eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW (w związku z realizacją projektu "Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego) i SERWERÓWOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW (w związku z realizacją projektu ”Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego) i SERWERÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszarowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-149

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 395 74 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: estolba@szpital.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW (w związku z realizacją projektu ”Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego) i SERWERÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baa2ea77-faef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW w związku z realizacją projektu ”Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.wroc.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 45/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :
a)Wymiana przełączników SAN- wymiana starych urządzeń, instalacja nowych w związku z realizacją projektu ”Modernizacja Pawilonu Zakaźnego WSS im. J. Gromkowskiego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz informatycznego
b)Wymiana serwera dla platformy wirtualizacyjnej Szpitala – wymiana starych urządzeń, instalacja nowych
Szczegółowo zamówienie zostało opisane w Załączniku nr 1 do SWZ – „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w tym:
a)Przełączniki SAN- parametry techniczne wymagane i oferowane
b)Serwer - parametry techniczne wymagane i oferowane.

2. Parametry opisane w Załączniku nr 1 do SWZ jako wymagane parametry techniczno- użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne będące załącznikiem nr 5 do SWZ „Warunki umowne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31214100-0 - Przełączniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.:
a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych
w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP)
oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokument potwierdzający wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: ZAMAWIAJĄCY NIE WYZNACZA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Informatyka lub pokrewnym-oświadczenie Wykonawca sporządzi samodzielnie
b)Umiejętności potwierdzone ważnym certyfikatem: PRINCE2® Practitioner lub IPMA na poziomie co najmniej Level „C” lub Project Management Professional (PMP) lub rów-noważnymi oraz certyfikatem Scrum Master lub równoważnym certyfikatem z obszaru metodyk zwinnych;
c)Wiedzę z zakresu zarządzania usługami infrastruktury IT potwierdzoną ważnym cer-tyfikatem: ITIL – Expert lub równoważnym
d)Wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdzoną ważnym certyfikatem: Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub równoważnym
e) Posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowni-ka/koordynatora projektów IT i był kierownikiem /koordynatorem dostaw wraz z wdrożeniem infrastruktury wraz z oprogramowaniem dla co najmniej 2 podmiotów, o wartości nie mniejszej niż 300 tys. PLN każda. – oświadczenie Wykonawca sporządzi samodzielnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
3) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Informatyka lub pokrewnym-oświadczenie Wykonawca sporządzi samodzielnie
4) Umiejętności potwierdzone ważnym certyfikatem: PRINCE2® Practitioner lub IPMA na poziomie co najmniej Level „C” lub Project Management Professional (PMP) lub równoważnymi oraz certyfikatem Scrum Master lub równoważnym certyfika-tem z obszaru metodyk zwinnych;
5) Wiedzę z zakresu zarządzania usługami infrastruktury IT potwierdzoną ważnym certyfikatem: ITIL – Expert lub równoważnym
6) Wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji potwierdzoną ważnym certyfikatem: Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub równoważnym
7) Posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowni-ka/koordynatora projektów IT i był kierownikiem /koordynatorem dostaw wraz z wdrożeniem infrastruktury wraz z oprogramowaniem dla co najmniej 2 podmiotów, o wartości nie mniejszej niż 300 tys. PLN każda. – oświadczenie Wykonawca sporzą-dzi samodzielnie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001,
- oświadczenie producenta oferowanego przełącznika i serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001,
- oświadczenie producenta oferowanego przełącznika i serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana umowy jest możliwa tylko w przypadkach i na warunkach określonych poniżej:
a. w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, w zakresie determinowanym wspomnianymi zmianami,
b. w przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie determinowanym wystąpieniem siły wyższej,
c. w przypadku zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; zmiany te zostaną przeprowadzone w zakresie koniecznym do dostosowania przedmiotu umowy do obowiązującego stanu prawnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.