eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem;Ogłoszenie z dnia 2023-05-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem;

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151536730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 7A

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3606135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmach@matkadziecko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.matkadziecko.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d132db29-fdcc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


podmiot leczniczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem;

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d132db29-fdcc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067099/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Nabycie oprogramowania medycznego oraz sprzętu informatycznego i urządzeń wspomagających w ramach projektu "Nowe e-usługi szansą rozwoju WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Mlodzieżą z siedzibą w Cz-wie "

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

10) Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II.Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

2. Przedmiotowe zamówienie spełnia wszystkie przesłanki jego udzielenia tj.: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-205b5c94-dcd0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDZ.262.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58097,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem.
Zakup licencji oprogramowania dla modułów e-usług, dostawy oprogramowania towarzyszącego, adaptacje oraz prace wdrożeniowe, w tym:
1) Modernizacja i rozbudowa Systemu Medycznego do świadczenia e-usług obejmuje:
a) System medyczny;
b) Elektroniczna dokumentacja medyczna;
c) Integracja urządzeń diagnostycznych;
d) Integracja urządzeń diagnostycznych – moduł rozszerzony ;
e) Menadżer Eksportów;
f) Moduł Pracownia Diagnostyczna;
g) Moduł replikacji;
h) Sprawozdania roczne;
2) Teleporada ;
3) e-Archiwum ;
4) e-Rejestracja
5) Aplikacja mobilna Informacje Medyczne ;
6) e-Zwolnienie ;
7) e-Wyniki Laboratoryjne ;
8) e-Wyniki Diagnostyczne ;
9) Wdrożenie Systemu Medycznego i e-usług.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik do zaproszenia dla części nr 1.
3) Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Przedmiot zamówienia w zakresie modułu e-rejestracji będzie dostępny również dla osób niepełnosprawnych.
Przyjazny interfejs – możliwość dostosowania interfejsu do wymagań użytkownika tj. uruchomienie wersji kontrastoweja, zapewnienie responsywności, umożliwienie przemieszania się przy pomocy samej klawiatury, wyświetlanie elementów z odpowiednimi etykietami lub atrybutami opisującymi jego znaczenie. Elementy interfejsu umożliwiają bezproblemową obsługę czytników ekranu.

4) Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

5) Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do zaproszenia projektowane postanowienia umowy – PPU.

6) Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II.Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48180000-3 - Pakiety oprogramowania medycznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EPSILON SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342817954

7.3.3) Ulica: DZIAŁKOWA, nr 8

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-506

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76567,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

pełna nazwa zamówienia:
Część nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem;
realizowane w ramach projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.