eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na dwa zadania dla Creative Europe Desk PolskaOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na dwa zadania dla Creative Europe Desk Polska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkieloch@iam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://iam.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na dwa zadania dla Creative Europe Desk Polska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ee45f77-f648-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111183/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IAM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225450

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/IAM/2023/05

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 303000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1 Długopis promujący Program Kreatywna Europa

Opis:
• długopis wykonany ze zrolowanego papieru z dopasowaną kolorystycznie zatyczką
• kolor: biały
• wymiary: 0,7 x 14,3 cm
• materiał: papier
• produkt znakowany tampodrukiem
• maksymalny wymiar znakowania: 60x5mm; na długopisie widnieć będzie logotyp programu Kreatywna Europa w kolorze czarnym (pliki graficzne dostarczone przez Zamawiającego)
• Ilość: 1000 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 800 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Butelka sportowa promująca Program Kreatywna Europa
Opis:
• butelka sportowa 400 ml z karabińczykiem
• wymiary: Ø6,5 x 17 cm
• materiał: aluminium, plastik, metal, PP
• kolor: dwa kolory – błękitny oraz granatowy
• znakowanie grawerem laserowym – na butelkach będzie widnieć logotyp programu Kreatywna Europa (pliki graficzne dostarczone przez Zamawiającego)
• Ilość: 600 sztuk – 300 sztuk w kolorze błękitnym, 300 sztuk w kolorze granatowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 7000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w Zadaniu nr 1 na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1701 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”.
Zgodnie z art.255 pkt.1) ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Uzasadnienie faktyczne
W dniu 29.05.2023 roku o godz. 10.00 upłynął termin składnia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta na zadane nr 1 .
W związku z powyższym powodem unieważnienia przedmiotowego postępowania jest brak w każdym z Zadań wymaganej ustawą liczby ważnych ofert a tym samym brak obiektywnych przesłanek wyboru oferty najkorzystniejszej.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w Zadaniu nr 2 na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1701 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”.
Zgodnie z art.255 pkt.1) ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Uzasadnienie faktyczne
W dniu 29.05.2023 roku o godz. 10.00 upłynął termin składnia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta na zadanie nr 2.
W związku z powyższym powodem unieważnienia przedmiotowego postępowania jest brak w każdym z Zadań wymaganej ustawą liczby ważnych ofert a tym samym brak obiektywnych przesłanek wyboru oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.