eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ToruniuOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871219178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ligi Polskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 6574290

1.5.8.) Numer faksu: 56 6574290

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpo@zpotorun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpotorun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37e12b39-fe47-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021239/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia dla niniejszego do postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
- administratorem Pani/Pana osobowych jest: Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń;
-kontakt do inspektora ochrony danych w Zakładzie Pielegnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu w Toruniu: iod@zpotorun.pl ;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO. Informujemy, że posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPO:ZP/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 - dostawa leków. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową zamawianych produktów w Zadaniu Nr 1
określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2 - dostawa płynów infuzyjnych. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową zamawianych produktów w
Zadaniu Nr 2 określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy
Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:
1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
a) aktualną koncesję lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy tylko produktów leczniczych), zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek uzna się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
a) wykaz minimum 1 dostawy wykonanej lub wykonywanej w zakresie produktów leczniczych, o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
- Zadanie Nr 1 – 312.500,00 zł brutto,
- Zadanie Nr 2 – 12.500,00 zł brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wykonawca składający ofertę na obydwa zadania musi wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą dla każdego z zadań, których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 1 dostawą o wartości łącznej dla zadań, których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

2. Wykonawca może w celu potw. spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawod. lub sytuacji fin. lub ekon. podmiotów udost. zasoby, niezależnie od charakteru pr. łączących go z nimi stosunków pr.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udost. zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. podmiotowy środek dowodowy potwierdzający okoliczności z art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, tj.:
a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sąd. lub z Centr. Ewid. i Inf. o Dział. Gosp., o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6
Rozporządzenia w sprawie podm. środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
– nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego dział. gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4
ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podm. środków dowodowych…, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio ośw. Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób upr. do jego
reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o ośw. pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub adm.,
notariuszem, organem sam. zawod. lub gosp., właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.2. Zapisy art. 127 ust. 2, art. 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualna koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy tylko produktów leczniczych), zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek uzna się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

a) wykaz minimum 1 dostawy wykonanej lub wykonywanej w zakresie produktów leczniczych, o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
- Zadanie Nr 1 – 312.500,00 zł brutto,
- Zadanie Nr 2 – 12.500,00 zł brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wykonawca składający ofertę na obydwa zadania musi wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą dla każdego z zadań, których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 1 dostawą o wartości łącznej dla zadań, których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane leki (produkty lecznicze) posiadają wymagane prawem pozwolenia dopuszczające je do obrotu i stosowania, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301 z późn. zm.), a w razie potrzeby będą udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.
b) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane leki (produkty lecznicze) posiadają karty charakterystyki, a w razie potrzeby będą one udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.

UWAGA! - w/w przedmiotowe środki dowodowe, Wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane leki (produkty lecznicze) posiadają wymagane prawem pozwolenia dopuszczające je do obrotu i stosowania, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2301 z późn. zm.), a w razie potrzeby będą udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.
b) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane leki (produkty lecznicze) posiadają karty charakterystyki, a w razie potrzeby będą one udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik nr 1 do SWZ);
b) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i są wymagane w SWZ na etapie składania oferty, np.
specyfikacja cenowa, specyfikacja parametrów tech.-użytkowych;
c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
d) przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu;
f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
UWAGA! - oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania obejmować będzie także
okoliczności wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
1.2. W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp).
1.6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
1.7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 (wzór umowy) do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.