eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Konwersja bazy danych K1, EGiB, BDOT500 i GESUT systemu EWID2007 do zgodności z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danychOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konwersja bazy danych K1, EGiB, BDOT500 i GESUT systemu EWID2007 do zgodności z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kościerski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.miler@powiatkoscierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.e-bip.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konwersja bazy danych K1, EGiB, BDOT500 i GESUT systemu EWID2007 do zgodności z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50dc45df-fea7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: m.miler@powiatkoscierski.pl
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zał. nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konwersja bazy danych K1, EGiB, BDOT500 i GESUT systemu EWID2007 do zgodności z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych, opublikowanymi na Portalu interoperacyjności w postaci schematów XSD, wg stanu na dzień 1 stycznia 2023r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72311100-9 - Usługi konwersji danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 prace polegające na dostosowaniu, konwersji lub modernizacji danych do postaci zgodnej z pojęciowym modelem danych określonym w rozporządzeniach EGiB, BDOT500 i GESUT wraz z zasileniem bazy danych Zamawiającego z tym, że co najmniej 1 praca będzie zgodna z przedmiotem zamówienia dokładnie opisanym w Warunkach Technicznych i będzie dotyczyła konwersji zbiorów danych EGiB, BDOT500 i GESUT bazy danych PZGiK w celu doprowadzenia do zgodności z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych, opublikowanymi na Portalu interoperacyjności w postaci schematów XSD – konwersja z modelu pojęciowego z rozp. z roku 2013/2015 do modelu pojęciowego z rozp. z roku 2021 w systemie Ewid2007 z podaniem obiektu, wartości opracowania, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego prace te zostały wykonane oraz załączy dowody określające, czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności terminowo i zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje/doświadczenie:
• Jedną osobę niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadającą aktualne uprawnienia zawodowe do wykonania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) lub której uprawnienia zostały uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646), bądź na podstawie innych właściwych przepisów oraz wykazała się co najmniej jedną usługą polegającą na kierowaniu poprawnie wykonanym zadaniem realizacji co najmniej jednego zadania (w ramach jednej umowy) dotyczącego konwersji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi modelami pojęciowymi danych – konwersja z modelu pojęciowego z rozp. z roku 2013/ 2015 do modelu pojęciowego z rozp. z roku 2021 w systemie Ewid2007, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (warunek podyktowany jest najnowszymi zmianami przepisów dot. BDOT500 oraz GESUT). Wskazana osoba będzie pełniła funkcję Kierownika prac podczas realizacji przedmiotowej usługi.
• Jedną osobę posiadającą doświadczenie dotyczące implementacji danych do systemu informatycznego Ewid2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID, która wykazała się co najmniej jedną usługą polegającą na zasileniu danymi bazy danych PZGiK dla obszaru co najmniej jednostki ewidencyjnej lub powiatu.
• Jedną osobę posiadającą doświadczenie dotyczące praktycznej znajomości systemu informatycznego Ewid2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID, która wykazała się co najmniej jedną usługą polegającą na przeprowadzeniu szkolenia/szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego związanego z tworzeniem, prowadzeniem i aktualizacją baz BDOT500, GESUT, EGiB) w aktualnie obowiązującym pojęciowym modelem danych BDOT500 i GESUT ( rozp. z roku 2021)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz co najmniej 3 prac polegające na dostosowaniu, konwersji lub modernizacji danych do postaci zgodnej z pojęciowym modelem danych określonym w rozporządzeniach EGiB, BDOT500 i GESUT wraz z zasileniem bazy danych Zamawiającego z tym, że co najmniej 1 praca będzie zgodna z przedmiotem zamówienia dokładnie opisanym w Warunkach Technicznych i będzie dotyczyła konwersji zbiorów danych EGiB, BDOT500 i GESUT bazy danych PZGiK w celu doprowadzenia do zgodności z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych, opublikowanymi na Portalu interoperacyjności w postaci schematów XSD – konwersja z modelu pojęciowego z rozp. z roku 2013/2015 do modelu pojęciowego z rozp. z roku 2021 w systemie Ewid2007
2) wykaz dysponowania (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje/doświadczenie:
• Jedną osobę niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadającą aktualne uprawnienia zawodowe do wykonania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) lub której uprawnienia zostały uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646), bądź na podstawie innych właściwych przepisów oraz wykazała się co najmniej jedną usługą polegającą na kierowaniu poprawnie wykonanym zadaniem realizacji co najmniej jednego zadania
• Jedną osobę posiadającą doświadczenie dotyczące implementacji danych do systemu informatycznego Ewid2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID, która wykazała się co najmniej jedną usługą polegającą na zasileniu danymi bazy danych PZGiK dla obszaru co najmniej jednostki ewidencyjnej lub powiatu.
• Jedną osobę posiadającą doświadczenie dotyczące praktycznej znajomości systemu informatycznego Ewid2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID, która wykazała się co najmniej jedną usługą polegającą na przeprowadzeniu szkolenia/szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego związanego z tworzeniem, prowadzeniem i aktualizacją baz BDOT500, GESUT, EGiB) w aktualnie obowiązującym pojęciowym modelem danych BDOT500 i GESUT ( rozp. z roku 2021)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zał. nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.