eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Wymiana oraz bieżąca konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, co i cwu w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. -IV postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana oraz bieżąca konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, co i cwu
w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. -IV postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771285155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliana Tuwima 4

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598425222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.slupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana oraz bieżąca konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, co i cwu
w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. -IV postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-684b7176-fe1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025999/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Roboty wodno-kanalizacyjne, co.o. i gaz.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pgm.slupsk.p

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla
Użytkowników (Wykonawców)” dostępnym w zakładce „Regulamin” oraz w instrukcjach dla Wykonawców dostępnych w zakładce
„Instrukcje” strony https://platformazakupowa.pl.
Należy stosować formaty plików zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający zaleca korzystanie z następujących
formatów plików:
1.pdf, .jpg, .xlsx, .xls, .doc, .docx, .odt, .ods,
2. pliki skompresowane: .zip, .7z, .tar
Nie należy składać dokumentów w formacie .bmp, .gif oraz nie należy stosować kompresji do plików .rar. Pliki oferty złożone w tych
formatach zostaną uznane jako złożone niewłaściwie, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Słupsk w którego imieniu działa Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. Tuwima 4, tel.: 59 842 52 22, adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
sekretariat@pgm.slupsk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszaw

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/DIT/RB/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 188494,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie prac związanych z wymianą oraz bieżącą konserwacją instalacji
wodnokanalizacyjnej,
gazowej, co i cwu w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk a zarządzanych przez PGM Sp.
z o.o.
Zakres prac obejmuje wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych polegających między innymi na :
- usuwaniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, co,cwu
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, co,cwu
- montaż urządzeń instalacyjnych , sanitarnych i grzewczych wraz z robotami towarzyszącymi
- przeprowadzeniu wymaganych prób i badań prawidłowego działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, co i cwu,
które będą wykonywane zgodnie z umową (na zlecenie)
Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy:
- kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia
- bieżące usuwanie i naprawa szkód powstałych w trakcie realizacji prac
- posiadanie przenośnego agregatu prądotwórczego do zasilanie urządzeń i narzędzi oraz ponoszenia kosztów związanych
z zużyciem energii elektrycznej
- zabezpieczanie oraz usuwanie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń będących efektem prowadzonych robót
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo
przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10),
Przedmiar robót (załącznik nr 11).
Roboty muszą być wykonane zgodnie z opisaną w pkt. 5.3. dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. Określenie lokalizacji robót oraz zakresu prac określać będzie każdorazowo pisemne
zlecenie robót wystawione
Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia mediów niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie koszty
zużycia mediów związane z wykonywaniem robót będą ponoszone przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące
czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku:
– hydraulik/ instalator/ monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, co. i gazowej
o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę
ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 8 do SWZ – wzorze umowy.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art.96 ust. 2 pkt.2
Pzp.
Wykonawca ma wykonywać zadanie publiczne zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnych we flocie pojazdów użytkowych przy wykonaniu zadania na poziomie wymaganym przez
przepisy ustawy
elektromobilność i paliwa alternatywne (Dz. U. 2022 poz. 1083).
Ilość wykorzystywanych pojazdów o których mowa w pkt. 5.10. zostanie określona zgodnie
z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
Zgodnie z art. 106 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie kryterium oceny ofert: udział pojazdu elektrycznego
lub napędzanego gazem - waga kryterium 10% Zamawiający, żąda przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka
dowodowego w postaci kopii świadectwa homologacji typu jednostki napędowej pojazdu lub innego dokumentu
potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego np. kopii ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
cena – waga kryterium 90%,
udział pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem – waga kryterium 10%
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi ilość punktów
uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie
ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
cena (C) – cenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z
przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 90. Oferta o najniższej
cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona
wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 90
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
Udział pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym (U) – ocenie zostanie poddana wskazana w formularzu oferty ilość
udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonaniu danej części zadania przez Wykonawcę.
Maksymalna liczba punktów – 10. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
Brak udziału w realizacji zadania pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem - 0,00 pkt,
Udział 1 pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem - 10,00 pkt,
