eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa hotelarska i gastronomiczna, wynajem sal konferencyjnych w związku ze szkoleniem dla sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziów sądów rejonowych i asesorów z okręgu SO w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa hotelarska i gastronomiczna, wynajem sal konferencyjnych w związku ze szkoleniem dla sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziów sądów rejonowych i asesorów z okręgu SO w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Hejmowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-736

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@poznan.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sądownictwo powszechne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 778-145-05-68

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 1a

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-729

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 778-14-50-574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marcinkowskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-745

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 779-23-24-896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kamiennogórska 26

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-179

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@poznan-grunwald.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poznan-grunwald.sr.gov.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Gnieźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7841600883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszkańska 9/10

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@gniezno.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gniezno.sr.gov.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Lesznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971669654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@leszno.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://leszno.sr.gov.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 764-11-04-866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. aleja Powstańców Wielkopolskich 79

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@pila.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pila.sr.gov.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Szamotułach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 787-17-89-709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleja 1 Maja 5a

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szamotuly.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szamotuly.sr.gov.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Trzciance

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631470724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@trzcianka.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trzcianka.sr.gov.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Wągrowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661580104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@wagrowiec.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wagrowiec.sr.gov.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Sąd Okręgowy w Poznaniu jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz:
- Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
- Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
- Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
- Sądu Rejonowego w Gnieźnie,
- Sądu Rejonowego w Lesznie,
- Sądu Rejonowego w Pile,
- Sądu Rejonowego w Szamotułach,
- Sądu Rejonowego w Trzciance,
- Sądu Rejonowego w Wągrowcu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa hotelarska i gastronomiczna, wynajem sal konferencyjnych w związku ze szkoleniem dla sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziów sądów rejonowych i asesorów z okręgu SO w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3803360f-fb81-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088415/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługa hotelarska i gastronomiczna, wynajem sal konferencyjnych w związku ze szkoleniem dla sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziów sądów rejonowych i asesorów z okręgu SO w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania
zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja użytkownika Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce Elearning. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje się, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań, kod pocztowy 61-693, adres e-mail: dyrektor@poznan.so.gov.pl, tel. 61/ 62 83 000, reprezentowany przez Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Poznaniu, oraz Ministra Sprawiedliwości – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań wg regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r., prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52, tj. ze zm.)
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, możliwy jest pisemnie na adres korespondencyjny : ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.so.gov.pl, lub telefonicznie : tel. 61/ 62 83 000.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia:
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-226-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych, jak również udostępnienie sal konferencyjnych w związku z organizowanym szkoleniem dla sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziów sądów rejonowych i asesorów z okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, orzekających w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, które planowane jest w dniach:
- gr. 1 pion cywilny: 02-05 października 2022r.
- gr. 2 pion karny: 05-08 października 2022r.
Zamawiający: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Poznaniu działający w imieniu własnym
oraz w oparciu o porozumienie na rzecz:
- Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
- Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
- Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
- Sądu Rejonowego w Gnieźnie,
- Sądu Rejonowego w Lesznie,
- Sądu Rejonowego w Pile,
- Sądu Rejonowego w Szamotułach,
- Sądu Rejonowego w Trzciance,
- Sądu Rejonowego w Wągrowcu

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55130000-0 - Inne usługi hotelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-02 do 2022-10-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności zawodowej zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

wykazali, że dysponują jedną osobą (koordynatorem), która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, była bezpośrednio zaangażowana w organizację co najmniej 1 konferencji/szkolenia dla min. 150 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków
dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi:
1) Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej (ofertę składa pełnomocnik) - pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / konsorcja).
4) Oświadczenia, które wstępnie potwierdzą, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
6) Zobowiązanie (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego swoje zasoby - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.
2. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy z
dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/-ą spełnienie warunku. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia, (art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
8. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 ustawy Pzp, możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:
1) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,
2) w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, jednak nie wykracza poza określony w umowie przedmiot zamówienia.
3) w przypadku działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System SmartPzp, dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.