eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ktery › Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczegoOgłoszenie z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kterach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473141056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ktery

1.5.2.) Miejscowość: Ktery

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-314

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 695 552 805

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ospktery@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krzyzanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89b172c0-fbdb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00232707/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu samochodu z napędem 4x4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89b172c0-fbdb-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2) poczty elektronicznej dostępnej pod adresem: ospktery@op.pl (z wyłączeniem składaniaoferty, która może zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia),

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w szczególności formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Instrukcja składania oferty na Platformie e- Zamówienia znajduje się na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO informuję:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kterach, Ktery 6, 99-314 Krzyżanów.
2. Inspektor danych osobowych
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
3. Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/ Pani zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO):
a) ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
c) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Panu/ Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postanowienia w SWZ warunki, oraz uzyska największą liczbę punktów
. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
3. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie według zasad opisanych powyżej na podstawie udzielenia okresu gwarancji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (to jest 36 miesięcy, 24 miesiące). Minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące, maksymalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające termin dłuższy niż 36 miesięcy będą ocenione jak oferty z terminem gwarancji 36 miesięcy.
4. Oferty nie zawierające informacji lub zawierające termin gwarancji krótszy niż 12 miesiące zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc silnika

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność zbiornika

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1) doświadczenie zawodowe:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy samochodu strażackiego o wartości co najmniej 750 000 zł brutto każda;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw- załącznik nr 4 do SWZ
w zakresie określonym w pkt VII.4.1) SWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania .
7. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamwienia.gov.pl ; Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na Portalu e-Zamówienia..

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowymoże zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądaćjedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2) jeżeli Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresieprzedmiotu umowy,
3) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienależytyi pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego brak zmiany sposobu ich wykonywania,
4) wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej
postanowieniami lub dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków
umownych,
5) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego;
6) narażenie Zamawiającego z winy Wykonawcy na szkodę lub utratę dobrego imienia,
7) jeżeli wskutek siły wyższej niemożliwe stanie się wykonanie przedmiotu umowy przez
okres stu dni od wystąpienia pierwszego zdarzenia o takim charakterze,
8) jeżeli wykonanie przedmiotu umowy wiąże się z koniecznością poniesienia przez
Zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszej umowie kosztów,
9) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie części
przedmiotu umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w
ciągu 30 dni od dnia od dnia, kiedy Strona odstępująca dowiedziała się o okolicznościach je uzasadniających.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.