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udział pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki:
1) Warunki udziału dotyczące określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej ( art. 115) – Wykonawca spełni, jeżeli
potwierdzi że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł brutto ;
2) Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę
budowlaną związaną z wymianą oraz bieżącą konserwacją instalacji wod-kan.., c.o., c.w.u., i gazowych w zasobach
mieszkaniowych (w ramach jednej umowy) o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto,
3)Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej jeśli wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem
zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia:
- samochód WUKO szt 1
- samochód dostawczy szt 1 z dwoma podstawowymi kpl. narzędzi hydraulicznych na wyposażeniu
- spiralę elektryczną sz.1
- ekspozymetr do sprawdzania instalacji gazowych ( z aktualną legalizacją)
4)Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych, jeśli wykaże że skieruje do realizacji zadania dwie osoby
posiadające uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, spawacza, napraw i montażu: sieci
gazowej, urządzeń sanitarnych i przyborów gazowych, w tym:
- 1 osobę posiadającą uprawnienie do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji oraz dozoru w zakresie obsługi,
konserwacji, naprawy i montażu : sieci i instalacji cieplnych oraz urządzeń odbioru gorącej wody,
- 1 osobę , która będzie pełnić funkcję Kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. 10.2.3. SWZ,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, które
w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa inne
środki dowodowe.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w pkt. 10.2.4. SWZ,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane,
a jeżeli z przyczyny niezależnych od Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
- wykazu sprzętu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami; stanowi załącznik nr 6 do SWZ
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7
do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Kopia świadectwa homologacji typu jednostki napędowej pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego np. kopii ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca ma wykonywać zadanie publiczne zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnych we flocie pojazdów użytkowych przy wykonaniu zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy
elektromobilność i paliwa alternatywne (Dz. U. 2022 poz. 1083).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do warunków określonych w pkt. 10.2. SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieni
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Wykonawcy załączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni
Wykonawcy.
Wszystkie zapisy Specyfikacji warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje
się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1)
Ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena netto jest
stała;2)zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:- gdy
wskaźnik w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej ogółem ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego przekroczy 5% łącznie w dwóch ostatnich kwartałach poprzedzających wniosek o zmianę
wynagrodzenia;- wystąpi istotna zmiana kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; przy czym przez istotną
zmianę kosztów rozumie się zmianę wskazanego kosztu o co najmniej +- 5% , do kosztów stanowiących podstawę
waloryzacji zalicza się koszty: wynagrodzenia pracowników,paliw,świadczeń publiczno-prawnych takich jak podatki, akcyzę,
ubezpieczenia społeczne,składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,-pozostałe koszty niewymienione stanowiące co
najmniej 5% udziału w ogólnych kosztach Wykonawcy niezbędnych do wykonania prac stanowiącej przedmiot
zamówienia;3)w przypadku wzrostu kosztów, o których mowa pkt.1, Wykonawca przedłoży stosowne kalkulacje i wyliczenia
zmian, cen jednostkowych i różnic po waloryzacji;4)zmiana wynagrodzenia odbywa się na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego; przy czym wniosek, może zostać złożony po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; wniosek złożony
przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej umowie;5)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje
w sytuacji, gdy wniosek o którym mowa w pkt.4 wykaże, że nastąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt.2. ;6)zwiększenie lub zmniejszenie
wynagrodzenie Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania od dnia złożenia prawidłowego wniosku, zostanie obliczone
na podstawie „wskaźnika zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób: Wzw = (Wz – 5%)*0,8 0,8 – stały
współczynnik procentowy ryzyka jaki w trakcie umowy obciąża Zamawiającego;7)poziom wzrostu/spadku cen ustalony
zgodnie z postanowieniami stanowi wskaźnik zmiany (dalej „Wz” 8) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać ędzie jedynie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace
pozostałe do wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia wniosku,9)maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką
dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia,
o których mowa w niniejszym ustępie wynosi 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 (pierwotnej kwoty
wynagrodzenia wskazanej w ofercie), łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy; 10)W celu uniknięcia
wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem złożenia
wniosku, nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu złożenia wniosku nie podlega modyfikacji
także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być wypłacone do złożenia wniosku, a należne jest do
wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków ustawowych lub przedmiotu
umowy.11)Wykonawca zobowiązany jest do zmiany cen Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi
oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na
analogicznych zasadach jak waloryzacja Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będzie
kalkulowane do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym
Podwykonawcą.o ile zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;12)zmiany
podwykonawcy wskazanego w ofercie z zastrzeżeniem §3 ust.1

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.