eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie"Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 632889740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8f94a09-fb8b-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039860/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej u Uniejowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie - Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie - Rozwój gospodarki turystycznej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: urzad@uniejow.pl lub ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl) z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty może odbyć się wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
1) Zamawiający wskazuje minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d)Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3)Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
4) Zalecany format podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem
5) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
6) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze
7) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
8) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
9) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832; Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022 EL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie budynku w ramach zadania pn.: „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie” wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budynku, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem terenu od strony południowo – wschodniej, ogrodzeniem od strony parku zamkowego, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem zgody na wycinkę drzew kolidujących z budową obiektu oraz wszelkich innych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji obiektu.
Zakres dokumentacji obejmuje również projekty wnętrza obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, sprzęty).
Zakres robót budowlanych obejmuje wyposażenie toalet. Zakres robót budowlanych nie obejmuje wyposażenia ruchomego pomieszczeń.
Opracowana dokumentacja projektowa musi być zgodna z art. 99-103 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania funkcjonalne, techniczne, materiałowe oraz użytkowe przyjęte w Programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej oraz zapisy niniejszej SWZ.
3. Zaprojektowany budynek interaktywnego punktu turystyki geotermalnej musi zostać zlokalizowany na działce nr 5/2 w miejscowości Uniejów. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na mocy uchwały nr LI/416/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „A” oraz części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie gminy Uniejów; publikujemy wypis z planu jako załącznik do SWZ
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym dla projektu pn. „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie” stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
W zakres dokumentacji wchodzą:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
- projekt rozbiórki obiektów do wyburzenia,
- projekt zagospodarowania terenu,
- wielobranżowy projekt techniczny (wraz z niezbędną dokumentacją branżową) oraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

W zakres prac wchodzą:
- Rozbiórka istniejących 2 obiektów
- Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- Budowa nowego obiektu „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie”,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz zagospodarowanie terenów zielonych w tym nasadzenia roślinne, wykonanie chodników, miejsc postojowych, wjazdu na teren i innych powierzchni utwardzonych;
- wykonanie ogrodzenia inwestycji;
- wykonanie instalacji sanitarnych w budynku;
- wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- wykonanie przyłączy ciepłowniczych;
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku i w terenie;
- wykonanie instalacji monitoringu;
- wykonanie instalacji teletechnicznych;
- wykonanie instalacji p. poż.
- przebudowa kolidujących sieci;
Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia administracyjne, decyzje i pozwolenia (w tym pozwolenie wodnoprawne) niezbędne do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych.
Ponieważ teren parku został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-481/222 – decyzja z dnia 18.01.1992 r. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać uzgodnienie projektu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskać pozwolenie na prace przy zabytku. Przed rozpoczęciem robót budowlanych konieczne może się okazać opracowanie programu badań archeologicznych i przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych i/lub badań w formie nadzoru archeologicznego lub w innym zakresie zależnym od decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do wykonania tych i ewentualnych innych obowiązków wynikających z decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązany jest wykonawca.
Teren na którym zbudowany ma zostać interaktywny punkt turystyki geotermalnej w Uniejowie zlokalizowany jest w międzywalu rzeki Warty.
Zamawiający zastrzega że dostawy materiałów budowanych po nieutwardzonym terenie parku odbywać się muszą pojazdami o maksymalnej masie całkowitej nie większej niż 12 ton.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

Mały budynek zlokalizowany przy granicy działki od strony kładki należy zachować; cegłę na ścianach należy oczyścić (np. przy zastosowaniu piaskowania), dach należy pokryć papą oraz wymienić drzwi na nowe.
Ogrodzenie od strony parku należy wymienić na nowe. Istniejące schody terenowe (dojście od strony kładki) przeznaczone są do rozbiórki.

Instalacje wykonane w obiekcie winny być zaprojektowane zgodnie z przepisami i normami dla tego typu obiektów. Obiekt powinien posiadać instalacje:
- wodno - kanalizacyjną
- elektryczną i oświetleniową
- ciepłowniczą
- wentylacji mechanicznej
- teletechniczne (sieć strukturalną, telefoniczną, TV, monitoring wewnętrzny – hol, oraz monitoring zewnętrzny, wideo domofonową, alarmową)
- instalację p.poż zgodnie z wytycznymi ochrony ppoż. dla tego typu obiektu. Budynek powinien zostać wyposażony w szczególności w instalację hydrantową wewnętrzną, oddymianie klatek schodowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjna.
Należy zaprojektować i wykonać instalację odnawialnych źródeł energii OZE wyposażoną w inwenter umożliwiający zasilanie wybranych odbiorów w budynku za pomocą energii otrzymanej z paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.
Należy zaprojektować i wykonać sieć strukturalną, telefoniczną, komputerową, internetową, TV, monitoring wewnętrzny – hol, oraz monitoring zewnętrzny, wideo domofonową, alarmową.
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dojazd do budynku wraz z możliwością parkowania będący kontynuacją utwardzenia przy Domu Pracy Twórczej, wykonany z granitowej kostki brukowej gr. 10 cm.
W zakresie zieleni Wykonawca musi:
- Wykonać inwentaryzację zieleni.
- Wykonać Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu Zielenią.
- Na etapie wykonania projektu budowlanego przygotować Projekt Gospodarki Zielenią.
- Po uzyskaniu Pozwolenia Na Budowę złożyć wniosek i uzyskać pozwolenie na wycinkę
- Przygotować Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu Zielenią.

Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, musi być dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami, zarówno niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę innych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w PFU oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

UWAGA! W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w ww. dokumentach oraz SWZ należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ewentualnych odstępstw) ponosi Wykonawca.

5. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) i zawierać wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia.
7. Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna w formacie (.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń.
10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na polach eksploatacji wskazanych w SWZ.
11. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym.
12. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie - Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie - Rozwój gospodarki turystycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79932000-6 - Usługi projektowania wnętrz

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty zostaną przyznane ofercie zgodnie ze wzorem:
Ko = C + Kg
gdzie: Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Kg – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady
Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękoimi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców posiadających zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi ogłoszenie przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako projektant, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, uprawniające do projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
b) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako projektant, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, uprawniające do projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
c) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako projektant, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
d) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako projektant, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
e) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako projektant, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, minimum w ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
f) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
g) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
h) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
i) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, minimum w ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz. 220).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust 1. ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez Zamawiającego- zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 7), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 4 pkt 7 , zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających swoje zasoby musi przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust 4 pkt 1), pkt 6) i pkt 7) powyżej dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust.1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - warunki zostały określone w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3) specyfikacji
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki określone zostały w Rozdziale VI ust 2 pkt. 4) lit. b) specyfikacji - załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów zgodnie z SWZ rozdz. VIII pkt 6 oraz SWZ rozdz. VI pkt 5 i 6

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
- Zbiorcze zestawienie kosztów – Załącznik nr 1.1 do SWZ
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ – jeżeli dotyczy.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ – jeżeli dotyczy.
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 9 do SWZ).
- Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w tytule wpłaty tytuł postępowania
a) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b)Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia ( załącznik 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII ust 4 przy czym: podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust 4 pkt 4, 5 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadkach określonych w SWZ rozdział XVIII i projekcie umowy :4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 1) podwyższą jakość wykonanych robót, 2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
6.Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach i na zasadach określonych w SWZ rozdział XVIII i projekcie umowy : 7.Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 8.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu, a w przypadku projektanta w specjalności architektonicznej i kierownika budowy będą posiadali doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ofercie dla osób proponowanych do pełnienia tych funkcji.
10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 11.Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.12. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.13 Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp -na zasadach określonych w SWZ rozdział XVIII i projekcie umowy 15 Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy pzp -na zasadach określonych w SWZ rozdział XVIII i projekcie umowy.
Pełen zakres przewidywanych zmian i warunki szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 5 do SWZ - projekcie umowy (brak możliwości przytoczenia ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia 4 tys. znaków ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia. Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania współpracy kilku wykonawców. Realizacja zamówienia przy zaangażowaniu wielu wykonawców, równocześnie lub następująco po sobie, prowadzi do nadmiernych problemów logistycznych i organizacyjnych. Dodatkowo rozprasza się kwestia odpowiedzialności za jakość i terminowość prowadzonych prac.
Wykonanie tego rodzaju robót budowlanych w jednym zamówieniu jest ekonomicznie uzasadnione ze względu na możliwość wynegocjowania przez jednego Wykonawcę niższych cen za kompleksową ilość materiałów i usług, co bezpośrednio przekłada się na korzystniejszą cenę oferty. Podział zamówienia spowodowałby wzrost kosztów pośrednich inwestycji oraz istotne utrudnienie koordynacji skutkujące zagrożeniem prawidłowej realizacji zamówienia.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia mają na celu realizację obiektu budowlanego stanowiącego spójną techniczno-użytkową całość. Obiektem budowlanym w myśl Prawa budowlanego jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a także obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1).
Zaprojektowane systemy i wyposażenie techniczne obiektu muszą być wzajemnie skoordynowane oraz objęte kompleksową gwarancją i serwisem. Okablowanie systemów musi być prowadzone równolegle do prac ogólnobudowlanych. Zaprojektowane systemy muszą współdziałać z wyposażeniem instalacyjnym w tym: centralami wentylacyjnymi, urządzeniami klimatyzacyjnymi i grzewczymi, oświetleniem, wszelkimi instalacjami służącymi zabezpieczeniu przeciwpożarowemu. Brak kompleksowej realizacji poszczególnych systemów obiektowych przez jednego wykonawcę może doprowadzić do braku właściwego wykonania robót, wydłużenia czasu realizacji oraz utraty gwarancji na inne elementy wykończenia i wyposażenia obiektu budowlanego. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności robotników budowlanych i pokrewnych wykonujących roboty związane z realizacją umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 462 ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.