eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

1.3.) Oddział zamawiającego: CKPPiP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013285610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pawińskiego 5A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-106

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 592 34 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckppip.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckppip.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2565f9e-fb8d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096875/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2022r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://.ckppip.ezamawiający.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://.ckppip.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny Platformy Zakupowej eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w Platformie Zakupowej eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem Platformy Zakupowej eZamawiający w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą przy ul. A. Pawińskiego 5A, w Warszawie. 02-106, tel.: 22 592 34 50, adres e-mail: iodo@ckppip.edu.pl
2. Celem zbierania danych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, funkcjonującego na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GSO.260.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zapewni sale egzaminacyjne w Warszawie w odległości 20 km od Dworca Centralnego:
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – liczba osób zdających 1796, liczba osób obsługujących egzamin – 24, termin egzaminu 2022-11-10
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne – liczba osób zdających 1068, liczba osób obsługujących egzamin – 22, termin egzaminu 2022-10-27
3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne – liczba osób zdających 156, liczba osób obsługujących egzamin – 8, termin egzaminu 2022-11-04
4. Pielęgniarstwo geriatryczne – liczba osób zdających 95, liczba osób obsługujących egzamin – 6 , termin egzaminu 2022-09-20
5. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze – liczba osób zdających 703, liczba osób obsługujących egzamin – 18, termin egzaminu 2022-09-26
6. Pielęgniarstwo internistyczne – liczba osób zdających 988, liczba osób obsługujących egzamin – 22, termin egzaminu 2022-09-28
7. Pielęgniarstwo neonatologiczne – liczba osób zdających 336, liczba osób obsługujących egzamin – 11, termin egzaminu 2022-10-17
8. Pielęgniarstwo onkologiczne – liczba osób zdających 208, liczba osób obsługujących egzamin – 8, termin egzaminu 2022-10-21
9. Pielęgniarstwo operacyjne – liczba osób zdających 385, liczba osób obsługujących egzamin – 13, termin egzaminu 2022-11-08
10. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – liczba osób zdających 242, liczba osób obsługujących egzamin – 8, termin egzaminu 2022-09-14
11. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – liczba osób zdających 193, liczba osób obsługujących egzamin – 8, termin egzaminu 2022-10-25
12. Pielęgniarstwo pediatryczne – liczba osób zdających 453, liczba osób obsługujących egzamin – 13, termin egzaminu 2022-10-10
13. Pielęgniarstwo psychiatryczne – liczba osób zdających 477, liczba osób obsługujących egzamin – 13, termin egzaminu 2022-10-04
14. Pielęgniarstwo ratunkowe – liczba osób zdających 121, liczba osób obsługujących egzamin – 6, termin egzaminu 2022-09-13
15. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – liczba osób zdających 343, liczba osób obsługujących egzamin – 11, termin egzaminu 2022-10-05
16. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – liczba osób zdających 69, liczba osób obsługujących egzamin – 6, termin egzaminu 2022-09-19
Razem – liczba osób zdających 7633, liczba osób obsługujących egzamin – 197.
Wykonawca zapewni do 140 miejsc noclegowych ze śniadaniem dla osób przeprowadzających egzamin, w pokojach jednoosobowych z łazienką lub dwuosobowych z łazienką do samodzielnego wykorzystania. Miejsce noclegowe ze śniadaniem obejmuje dobę/doby z dnia poprzedzającego egzamin i/lub w dniu egzaminu oraz w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później niż do 30 listopada. Miejsca noclegowe powinny być zapewnione w budynku, w którym będzie przeprowadzony egzamin. Dla osób przeprowadzających egzamin i korzystających z bazy hotelowej będą zapewnione miejsca parkingowe.
W dniu egzaminu Wykonawca zapewni miejsca parkingowe dla osób przeprowadzających egzamin niekorzystających z bazy hotelowej.
Dostępność sal egzaminacyjnych w dniu egzaminu: na 5 godzin zegarowych, w przedziale od 10.00 – 15.00.
Egzamin w danej dziedzinie powinien odbywać się maksymalnie w 5 salach ( maksymalnie w 5 budynkach), w odległości od siebie nie większej niż 1 km. Budynki, w których odbywać się będą egzaminy powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-13 do 2022-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość sal egzaminacyjnych od Dworca Centralnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy Pzp dotyczące
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej;
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, co w szczególności oznacza, że wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę w zakresie zapewnienia pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia konferencji, szkoleń, spotkań, egzaminów, o wartości co najmniej 130 000,00 PLN brutto. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę w zakresie zapewnienia pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia konferencji, szkoleń, spotkań, egzaminów, o wartości co najmniej 130 000,00 PLN brutto;
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 57 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835) – zawarte w dziale III pkt 1 Szczegółowego wykazu realizacji zamówienia
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy Pzp. W przypadku gdy na dany podmiot przepis szczególny nie nakłada obowiązku wpisu do jakiegokolwiek rejestru, Wykonawca składa jedynie dokument, informujący na podstawie jakiego aktu prawnego został powołany np.: ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów itp.
2) wykaz usług zawierający co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę w zakresie zapewnienia pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia konferencji, szkoleń, spotkań, egzaminów, o wartości co najmniej 130 000,00 PLN brutto sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ wraz z referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym, iż usługa została wykonana należycie
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
3) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy
w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, w następującym zakresie:
1) w przypadku wystąpienia stanu epidemii Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia i przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń oraz zaplecza sanitarnego, lub;
2) zmiany ceny spowodowanej okolicznościami, o których mowa w pkt 1, lub;
3) zmiany warunków realizacji umowy, w zakresie dotyczącym wymogów dla pomieszczeń, infrastruktury lub odległości, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdy z powodu okoliczności nieleżących po stronie wykonawcy, wynikających z obiektywnych przeszkód, w tym spowodowanych działaniem siły wyższej, nie jest możliwe ich zachowanie, z zastrzeżeniem że takie zmiany nie będą miały istotnego charakteru i nie będą modyfikowały ogólnego charakteru umowy.
2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, wymaga obustronnej zgody stron oraz podpisania aneksu pisemnego, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca informuje o nich Zamawiającego, przedstawiając uzasadnienie oraz dowody na jego poparcie.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dodatkowe wyjaśnienia oraz dowody, na pisemne żądanie Zamawiającego, potwierdzające powstanie okoliczności, o których mowa w ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: https://ckppip.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.