eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont pomieszczeń zakwaterowania IV kompanii oraz pomieszczeń plutonu magisterskiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń zakwaterowania IV kompanii oraz pomieszczeń plutonu magisterskiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-629

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@sgsp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń zakwaterowania IV kompanii oraz pomieszczeń plutonu magisterskiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ef9fb55-feb2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgsp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy Pzp w przedmiotowym postępowaniu zamawiający
wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem narzędzia umożliwiającego realizację procesu związanego z
udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służącego w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (jeżeli jest wymagany w danym postępowaniu), zwanego dalej „Platformą” lub
„Systemem”.
Platforma jest dostępna pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl.
Zamawiający informuje, że adres poczty elektronicznej: zam@sgsp.edu.pl służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej Urzędu Publikacji Europejskich. Adres ten nie może być wykorzystywany do komunikacji w szczególności
wykonawców z zamawiającym.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty opatrywane są
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poza Platformą.
3.11. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES i wybierać typ „otoczony”,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3.12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.
3.13. Zamawiający określa następujące, dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB: *.pdf, *.odt,
*.doc, *.docx, *.ods, *.xls, *.xlsx oraz archiwów ww. dokumentów skompresowanych w formacie *.zip lub *.7z.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą
w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl).
b) W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego
52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl.
c) Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Zakup urządzeń pomiarowych - wyposażenia do stanowiska do przeprowadzenia szkolenia ze
stosowania środków ochrony oraz sprzętu do detekcji czynników CBRNE w atmosferze skażonej.”. Postępowanie nr TP/10/23
prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.
d) Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.
zm. zwanej dalej także „ustawą Pzp”).
e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 68/20 z dnia 31 lipca
2020r. „w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej Służby Pożarniczej”
opublikowane na stronie BIP SGSP.
f) Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych
osobowych Pana(i) dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) Nie przysługuje Pani(u):
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 19/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń zakwaterowania IV kompanii oraz pomieszczeń plutonu magisterskiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy
ul. Słowackiego 52/54
Remont pomieszczeń IV kompanii w budynku D, ob. 01 - piętro III,
Remont pomieszczeń plutonu magisterskiego w budynku A, ob. 02 – piętro I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis zawarty w SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45442180-2 - Powtórne malowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Z ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wg niżej
podanych kryteriów:
Nazwa kryterium Waga
Cena oferty brutto (C) 60 pkt.
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) 20 pkt.
Oferowany czas gwarancji (G) 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany czas gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową, polegającą na:
1) Doświadczeniu zdobytym poprzez należyte wykonanie minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu / dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone o wartości nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz, który musi zawierać co najmniej: rodzaj robót budowlanych (pozwalający zidentyfikować zakres), wartość, daty i miejsce wykonania oraz podmioty (nazwy, dane tel./adresowe) , na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowody, którymi są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA: W przypadku, gdy roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu będą stanowiły część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, w których roboty potwierdzające spełnienie warunków będą wyodrębnione rodzajowo i kwotowo.
Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne, co oznacza, że w wykazie robót muszą zostać zawarte wszelkie informacje, jakich wymagał od Wykonawcy Zamawiający
na potwierdzenie warunku udziału w postępowania.
2) Dysponowaniu:
- przynajmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( kierownika budowy), zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacją przedmiotu zamówienia i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem to jest pełniła funkcję Kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń.
- przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wspólnie z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu lub o jej braku w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych.
b) Wykazu osób potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu tj. wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialne będą za wykonanie robót i kierowanie robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumenty przedmiotowe na potwierdzenie równoważności - pkt. III.8 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty przedmiotowe na potwierdzenie równoważności - pkt. III.8 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową w formacie PDF i ATH.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór
załączników nr 2 i 3 do SWZ)
Dokumenty wymagane na potwierdzenie posiadania doświadczenia kierownika robót ocenianego w ramach dodatkowego
kryterium oceny ofert.
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (na
formularzu oferty)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór załącznika nr do 8 SWZ). Jeżeli dotyczy.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Ew. dokumenty przedmiotowe na potwierdzenie równoważności - pkt. III.10 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), na podstawie art. 7 ww. ustawy.
4) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwo
do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, zawrą między sobą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:
1) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum;
2) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
3) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia);
4) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia;
5) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,
6) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”);
7) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum
do chwili ustania pełnego okresu ubezpieczeniowego;
8) zakaz zmiany uczestników konsorcjum w trakcie realizacji zamówienia.
3. Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo
do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważniony
do wykonania tej czynności.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w aneksie lub porozumieniu pod rygorem nieważności. Zmiany obowiązują, z uwzględnieniem art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp, w zakresie przewiedzianym
w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 5

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl do dnia 16.06.2022 r. do godz. 10.000

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.