eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Modernizacja oraz przebudowa węzłów sanitarnych w salach dla pacjentek w Specjalist. Szpitalu Ginekol.-Położn.im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu (obręb nr 21 Nowe Miasto)Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oraz przebudowa węzłów sanitarnych w salach dla pacjentek w Specjalist. Szpitalu Ginekol.-Położn.im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu (obręb nr 21 Nowe Miasto)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-301

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpital.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oraz przebudowa węzłów sanitarnych w salach dla pacjentek w Specjalist. Szpitalu Ginekol.-Położn.im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu (obręb nr 21 Nowe Miasto)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-355fdf6b-feb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118174/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa węzłów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ssg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ssg.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://ssg.ezamawiający.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://ssg.ezamawiający.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej w pkt. 4, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem https://ssg.ezamawiający.pl.
11. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
a. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, i; https://ssg.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO" - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art, 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/7/PRŁ/RB/DT/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie:
Poprawa bazy leczniczej poprzez przebudowę i modernizację węzłów sanitarnych w salach dla pacjentek Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oznaczonych numerami 211,212,213,311,312,313,412,413,414.
Nazwa zadania
„ Modernizacja oraz przebudowa węzłów sanitarnych w salach dla pacjentek w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego przy ulicy Paderewskiego 10 w Wałbrzychu (działka nr 340/2 obręb nr 21 Nowe Miasto)”.
Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont sal chorych oraz przebudowa węzłów sanitarnych w ramach realizowanego zadania pn:
„ Modernizacja oraz przebudowa węzłów sanitarnych w salach dla pacjentek w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego przy ulicy Paderewskiego 10 w Wałbrzychu (działka nr 340/2 obręb nr 21 Nowe Miasto)”.
Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
Zakres zadań przewidzianych do realizacji:
- wykonanie nowej instalacji wody użytkowej ( ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej zasilającej nowe pobory sanitarne na poszczególnych kondygnacjach
- wykonanie nowych podłączeń kanalizacyjnych do projektowanych poborów sanitarnych . wszystkie podejścia sanitarne oraz przewody należy zaprojektować jako nowe i włączyć do istniejących pionów kanalizacyjnych.
-wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanych pomieszczeń. Instalacja musi być wyposażona w zawory odcinające usytuowane na poszczególnych pionach. Grzejniki o wydajności dostosowanej do projektowanych pomieszczeń , wykonane w technologii higienicznej.
- wykonanie nowej instalacji gazów technicznych dla przebudowanych pomieszczeń z włączeniem do istniejącej instalacji.
- wykonanie wentylacji projektowanych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami
- dodatkowo w ramach realizowanych robót budowlanych inwestor przewiduje wymianę drzwi wejściowych do sal dla pacjentek, wymianę okien dostosowanych do wymaganych parametrów przenikania, wymianę paneli przyłóżkowych z systemem przywołania kompatybilnym z funkcjonującym obecnie w naszej jednostce. Zabezpieczenie ogniowe stropów, montaż czujek p.poż, wymianę instalacji elektrycznej oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia w technologii LED, wymianę okładzin ściennych i podłogowych na wykładzinę typu TARKET.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości do (-) 20% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego, bez możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Realizacja prawa opcji polegać może na zmniejszeniu ilości robót do wykonania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-10 do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 281. Ust. 2 pkt 11 Pzp. W powiązaniu z art. 214 ust. pkt 7 do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
Cena odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.:
- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.:
- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

4. zdolności technicznej lub zawodowej tzn.:

4.1 Zdolność techniczna:

Zamawiający nie stawa warunków w tym zakresie.

4.2 Zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 zamówienia (dwa odrębne kontrakty), których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oraz modernizacji łazienek w obiekcie ochrony zdrowia – czynnie użytkowanym przez pacjentów, o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.

Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 uPzp, Wykonawcę̨:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub w art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) i 8) Pzp,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Złożone oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, na zasadach określonych w Rozdziale XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, potwierdzającej spełnienie warunku określonego w Rozdziale XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 3,
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, składany wykaz powinien być zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6, i spełniać wymagania określone w SWZ Rozdział XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 4 ppkt. 4.2

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów/
3. Działających w formie spółki cywilnej, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 7 pkt. 30 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy PZP;
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział XVI. SWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Zamawiający, w stosownych sytuacjach, zażąda od każdego z Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do każdego z nich dokumentów wymienionych w Rozdziale XVIII. SWZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE;
9. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider);
10. W przypadku wyboru ich oferty Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
12. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 33
Zmiany Umowy
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
1) przewiduje się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym zmianę terminów cząstkowych przewidzianych w Umowie:
a) w przypadku opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. nie przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie określonym w § 5 ust.1 Umowy,
b) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przy czym fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i powinien zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) w razie zmiany Umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu do Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania Umowy,
e) w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
f) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. Wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez kierownika budowy,
g) w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania zgód bądź uzgodnień itp., mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
h) w przypadku wstrzymania robót przez organy nadzoru, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
i) w razie konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz bądź uzgodnień, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy;
2) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy:
a) materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania Przedmiotu Umowy nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów,
c) w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu Przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania robót,
- przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w jego ofercie;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ssg.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.