eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawę produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę produktów spożywczych
do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę produktów spożywczych
do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77a2d5cf-f3df-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024666/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych 3 pakiety

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77a2d5cf-f3df-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-77a2d5cf-f3df-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b, sekretariat@dps.bialystok.pl, https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-77a2d5cf-f3df-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b, sekretariat@dps.bialystok.pl, https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DGO/341p-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Drożdże piekarnicze 15 kg
2. Jogurt kremowy z owocami 122g Fantazja - różne smaki (dwukomorowy) 195 szt.
3. Jogurt naturalny 150 g 4500 szt.
4. Jogurt naturalny 350 g 30 szt.
5. Jogurt owocowy 150 g rózne smaki 3500 szt.
6. Jogurt pitny naturalny 250g 60 szt.
7. Jogurt pitny smakowy 250g różne smaki 150 szt.
8. Jogurt pitny smakowy różne smaki b/ cukru 250g 100 szt.
9. Kefir 1,8%-3% tłuszczu 400 g 100 szt.
10. Margaryna zwykła 250 g 60% tłuszczu 400 szt.
11. Masło roślinne 250g 3 szt.
12. Masło śmietankowe stołowe 200 g 82% tłuszczu 5200 szt.
13. Mleko 2% luz, opakowanie 5 l 10000 l
14. Ser Favita 12% tł 270g 5 szt.
15. Ser Mozzarella Classic 125 g 5 szt.
16. Ser pleśniowy naturalny 125g 5 szt.
17. Ser żółty typu holenderskiego 75 kg
18. Ser żółty lekki 16% tł. W suchej masie 15 kg
19. Ser żółty rolada ustrzycka 65 kg
20. Ser żółty typu salami 75 kg
21. Ser żółty typu szwajcarskiego 65 kg
22. Serek homogenizowany 150 g - różne smaki 525 szt.
23. Serek homogenizowany bez laktozy naturalny 150 g 5 szt.
24. Serek kanapkowy twarogowy 150 g - różne smaki 800 szt.
25. Serek mascarpone 250 g 10 szt.
26. Serek mazowiecki topiony kremowy 100g - kiełbaska 300 szt.
27. Serek topiony 100 g różne smaki 900 szt.
28. Serek topiony 140 g krążki mix smaków 550 szt.
29. Serek topiony plastry 130 g - różne smaki 250 szt.
30. Serek twarogowy ziołowy/ naturalny 150g np.. Deliser plastry 310 szt.
31. Serek wiejski lekki 150 g 300 szt.
32. Serek wiejski smakowy 150 g 150 szt.
33. Śmietana 18% 400 g 1600 szt.
34. Śmietanka UHT 30% tł 500 ml 10 szt.
35. Twaróg capri 125 kg
36. Twaróg półtłusty, krajanka 650 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Ananas puszka plastry 580g 30 szt.
2. Baton bez glutenowy Raw 50g 2 szt.
3. Baton owocowy bez cukry Raw 35g 600 szt.
4. Bazylia10g 30 szt.
5. Beskidzkie mini krakersy 100g 500 szt.
6. Biszkopty 120g 550 szt.
7. Biszkopty bez glutenowe 85 g 1 szt.
8. Brzoskwinia w syropie puszka 850g 5 szt.
9. Budyń bez cukru 1 kg różne smaki 25 kg
10. Bułka tarta 500g 140 kg
11. Bułka tarta bez glutenowa 500g np. Belviten 1 kg
12. Chrupki kukurydziane 100g typu Flips 400 szt.
13. Chrupki kukurydziane 70 g smakowe 150 szt.
14. Chrzan delikatesowy Mosso 190g 600 szt.
15. Ciasteczka zbożowe b/ cukru Sante 300g – różne smaki 350 szt.
16. Ciastka korzenne lub miodowe lub pierniki toruńskie z polewą lub nadziewane 2 kg
17. Ciastka kruche z marmoladą, z polewą lukrowaną lub polewą czekoladową 2 kg
18. Ciastka maślane niskobiałkowe 150g 2 szt.
19. Ciastka w polewie czekoladowej biszkoptowe lub herbatniki 2 kg
20. Cieciorka konserwowa 400g 20 szt.
21. Cukier 1 kg 1300 kg
22. Cukier puder 500g 8 kg
23. Cukier waniliowy ok.30g 150 szt.
24. Cynamon 20g 30 szt.
25. Czosnek granulowany 1000g 6 szt.
26. Ćwikła z chrzanem 290g Laskol 350 szt.
