eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › "Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Augustów w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz dostawa środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa
Augustów w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turystyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz dostawa środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa
Augustów w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56946856-feac-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124889/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Augustów w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformyhttps://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://platformazakupowa.pl/tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
W sytuacjach awaryjnych Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email augustow@bialystok.lasy.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem
danych osobowych jest Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem augustow@bialystok.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 87 643 99 00.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 33 SWZ powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegóły zostały określone w pkt. 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.6.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 283848 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Pakiet (Część) nr 1 – Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników
Nadleśnictwa Augustów w 2023 roku.
a) Zamawiający dysponuje 10 721 punktami przeliczeniowymi (poszczególnym elementom umundurowania i oznakom przypisuje się wartości punktowe określone w załączniku do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2022 r.).
b) Sorty muszą być wykonane wg wzorów określonych w:
- Zarządzeniu nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych,
- Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
- Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
- Zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian dokumentacji techniczno – technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów munduru leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz.2391 z późn. zm.),
- Zarządzeniu nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika oraz pracowników Lasów Państwowych.
c) Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:
- Sorty mundurowe leśnika muszą być zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dot. Mundurów leśnik
Ilość i rodzaj sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (określenie ilości przedmiotu zamówienia) zawiera załącznik nr 10A i 10B do SWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do prowadzenia w trakcie obowiązywania umowy punktu wydawania sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godz. od 9:00 do 15:00;
Szczegóły określa pkt 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18300000-2 - Części garderoby

18800000-7 - Obuwie

18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1A, załącznik nr 1B do SWZ).
Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania - 60 pkt,
W ramach kryterium „Termin otwarcia punktu wydawania” (T) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu tabeli stanowiącej pkt. 15.2 SWZ,
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie
podanego kryterium, wynosi 40 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska
największą liczbę punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.
15.5. Łącznie za dwa kryteria oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin otwarcia punktu wydawania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet (Część) nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Augustów w 2023 roku.
a) Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze muszą być wykonane wg wzorów i wymagań określonych w:
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
- Protokole dodatkowym nr 24 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawartego dnia 29 stycznia 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-XLIII, zawartym w dniu 25 listopada 2014 r. (Załącznik nr 11 do SWZ) ,
- Protokole dodatkowym nr 26 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawartego dnia 29 stycznia 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-XLIII, zawartym w dniu 20 marca 2017 r. (Załącznik nr 12 do SWZ)
b) Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia:
- Odzież ochronna i obuwie BHP powinny spełniać normy regulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
- Kolorystyka ubrań roboczych / ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wzorów munduru leśnika.
Dokumenty wskazane w pkt 3.2. ppkt 1) lit. a) i b) oraz w pkt 3.2. ppkt 2) lit. a) i b) są dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/
https://www.gov.pl/web/dglp/zarzadzenia-i-decyzje
http://isap.sejm.gov.pl/
Każdy rodzaj asortymentu musi posiadać etykietę informującą, co najmniej o: nazwie i rodzaju produktu, składnikach użytych do produkcji, rozmiarze, przepisach dotyczących konserwacji, prania i czyszczenia oraz nazwę i adres producenta.
Ilość i rodzaj sortów mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (określenie ilości przedmiotu zamówienia) zawiera załącznik nr 10A i 10B do SWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do prowadzenia w trakcie obowiązywania umowy punktu wydawania sortów mundurowych i środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej w godz. od 9:00 do 15:00;

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18300000-2 - Części garderoby

18800000-7 - Obuwie

18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1A, załącznik nr 1B do SWZ).
Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania - 60 pkt,
W ramach kryterium „Termin otwarcia punktu wydawania” (T) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu tabeli stanowiącej pkt. 15.2 SWZ,
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie
podanego kryterium, wynosi 40 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska
największą liczbę punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.
15.5. Łącznie za dwa kryteria oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin otwarcia punktu wydawania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
zrealizował:
Pakiet (Część) nr 1 co najmniej dwie odrębne dostawy sortów mundurowych
leśnika, każda o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Pakiet (Część) nr 2 co najmniej dwie odrębne dostawy środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, każda o wartości co najmniej 50 000,00
zł brutto.
Uwaga:
− Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
− W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek
doświadczenia zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden członek konsorcjum wykaże jedną dostawę na kwotę wskazaną w warunku.
− W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach
konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego dostaw.
Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 19 SWZ.
Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Szczegóły określa pkt. 19 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia obejmuje:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą dostaw faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Szczegóły określa pkt. 19 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 25.2 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 18.1 SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 18.1. ppkt 4) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 18.1 ppkt 4) SWZ,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia.
Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia Umowy. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.