eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szumowo › Przygotowanie i dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 01.09.2023r. do 31.07.2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 01.09.2023r. do 31.07.2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Szumowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380380726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna, 14

1.5.2.) Miejscowość: Szumowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-305

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsszumowo@szkolaszumowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szkolaszumowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 01.09.2023r. do 31.07.2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-880dbf84-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00228176/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci imłodzieży Zespołu Szkół w Szumowie w okresie od 01.09.2023r. do 31.07.2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-880dbf84-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-880dbf84-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje), odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. l Ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-880dbf84-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo.
2) Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mailowym: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w realizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez okres 5 lat licząc od stycznia roku następnego, w którym zrealizowano zamówienie (dokumentacja zamówień publicznych), a także okres 10 lat w przypadku zawartych umów.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS.Sz.26.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia oraz wydania gotowych posiłków w postaci: 1) śniadań, obiadów dwudaniowych z kompotem oraz podwieczorków dla dzieci Gminnego Przedszkola, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo w okresie od 1 września 2023 r. do 31 lipca 2024 r.; 2) obiadów dwudaniowych z kompotem dla młodzieży Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo, w okresie od 11 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. 2. Przez przygotowanie i dostarczanie posiłków rozumie się:

1) przygotowanie i dostarczenie (catering) oraz wydanie gotowych posiłków w postaci śniadań, obiadów dwudaniowych z kompotem oraz podwieczorków dla

dzieci Gminnego Przedszkola w Szumowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo.

2) przygotowanie i dostarczenie (catering) oraz wydanie gotowych obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szumowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo.

Przez wydanie posiłków dostarczanych w formie cateringu rozumie się:

1) dostarczenie posiłków własnym transportem Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, z zagwarantowaniem utrzymania odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw;

2) wydawanie potraw w termosach, pojemnikach i w naczyniach posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty;

3) odbiór termosów, pojemników i naczyń po każdym posiłku oraz sprzątanie zaplecza kuchennego.

4. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Zadanie I - organizację kompleksowej usługi żywienia zbiorowego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

2) Zadanie II - organizację usługi żywienia zbiorowego dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w wieku od 7 do 15 lat;

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: spełnia/nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: urozmaicenie jadłospisu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

2. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej decyzji właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej, stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu, protokoły kontroli Sanepidu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

2) wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na przygotowaniu i/lub przygotowaniu oraz dostarczaniu posiłków przez okres co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej 40 osób - potwierdzoną dowodem, że usługi były świadczone należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w przypadku oferty cateringu:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jednym pojazdem, spełniającym wymagane przepisy w zakresie przewozu żywności.

Zamawiający ma prawo zażądać dokumentów, stwierdzających wiarygodność oświadczeń.

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

a) oświadczenie Wykonawcy.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) aktualna decyzja właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej, stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków i/lub produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu;

b) protokoły kontroli Sanepidu

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

a) oświadczenie Wykonawcy

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert;

b) jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykaz zrealizowanych usług w tym okresie, wraz z potwierdzeniem, że dane usługi zostały wykonane należycie;

c) wykaz pojazdów skierowanych do realizacji usługi.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających te zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

albo

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

11. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

12. Dokumenty które potwierdzają że wykonawca nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pzp:

1) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust.1;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

13. Jeżeli Wykonawca na dzień składania ofert, nie złożył oświadczeń, bądź dokumentów składanych w postępowaniu lub są one niekompletne bądź zawierają błędy,

Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia, uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

14. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy.

15. Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego wymaganego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

a) oświadczenie Wykonawcy.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) aktualna decyzja właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej, stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków i/lub produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu;

b) protokoły kontroli Sanepidu

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

a) oświadczenie Wykonawcy

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert;

b) jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykaz zrealizowanych usług w tym okresie, wraz z potwierdzeniem, że dane usługi zostały wykonane należycie;

c) wykaz pojazdów skierowanych do realizacji usługi.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających te zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT podczas obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do sporządzenia stosownego aneksu, uwzględniającego zaistniałą zmianę;
2) zmiany terminu jej wykonywania w przypadku zmiany funkcjonowania placówki oświatowej w okresie wakacyjnym. W takim przypadku zmianie może ulec również wynagrodzenie Wykonawcy, które zostanie wypłacone za faktycznie przygotowane i dostarczone posiłki;
3) zmiany wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) w przypadku zmiany ilości dzieci uczęszczającej do danej placówki oświatowej lub zmiany ilości dni otwarcia placówki oświatowej. Wypłacone wynagrodzenie będzie wynikać z cen jednostkowych, ilości dni oraz ilości dzieci, dla których faktycznie przygotowane
i dostarczone zostały posiłki;
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana wynagrodzenia winna zostać udowodniona przez Wykonawcę następującymi dowodami: fakturami, umowami o pracę lub zlecenia, zamówieniami oraz analizą wzrostu kosztów dla realizacji Umowy;
5) zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku uzasadnionym potrzebami zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług żywieniowych dla dzieci uczęszczających do placówki.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
3. Wynagrodzenie może podlegać waloryzacji w oparciu o średnioroczny Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na stronie internetowej Urzędu.
4. Strony mogą żądać zmiany składników/składnika wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu lub obniżenia cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 3, przekroczy 5,0%.
5. Po 6 miesiącach liczonych od dnia zawarcia umowy, Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia. Każda ze Stron Umowy może zwrócić się do drugiej Strony
z wnioskiem o waloryzację w terminie do 30 dni od dnia upływu 6 miesięcy od zawarcia umowy.
6. Waloryzacja danego składnika wynagrodzenia, będzie obliczana według wskaźnika,
o którym mowa w ust. 3, za okres 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku
o waloryzację. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy ustalanym Wskaźnikiem, o którym mowa w ust. 2, a wskaźnikiem 5,0%,
o którym mowa w ust. 4.
7. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji, wynagrodzenie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 15% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w§ 3ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-880dbf84-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.