27. Dżem bez cukru na fruktozie(dla diabetyków) 240g 200 szt.
28. Dżem Łowicz 280g truskawa, brzoskwinia, wisnia, porzeczka 200 szt.
29. Dżem owocowy na 1 osobę 25g 200 szt.
30. Fasola biała 400g drobna,średnia 40 kg
31. Fasola biała konserwowa 400 g 20 szt.
32. Fasola biała średnia, drobna op 5 kg 60 kg
33. Fasola czerwona konserwowa 400g 85 szt.
34. Galaretka owocowa bez cukru 14g 230 szt.
35. Galaretka owocowa różne smaki 75g 750 szt.
36. Gałka muszkatołowa mielona10g 10 szt.
37. Goździki10g 30 szt.
38. Groch połówki 400g 20 kg
39. Groch połówki 5 kg 50 kg
40. Groszek konserwowy Kotlin 400g 240 szt.
41. Grześki truskawkowe,śmietankowe 26g bez polewy 350 szt.
42. Herbata czarna liściasta 100 g-Assam 620 szt.
43. Herbata czarna liściasta 100g Lipton 2 szt.
44. Herbata owocowa luzem dzika róza – malina 100g 50 op.
45. Herbatniki 100g typu Krakus, Szkolne 300 szt.
46. Herbatniki Be-be 14g 400 szt.
47. Kakao 100g Wedel 10 szt.
48. Kasza gryczana 1 kg 20 kg
49. Kasza gryczana 5 kg 40 kg
50. Kasza jaglana 40 kg
51. Kasza jęczmienna 1 kg 40 kg
52. Kasza jęczmienna 5 kg 60 kg
53. Kasza kus- kus 100 kg
54. Kasza manna 1 kg 175 kg
55. Kasza pęczak 1kg 40 kg
56. Kasza pęczak 5 kg 60 kg
57. Kaszka ryżowa bez mleczna, kleik bez cukru160g 20 szt.
58. Kawa Inka 150g 480 szt.
59. Ketchup 480g łagodny Pudliszki 260 szt.
60. Kisiel 1 kg bez cukru różne smaki 50 kg
61. Koncentrat barszcz czerwony Krakus 300ml 30 szt.
62. Koncentrat pomidorowy 30% 200g Dawton 10 szt.
63. Koncentrat pomidorowy 30% 900g MK 160 szt.
64. Koncentrat żurek Krakus 300ml 15 szt.
65. Kostki rosołowe 2,30 kg drobiowe 15 op.
66. Kostki rosołowe wołowe 2,30 kg 2 op.
67. Kukurydza konserwowa Dafton 400g 200 szt.
68. Kwasek cytrynowy 1000 g 10 szt.
69. Liść laurowy 80g 40 szt.
70. Lu Petitki Lubisie różne 30g 200 szt.
71. Majeranek 500g 6 szt.
72. Majonez minimum 60% tłuszczu 900ml Mosso 200 szt.
73. Makaron 0,4 kg Lubella 100% pszenicy durum różny 60 kg
74. Makaron 5 kg pełnoziarnisty 60 kg
75. Makaron 5 kg 100% przenicy durum różne 350 kg
76. Makaron bez glutenowy różny 1 kg
77. Marmolada wieloowocowa ,tradycyjna1000g 1 kg
78. Masa kajmakowa 2 szt.
79. Masa makowa z bakaliami 800-1000g 6 szt.
80. Mąka 1 kg typ 450 tortowa 850 kg
81. Mąka bez glutenowa uniwersalna 1 kg
82. Mąka kukurydziana 1 kg
83. Mąka ryżowa 1 kg
84. Mąka ziemniaczana 1 kg 20 kg
85. Mieszanka czekoladowa- cukierki w polewie z zawartością 22% czekolady 2 kg
86. Mieszanka owocowa cukierki nadziewane 2 kg
87. Mini wafelki 150g b/ cukru 240 szt.
88. Miód naturalny 1 kg 15 kg
89. Miód naturalny pszczeli na 1 osobę 25g 1300 szt.
90. Morele suszone 200g 5 szt.
