 PGiK oraz posiadająca doświadczenie nabyte w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na zrealizowaniu prac modernizacji i uzupełnieniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, o wartości nie mniejszej niż 250 000.00 złotych brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda z nich.
3) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250 000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według załącznika nr 4 do SWZ;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 5 do SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika nr 7 do SWZ;
5) pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia w określonym terminie.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Podpisem elektronicznym opatruje ją Wykonawca (Pełnomocnik) upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
3) Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.:
a) w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy (Pełnomocnika) i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą (Pełnomocnikiem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia, zostały szczegółowo określone w § 11 wzoru umowy - załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać za pośrednictwem Systemu FINN e-ZP pod adresem: https://e-zp.zwolenpowiat.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.