eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKIOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c96c8ea7-f565-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103102/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222529

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.3.2023.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 161108,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
• Wytyczenie geodezyjne montowanych urządzeń wg. projektów zagospodarowania terenów, zgodnie z załączonymi dokumentacjami projektowymi lub na podstawie wskazania Zamawiającego,
• Dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Cieszów, Dobroszów Mały, Łagoda, Kamionka, Podgórzyce, Turów, Nowogród Bobrzański.
• Oferowane urządzenia i sposób montażu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.). Spełnienie warunków musi być potwierdzone ważnym dokumentem wystawionym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
Do terminu składania ofert tj. do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. Ceny ofert – 240.834,00 zł i 220.463,63 zł przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (166.965,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 220463,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 240834,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.