91. Musztarda 175 g chrzanowa, miodowa, stołowa Roleski-łagodna 100 szt.
92. Musztarda łagodna Roleski 900g 70 szt.
93. Ocet 10% spirytusowy 1 l 50 szt.
94. Ogórek konserwowy w słoikach 1600g 160 szt.
95. Ogórki konserwowy w słoikach 860g 210 szt.
96. Olej rzepakowy 100% 1L- rafinowany 320 szt.
97. Olej rzepakowy 100% 3L- rafinowany 600 szt.
98. Oregano 8 g 30 szt.
99. Orzechy włoskie 100g 5 szt.
100. Papryka konserwowa słoik 1500 g paski 140 szt.
101. Papryka ostra 800g 2 szt.
102. Papryka słodka 800g 4 szt.
103. Pasztet białostocki z drobiem 280g 50 szt.
104. Pestki słonecznika 200 szt 5 szt.
105. Pieczywa chrupki Sanko bez cukru170g-różne 50 szt.
106. Pieprz cytrynowy mielony 900g 3 szt.
107. Pieprz naturalny mielony czarny 1000g 4 szt.
108. Pieprz ziołowy 600 g 12 szt.
109. Płatki jęczmienne błyskawiczne 5 kg 130 kg
110. Płatki jęczmienne błyskawiczne 500g 30 kg
111. Płatki kukurydziane bez glutenowe 500g Nestle 5 szt.
112. Płatki migdałów 100g 4 szt.
113. Płatki owsiane bez glutenowe 500g 1 kg
114. Płatki owsiane zwykłe 5 kg 130 kg
115. Płatki owsiane zwykłe 500g 40 kg
116. Płatki ryżowe 400g 40 kg
117. Płatki ryżowe 5 kg 100 kg
118. Proszek do pieczenia 30g 12 szt.
119. Przyprawa curry 20g 40 szt.
120. Przyprawa do flaków 20g 40 szt.
121. Przyprawa sucha Kucharek 1kg 100 kg
122. Przyprawa w płynie 1LWiniary 45 szt.
123. Rodzynki 200g 15 kg
124. Ryż biały długoziarnisty 1 kg 45 kg
125. Ryż biały długoziarnisty 5 kg 130 kg
126. Słodzik dla diabetyków 1200 tabletek 15 szt.
127. Soczek owocowy bez cukru 200 ml 400 szt.
128. Soczek warzywny pomidorowy bez cukru 330g 200 szt.
129. Soczek warzywny z buraka 330g bez cukru 200 szt.
130. Soczewica czerwona 5 kg 50 kg
131. Soda oczyszczona do celów spożywczych 100g 3 szt.
132. Sok owocowo- warzywny b/ cukru 1 litr 70 szt.
133. Sok owocowy różne smaki b/cukru – 5 litrów 75 szt.
134. Sok owocowy różne smaki b/ cukru – 1 litr 100 szt.
135. Sok pomidorowy 1 litr 200 szt.
136. Sok wielo warzywny b/ cukru 1 litr 200 szt.
137. Sól 1kg różna 270 kg
138. Syrop owocowy 420ml Paola, Gellwe, Łowicz – porzeczka, wiśnia, malina, truskawka 380 szt.
139. Szczaw konserwowy siekany 900g. Laskol, Rolnik 50 szt.
140. Szynka wieprzowa konserwowa -konserwa 110g 30 szt.
141. Śliwka kalifornijska 200g 30 szt.
142. Śliwka w czekoladzie 2 kg
143. Tymianek 10g 30 szt.
144. Wafle ryżowe130g typu Sonko 300 szt.
145. Wafle śmietankowe, orzechowe, o smaku chałwy, z nadzieniem owocowym lub kisielu 2 kg
146. Ziele angielskie 600g 6 szt.
147. Zioła prowansalskie 10g 50 szt.
148. Żelatyna spożywcza zwykła wp. 50g 60 szt.
149. Żurawina suszona 200g 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.