eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we WłodawieOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110200194

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lubelska 60

1.4.2.) Miejscowość: Włodawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 82 57 25 513

1.4.8.) Numer faksu: 82 57 25 513

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpwlodawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238292

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00231604/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 310, 836, 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
4. Wadium wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16 sierpnia 2022r. do godz. 10.00. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - złożenie w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040 z dopiskiem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie”
7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa), od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500, z dopiskiem na kopercie:
„Wadium w postępowaniu na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie” (nr postępowania P.370.6.2022)”
8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;
2) musi wskazywać nazwę i numer postępowania;
3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.

Po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 310, 836, 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
4. Wadium wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16 sierpnia 2022r. do godz. 10.00. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - złożenie w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040 z dopiskiem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L - ul. Chełmska we Włodawie”
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;
2) musi wskazywać nazwę i numer postępowania;
3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.