eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sypniewo › Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie SypniewoOgłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sypniewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrołęcka 27

1.5.2.) Miejscowość: Sypniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-216

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sypniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sypniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-044df041-fb98-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018509/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.sypniewo.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.sypniewo.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 7 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI w msc. Stare Glinki, Glącka
Odc. HP 23 do HP 33
Odc. W 41 do HP 30

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI w msc. Stare Glinki, Ziemaki
Odc. od istniejącego hydrantu zlokalizowanego na działce nr 75 w msc. Stare Glinki do HP 45

Sieć wodociągowa w msc. Sypniewo ul. Dzieci Polskich
Szczegółowy zakres zadania obejmuje dokumentacja techniczna – sieć wodociągowa – załącznik nr 8 do SWZ


Montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego w SUW Sypniewo
Minimalne dane techniczne agregatu prądotwórczego:
Moc maksymalna ESP [kVA] / [kW] min. 66,0 / 53,0
Moc znamionowa PRP [kVA] / [kW] min. 60,0 / 48,0
Szczegółowy zakres zadania obejmuje OPZ Agregat prądotwórczy – załącznik nr 12 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

31121100-1 - Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria kształtują się następująco:
Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE KRYTERIUM
1. Cena 60%
2. okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

2) Przyjęta metoda przyznawania punktów polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 punktowej skali, przy czym:
3) Punkty w kryterium CENA będą wyliczone w sposób następujący:

Najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
W1= ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4) Punkty w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”, tj. W2 na cały przedmiot zamówienia będą wyliczone w sposób następujący:
a) Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji i rękojmi za wady (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady mniejszej niż 60 miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 10 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady 72 miesiące - Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady 80 miesiące i więcej - Zamawiający wówczas przyzna: 40 punktów
• w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji i rękojmi za wady, wówczas w celu przyznania punktacji okresu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okresu gwarancji i rękojmi za wady zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący,
• w przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy, licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ,
• wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi za wady w miesiącach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Sypniewie i Rzechowo Gać

SUW Rzechowo Gać:
Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie przeznaczona do zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzechowo Gać. Zaprojektowano instalację o mocy 27kW. Panele fotowoltaiczne będą zainstalowane na gruncie obok budynku.

SUW Sypniewo:
Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie przeznaczona do zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Sypniewo. Zaprojektowano instalację o mocy 50kW. Panele fotowoltaiczne będą zainstalowane na gruncie obok budynku.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje dokumentacja techniczna – instalacje fotowoltaiczne – załącznik nr 13 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

31155000-7 - Falowniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryteria kształtują się następująco:
Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE KRYTERIUM
1. Cena 60%
2. okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

2) Przyjęta metoda przyznawania punktów polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 punktowej skali, przy czym:
3) Punkty w kryterium CENA będą wyliczone w sposób następujący:

Najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
W1= ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4) Punkty w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”, tj. W2 na cały przedmiot zamówienia będą wyliczone w sposób następujący:
a) Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji i rękojmi za wady (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady mniejszej niż 60 miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 10 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady 72 miesiące - Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady 80 miesiące i więcej - Zamawiający wówczas przyzna: 40 punktów
• w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji i rękojmi za wady, wówczas w celu przyznania punktacji okresu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okresu gwarancji i rękojmi za wady zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący,
• w przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy, licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ,
• wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi za wady w miesiącach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo”
Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora zawiera Umowa – załącznik nr 7c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9) Kryteria kształtują się następująco:

Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE KRYTERIUM
1. Cena 60%
2. Termin płatności faktury 40%

10) Przyjęta metoda przyznawania punktów polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 punktowej skali, przy czym:
11) Punkty w kryterium CENA będą wyliczone w sposób następujący:

Najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
W1= ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

12) Punkty w kryterium „Termin płatności”, tj. W2 na cały przedmiot zamówienia będą wyliczone w sposób następujący:
• Zamawiający wyznacza najkrótszy termin płatności na 14 dni od dnia dostarczenia faktury, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności równy 14 dni - Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności równy 21 dni - Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów
• w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności równy 30 dni - Zamawiający wówczas przyzna: 40 punktów
• w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej termin płatności, wówczas w celu przyznania punktacji termin płatności zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu,
• wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym terminu płatności w dniach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:
Część I
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze w zakresie proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o całkowitej wartości robót minimum 800 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ).
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz osób (załącznik nr 6 do SWZ).

Część II
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze w zakresie proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o całkowitej wartości robót minimum 200 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ).

Część III
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Minimalne wymagane uprawnienia w zakresie sanitarnym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz osób (załącznik nr 6 do SWZ).
2) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część I – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł, 00/100)
Część II – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł, 00/100)
Część III – nie wymagane

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: 67 8917 0001 0020 0051 2000 0240 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Sypniewie z dopiskiem przetarg na: „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo – część ………”
6) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8) Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo – część …….”.
9) Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,
10) Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
11) Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12) Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.
13) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Strony uzgadniają jednorazową zaliczkę w kwocie 5% wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane po zakończeniu realizacji inwestycji.
2. Zaliczka zostanie wypłacona po wykonaniu 50% wartości zamówienia. Co zostanie poświadczone protokołem odbioru (częściowym).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej w miejscu publikacji postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.