eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Biskupi › Przebudowa ul. Łososia i ul. Konińskiej w Kazimierzu BiskupimOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Łososia i ul. Konińskiej w Kazimierzu Biskupim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kazimierz-biskupi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Łososia i ul. Konińskiej w Kazimierzu Biskupim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c68f7352-fe1d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035459/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa ul. Łososia i ul. Konińskiej w Kazimierzu Biskupim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kazimierz-biskupi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://app.sidaspzp.pl/panel

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
a) Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o wyjaśnienie SWZ):
- za pośrednictwem portalu pzp, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”
- bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: inwestycje@kazimierz-biskupi.pl
b) Po upływie terminu składania ofert” ( między innymi: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia) za pośrednictwem portalu pzp – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem terminu składania ofert.
2. Komunikacja za pośrednictwem portalu pzp:
a) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz uznaje go za wiążący.
b) Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/instrukcje
c) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
4. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. Dodatkowo informuje, że:
a) pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu,
b) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:
- z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty należy umieścić plik,
który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik,
- spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki
„Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty
5. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj. niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
c) zainstalowana przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
f) Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików to: png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msg
g) Dopuszczalna łączna wielkość plików przesyłanych do systemu to 1000MB.
h) Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
- plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany,
- jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: adres e-mail: iod@kazimierz-biskupi.pl , telefon: 503906669;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania,
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INR.21.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Łososia i ul. Konińskiej w Kazimierzu Biskupim w zakresie wykonania nowej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni o długości ok. 0,7 km, obustronnych chodników, zjazdów i zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej, elementów kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia ulicznego oraz elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
 roboty przygotowawcze;
 roboty ziemne;
 elementy kanalizacji deszczowej
 elementy ulic: krawężniki, obrzeża, ławy nawierzchnie zjazdów i zatok postojowych z bkb
 nawierzchnie chodników z bkb
 wykonanie oświetlenia ulicznego typu LED
 wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z MMA
 wykonanie tablic informacyjnych
 oznakowanie pionowe;
 roboty wykończeniowe i towarzyszące;
 inwentaryzacja powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp dotyczące:
1.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w kwocie co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy
złotych 00/100).
1.3. Dysponowania zdolnością techniczną lub zawodową:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej: 2 zadania polegające na budowie i/lub przebudowie dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każde.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty od zleceniodawców
potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji:
a. Kierownika budowy / robót drogowych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami, dla ww. przedmiotu zamówienia;
b. Kierownika robót branży elektrycznej - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
(Przez dysponowanie bezpośrednie należy rozumieć samodzielne dysponowanie przez wykonawcę daną osobą fizyczną na podstawie różnych stosunków prawnych (np. umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę), jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia np. pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót budowlanych. Przez dysponowanie pośrednie należy rozumieć natomiast powoływanie się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego poprzez udostępnienie wykonawcy danej osoby przez inny podmiot w trybie art. 118 Ustawy Pzp)

3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na oprocentowane konto w Banku:
nr 60 8530 0000 0200 0374 2000 0015 z dopiskiem
Przebudowa ul. Łososia i ul. Konińskiej w Kazimierzu Biskupim
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu


składania ofert ( tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji wówczas musi być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej. Gwarancję lub poręczenie należy wystawić w formie elektronicznej opatrzonej przez wystawcę gwarancji lub poręczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazać w takiej formie w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela, to jest w formie oryginału.

Warunku powyższego nie spełnia elektroniczna kopia oryginału dokumentu poręczenia lub gwarancji podpisana przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w szczególności wniesiona w formie cyfrowego skanu oryginału wadium sporządzonego w formie pisemnej, przesłanego następnie środkiem komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej kopii oryginalnego dokumentu wadium.
Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji /poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) bezwarunkowe, nieodwołalne oraz płatne na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.

8. Zwrot wadium przez zamawiającego następuje na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 Ustawy Pzp.

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczonych Ustawą Pzp) może być wniesione przez jednego lub część lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej przez zamawiającego kwocie wadium. W taki przypadku wnosząc wadium należy wskazać w czyim imieniu i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub który nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub który złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 Ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem portalu pzp, który dostępny jest po zalogowaniu na stornie app.sidaspzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.