eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a4ed580-d9dd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025273/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00181374

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162285,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024” obejmuje przewóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Lipno na trasie z miejsca zamieszkania ucznia do placówki edukacyjnej przed rozpoczęciem zajęć i odwóz ucznia z placówki edukacyjnej do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć.
Wykonawca musi zapewnić na czas całego przejazdu zindywidualizowaną opiekę pełnoletniego opiekuna, cechującego się umiejętnością pracy z uczniami z wielorakimi niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. W każdym pojeździe musi przebywać jeden opiekun. Opieka nie może być sprawowana przez osobę kierującą pojazdem. Opiekun musi posiadać dokument potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy oraz nie może być karany za przestępstwo na tle seksualnym. Opiekun ma obowiązek powierzenia ucznia pod opiekę pracownikowi danej placówki edukacyjnej i odebrania ucznia od pracownika placówki edukacyjnej. Odebranie ucznia od rodzica/opiekuna prawnego lub powierzenie ucznia rodzicowi/opiekunowi prawnemu Wykonawca ma obowiązek uzgodnić na bieżąco z rodzicem/opiekunem prawnym.
2. Przewóz uczniów niepełnosprawnych musi uwzględniać możliwie jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży.
3. Przewóz odbywać się będzie do następujących placówek:
a) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Lesznie
ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno
b) Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
ul. Rejtana 1
64-100 Leszno
c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna
4. Szacunkowa ilość uczniów: 12
5. Minimalna liczba kilometrów: 43 000 km na rok szkolny 2023/2024
6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną ilość przejechanych kilometrów tzn. za faktycznie wykonaną trasę przejazdu - od momentu, gdy wsiądzie pierwszy uczeń na danej trasie do momentu gdy wysiądzie ostatni uczeń na danej trasie.
7. Zmianie może ulegać:
-ilość uczniów korzystających z przewozów
- miejsce zamieszkania uczniów
- trasy przewozu uczniów w tym godziny odwozu i przywozu w zależności od potrzeb wynikających z organizacji roku szkolnego lub w przypadku utrudnień w ruchu drogowym.
Powyższe zmiany mogą wiązać się ze zmianą ilości przejechanych kilometrów. Jednakże zmiany te nie będą powodować zmiany ceny jednostkowej usługi za jeden kilometr.
8. Usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych ma być świadczona minimum 2 pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie od przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą i przystosowanymi do specjalnych potrzeb uczniów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz aktualne ubezpieczenie OC i NNW. Pojazdy musza posiadać sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie. Każdy pojazd musi pomieścić wózek inwalidzki i być wyposażony w sprzęt:
- umożliwiający wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu tj. windy lub rampy,
- bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
- atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego(listwy cargo, pasy mocujące wózek, pas biodrowy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim),
- odpowiednie bezwypadkowe siedziska dla dzieci spełniające nomy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie UE,
-podłogę antypoślizgową
Pojazdy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, muszą posiadać odpowiednie oznakowanie informujące o dokonywanym przewozie osób niepełnosprawnych.
9. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu spełniającego opisane w pkt 8 wymogi.
10. Wykonawca zobowiązany jest w pojazdach zapewnić uczniom miejsca siedzące.
11. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia pojazdów określonych w pkt. 8
12. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
13. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności dotyczy to pracowników wykonujących czynności kierowania pojazdami i opiekuna. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185295,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 363625,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 185295,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa Sebastian Raczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971226394

7.3.3) Ulica: Zamenhofa 19/6

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185295,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.