eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › roboty budowlane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" polegające na remoncie pokrycia dachowego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny - Sobczak w GdańskuOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
roboty budowlane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" polegające na remoncie pokrycia dachowego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny - Sobczak w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM. JANINY JARZYNÓWNY-SOBCZAK W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Legionów 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-441

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 341 76 97

1.5.8.) Numer faksu: 58 341 49 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkolabaletowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szkolabaletowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09e4f66b-cb8d-11ec-aa46-6a814e8de928

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny - Sobczak w Gdańsku

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

roboty budowlane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" polegające na remoncie pokrycia dachowego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny - Sobczak w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09e4f66b-cb8d-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148528/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w trybie „zaprojektuj i wykonaj” jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
oraz roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny
Jarzynówny - Sobczak w Gdańsku, Al. Legionów 3, 80 – 441 Gdańsk, na działce nr 654, obręb 43 w ramach zadania
inwestycyjnego „Kompleksowa naprawa dachu budynku szkoły oraz internatu”.
Nie przewiduje się istotnej zmiany układu konstrukcyjnego, chyba że na etapie projektu okaże się to niezbędne.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ wraz z uzyskaniem wszelkich stosownych zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych
do wykonania robót:
b. wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, w tym:
i. rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową,
ii. demontaż rynien do ponownego wykorzystania,
iii. demontaż rur spustowych do ponownego wykorzystania,
iv. wywóz oraz utylizację złomu oraz papy z terenu rozbiórki,
v. wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy,
vi. wykonanie obróbek blacharskich,
vii. dostawy i montaż rynien z blachy powlekanej,
viii. dostawy i montaż wyłazów dachowych,
ix. montaż instalacji odgromowej.
Szczegółowy opis i określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 - Program funkcjonalno-użytkowy. Program
funkcjonalno-użytkowy zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania
przedmiotu zamówienia.
Terminy i warunki wykonania zamówienia określa umowa stanowiąca Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 637000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 637000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 637000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MJ Budownictwo Jerzy Michalik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9570277430

7.3.3) Ulica: Wawelska 23b/3

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-034

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 637000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.