eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI FUNKCJONOWANIA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA (ICF) WRAZ Z KONSULTACJAMI INDYWIDUALNYMIOgłoszenie z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI FUNKCJONOWANIA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA (ICF) WRAZ Z KONSULTACJAMI INDYWIDUALNYMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-815

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uksw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI FUNKCJONOWANIA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA (ICF) WRAZ Z KONSULTACJAMI INDYWIDUALNYMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5b9b1cd-fb96-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237677

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00160176/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa szkolenia ICF

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży” (Nr POWR.05.02.00-00-0001/21).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.371.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) obejmującego 2 części:
A) szkolenia warsztatowe grupowe,
B) konsultacje indywidualne.
W zakresie części A – Warsztaty (dla 1 grupy) będą trwały 4 dni, w trakcie których zostaną zrealizowane 2 moduły szkoleniowe. W ramach usługi Wykonawca zrealizuje 288 godzin dydaktycznych warsztatów (32 godziny na grupę x 9 grup).
W zakresie części B – Po zakończeniu warsztatów grupowych, Wykonawca będzie świadczył wsparcie dla uczestników warsztatów w postaci konsultacji indywidualnych ICF dla przedstawicieli jednostek uczestniczących w projekcie w formie konsultacji on-line.
Uczestnikami warsztatów będą pracownicy ośrodków poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Będą to osoby, które w ramach pracy na I oraz II poziomie wsparcia odpowiadają za diagnozę osób wchodzących do systemu. W dalszym etapie powinny być to osoby prowadzące wsparcie na I i II poziomie a następnie pracownicy merytoryczni z III poziomu wsparcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował trenerem skierowanym do realizacji zamówienia, który:
1) posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk o zdrowiu,
2) posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu tematyki ICF wskazanej w OPZ (Załącznik nr 5 do SWZ) (zakres tematyki poniżej) tj. przeprowadził minimum 80 godzin dydaktycznych z zakresu ICF w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Zakres tematyki ICF (zgodny z częścią I OPZ, Ramowy program warsztatów grupowych obejmuje): Potrzeba oraz cele ICF; ICF CoreSets/zestawy kluczowe ICF; Zintegrowany bio-psycho-społeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności; Struktura i kody klasyfikacji; Kodowanie za pomocą ICF: kwalifikatory ICF; Analiza zależności pomiędzy Środowiskiem (Kodowanie E), a aktywnością (D); Omówienie dostępnych profili diagnostycznych dla schizofrenii, choroby dwubiegunowej afektywnej oraz dla depresji; Przypomnienie podstawowych informacji dot. profili diagnostycznych; Dostępne inne narzędzia badawcze i możliwości kodyfikacji wg ICF; Tabela interwencji – planowanie i ewaluacja udzielanego wsparcia w ramach profilu diagnostycznego; Elementy ewaluacji w ocenie interwencji; Wykorzystanie danych dostarczonych przez ewaluację ICF – przykłady analiz statystycznych, analiza danych do planowania polityki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz usuwania barier środowiskowych, a także adekwatnego systemu wsparcia; Wykorzystanie ICF do oceny prowadzonej interwencji; Opis przykładowych klientów z doświadczeniem kryzysu psychicznego zgodnie z ICF.
3) posiada minimum 5 lat doświadczenia w pracy z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
4) posiada minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji / wsparcia w zakresie wykorzystania ICF w placówkach dla dzieci i młodzieży takich jak: Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Uwaga: Wykonawca może wskazać tylko 1 osobę do realizacji zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - Formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Do kluczowych zadań przedmiotowego zamówienia należy przeprowadzenie szkoleń z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) wraz z konsultacjami indywidualnymi opisanymi w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.