eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Przebudowa podłużni Baum - II etap"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa podłużni Baum – II etap”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa podłużni Baum – II etap”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-747a755a-fddf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl . 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się bezpośrednio z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl tel. (+48) 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . 5. Szczegółowe warunki korzystania z Platformy zawarte są na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy”, która jest dostępna dla zalogowanych Wykonawców. 6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl: 1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe). 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych, Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email: iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności osoby lub podmiot posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2023/INP/72

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu przebudowę podłużni Baum zlokalizowanej na poziomie II w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, w części obejmującej odcinki oznaczone w dokumentacji projektowej numerami od 4 do 6 o sumarycznej długości 116m.
2. Zakres prac w ramach robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze.
3. Wykonanie górniczych robót.
3.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia z odpowiednimi służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), a następnie jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Szczegółowe zapisy odnośnie technologii wykonania robót zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 21 do specyfikacji.
3.2. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy podłużni Baum na poz. IIw dla odcinków 4-6 w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka””, stanowiącą załącznik nr 8 do specyfikacji,
2) pozwoleniem nr 9/22 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 16 sierpnia 2022 roku, znak DK-453-19/22, stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji,
3) zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/26/2020 z dnia 05.03.2020 w sprawie zasad dokonywania przyłączy do instalacji sieci sprężonego powietrza, stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji,
4) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącym załącznik nr 11 do specyfikacji, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych,
5) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącym załącznik nr 12 do specyfikacji, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych,
6) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania: instrukcji bezpiecznego wykonywania obrywki i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych KSW, instrukcji bezpiecznego opróżniania wozów kopalnianych z urobku na wywrotach czołowych zainstalowanych w podziemnych wyrobiskach KSW, instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych KSW, stanowiącym załącznik nr 13 do specyfikacji,
7) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/37/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwowej, stanowiącym załącznik nr 14 do specyfikacji,
8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych stanowiącym załącznik nr 15 do specyfikacji,
9) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 16 do specyfikacji,
10) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 17 do specyfikacji.
11) Zaleceniami konserwatorskimi Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 30 grudnia 2019 roku, znak DK-453-98/19, stanowiącymi załącznik nr 18 do specyfikacji,
12) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 19 do specyfikacji,
13) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka” z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 20 do specyfikacji.
3.3. Szacunkowy zakres robót górniczych określa przedmiar zamieszczony w części III pkt 5.3 SWZ, stanowiący jednocześnie załącznik nr 17 do umowy. Dokumenty są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45254100-3 - Roboty budowlane dla górnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty górniczej w wyrobiskach podziemnych, związanej z zabezpieczeniem lub przebudową zabytkowych wyrobisk, zawierającej przynajmniej dwa rodzaje robót górniczych, polegających na:
- wykonaniu przybierek górotworu,
- wykonaniu kasztów drewnianych lub obudowy drewnianej wyrobisk
o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto,
(Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie dwóch robót: jedna zawierająca roboty górnicze polegające na wykonaniu przybierek górotworu, druga zawierająca roboty górnicze polegające na wykonaniu kasztów drewnianych lub obudowy drewnianej wyrobisk o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto).
b) udokumentowanie, że kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu górniczego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
c) udokumentowanie, że dozór na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
d) udokumentowanie, że wykonanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznej (dokonywanie przeglądów tygodniowych) przeprowadzane będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
e) udokumentowanie, że utrzymanie sieci elektrotechnicznej (dokonywanie kontroli miesięcznych) przeprowadzane będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
f) udokumentowanie, że obsługa miernicza prowadzonych robót sprawowana będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjnej tego ubezpieczenia posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych;
2) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
a) wykaz wykonanej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty górniczej w wyrobiskach podziemnych, związanej z zabezpieczeniem lub przebudową zabytkowych wyrobisk, zawierającej przynajmniej dwa rodzaje robót górniczych, polegających na:
- wykonaniu przybierek górotworu,
- wykonaniu kasztów drewnianych lub obudowy drewnianej wyrobisk o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz ten dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie dwóch robót: jedna zawierająca roboty górnicze polegające na wykonaniu przybierek górotworu, druga zawierająca roboty górnicze polegające na wykonaniu kasztów drewnianych lub obudowy drewnianej wyrobisk o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji.
W wykazie należy wskazać, że:
- kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu górniczego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- dozór na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- wykonanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznej (dokonywanie przeglądów tygodniowych) przeprowadzane będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- utrzymanie sieci elektrotechnicznej (dokonywanie kontroli miesięcznych) przeprowadzane będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- obsługa miernicza prowadzonych robót sprawowana będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych dla niniejszego zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty dostępny w formie elektronicznej się na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym;
2) załącznik nr 1 do elektronicznego formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3) załącznik nr 2 do elektronicznego formularza oferty – wypełniony kosztorys (załącznik nr 2 do specyfikacji), który stanowi integralną część oferty i Wykonawca winien go załączyć obligatoryjnie. Załącznik powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do specyfikacji, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
5) oryginał pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli ofertę składa pełnomocnik),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – dopuszcza się zmiany w zakresie terminów wskazanych w umowie,
2) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych – dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminów realizacji przedmiotu umowy oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3) zwiększenia ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 17 do umowy, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, – dopuszcza się zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz terminów realizacji przedmiotu umowy,
4) gdy z przyczyn niedotyczących Wykonawcy realizacja robót górniczych zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik nr 18 do umowy okaże się niemożliwa – dopuszcza się zmiany tego harmonogramu w zakresie większym niż wskazany w § 20 ust. 2,
5) konieczności zmiany zakresu przedmiotowego umowy lub warunków jej realizacji wynikającej ze zmiany pozwolenia wydanego przez Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych lub wydania nowego pozwolenia – dopuszcza się zmiany przedmiotu umowy, terminów realizacji przedmiotu umowy, innych warunków jej realizacji oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Szczegółowy zakres zmian zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 21 do SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" na zasadach i trybie określonym w części XIII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. INFORMACJA O PODSTAWACH WYKLUCZENIA.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 110 ust. 2 oraz art. 111 ustawy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, 9 i 10 ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 110 ust. 2 oraz art. 111 ustawy.
3. Działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.