eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Sportu w SzamotułachOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Sportu w Szamotułach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM SPORTU SZAMOTUŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302592018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@csszamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://csszamotuly.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Sportu w Szamotułach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f86b0ef7-fdef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129127/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Sportu w Szamotułach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f86b0ef7-fdef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-f86b0ef7-fdef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-f86b0ef7-fdef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@csszamotuly.pl
(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o., ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Aleksandrę Cnota-Mikołajec, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Sportu w Szamotułach prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz usługą bilansowania handlowego na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego (parkingu) Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o.
2 Zakres zadania obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz usługą bilansowania handlowego dla potrzeb własnych Centrum. Zamówienie dotyczy 2 punktów poboru energii :
1)na ulicy Targowej 2 punkt PPE 590310600014611645 taryfa C12a (moc umowna 26 kW)
2)na ulicy Sportowej 6 punkt PPE 590310600001045965 taryfa C21 (moc umowna 150 kW)
a)Umowa nie dotyczy oświetlenia ulicznego natomiast dotyczy oświetlenia zewnętrznego obiektu (parkingi).
b)Na obiekcie przy ul. Targowej 2 zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy ok. 10 kWp.
c)Na obiekcie przy ul Sportowej zamontowana jest instalacja o mocy 30 kWp .
3. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie umowy sprzedaży zawartej przez Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o. , ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły.
4. Zamawiający informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
5. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawki wskazanej w ofercie Wykonawcy.
6. Kody CPV: 09000000-3, 09300000-2
7.Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Standardy jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r.
8.Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie zamówienia (1 rok) wynosi

• energia w strefie pozaszczytowej C12a: 1586 kWh
• energia w strefie szczytowa C12a: 391 kWh
• energia rozliczana całodobowo w grupie C21: 200000 kWh

Razem 201977 kWh

Moc zapotrzebowana łącznie dla wszystkich podmiotów objętych zamówieniem wynosi 37kW. Może się ona zmieniać w okresie realizacji zamówienia o nie więcej jak 10%, lecz nie powinno wpłynąć to na realizację umowy, będącej skutkiem niniejszego postępowania. Podane planowane zużycie energii jest wartością szacunkową i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupienia wykazanych w nim ilości.

9.Cenrtum Sportu w Szamotuły sp. z o.o. zawrze umowę wynikającą z niniejszego postępowania.

10.Punkty poboru energii elektrycznej w rozliczeniu dwumiesięcznym.
Faktury na dostawę energii elektrycznej będą wystawiane na:
Nabywca: = Płatnik:
1.Cenrtrum Sportu Szamotuły sp. z o.o.
ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły

11. W przypadku posiadanych przez Zamawiającego jak i planowanych do uruchomienia instalacji fotowoltaicznych na danych PPE energia wprowadzona do sieci będzie bilansowana/netowana z energią elektryczną pobieraną z sieci przez Zamawiającego, tj. każda kWh energii wprowadzonej do sieci w cyklu rozliczeniowym zostanie odjęta od ilości pobranej z sieci przez Zamawiającego w tym samym cyklu rozliczeniowym. Cykl rozliczeniowy będzie zgodny z cyklem rozliczeniowym OSD. W przypadku wprowadzenia do sieci w cyklu rozliczeniowym większej ilości energii niż energia pobrana, nadwyżka zostanie zbilansowana w kolejnym cyklu rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej zużywanej w punktach poboru energii Zamawiającego. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
12.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
14. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
- zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- CENA znaczenie – 60 %
- CZAS TRWANIA UMOWY znaczenie – 40 %

Kryterium „CENA” – ocenie zostanie poddana średnia ceny brutto za 1 kWh (wraz z dystrybucją), obliczona przez wykonawcę, podana w „FORMULARZU OFERTOWYM”. Maksymalną liczbę punktów, tj. 60 pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali natomiast proporcjonalnie mniej. Oceny pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:

Cena średnia brutto za 1 kWh (wraz z dystrybucją) najniższej zaproponowanej oferty
Ocena = ---------------------------------------------------------------------- x 60
Cena średnia brutto za 1 kWh (wraz z dystrybucją) brutto oferty badanej
Kryterium „CZAS TRWANIA UMOWY”

Zamawiający otrzyma punkty za zadeklarowanie czasu trwania umowy.
Zamawiający ustala, iż wykonawca będzie mógł zadeklarować następujący czas trwania umowy:
12, 18, 24 miesięcy.
Wykonawca otrzyma:
12 MIESIĘCY – 0 PKT
18 MIESIĘCY – 20 PKT
24 MIESIĄCE – 40 PKT

2. Liczby punktów w poszczególnych kryteriach („CENA”, „CZAS TRWANIA UMOWY”) zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym w swz i który uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyżej wymienionym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „CZAS TRWANIA UMOWY”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału (art. 112 Pzp) dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca musi wykazać, że
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 120 000 kWh
Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. (nie należy dołączać do oferty – składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ
(nie należy dołączać do oferty – składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 120 000 kWh
Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego
spełnienie warunku,
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z
Wykonawców,
d) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną, wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,
e) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SWZ
f) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
g) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie
– dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
h) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty wykonują
poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców,
i) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ - jeżeli Wykonawca
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
wraz z zobowiązaniem składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienia.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 Pzp).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (art. 117 ust. 4 Pzp).
W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale XVI SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez
Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w rozdziale XVII SWZ.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w
rozdziale XVII SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art.125 ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
a. Zmiana miejsca dostawy – w przypadku przeniesienia punktu poboru energii,
b. Zmiana ilości dostaw (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie ilości) - w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii w obrębie grup taryfowych uwzględnionych w SWZ
c. zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy takich jak moc umowna czy grupa taryfowa - jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
d. niezależnie od powyższego dokonanie każdej z ww. zmian będzie możliwe w razie zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Ponadto dokonanie każdej z powyższych zmian będzie możliwe w razie wyniknięcia niejasności pomiędzy zapisami wzoru umowy kompleksowej stosowanymi przez Wykonawcę a istotnymi postanowieniami umowy kompleksowej zawartymi w niniejszym załączniku, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
e. łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian,
f.ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą podlegały zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Wykonawca jest zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o zmianie podatku akcyzowego oraz o jego wysokości. Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
f. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Zmiany umowy szczegółowo opisane są w załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 07:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia wynosi: od października 2023r. 12 miesięcy lub 18 miesięcy lub 24 miesiące.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.