eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Uczelni Angelusa SilesiusaOgłoszenie z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891041167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puas.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b32147c-fb91-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz www.bip.puas.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ platformy
ePUAP, dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej: przetargi@puas.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę i oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Regulaminie ePUAP.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, oświadczeń, zawiadomień, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty podać adres skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem, a także adresu poczty elektronicznej.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy tj.: Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .txt, .rtf, .doc,
.pdf, .odt, .zip, .7Z, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .zip.
8. Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem
PAdES; dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu
wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworząc jeden plik), a nie oddzielnie
(plik podpisywany i plik podpisu).
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa z
siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: rektorat@puas.pl, tel. + 48 74 641 92 00,
zwany dalej PU AS, reprezentowana przez rektora uczelni.
2. W PU AS został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób
następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@puas.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po tym okresie przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w
którym minął okres płatności podatku oraz okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane
oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych (adres podany w pkt. 2) lub przez kontakt z PU AS (adres podany w pkt. 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”),
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji
na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi
techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację.
7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie
skutkował niemożnością podjęcia działań w celu zawarcia umowy na świadczenie usług/dostaw/robót itp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.2170.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób, mienia, terenu i obiektów przy ul. Zamkowej 4, Zamkowej 6, Zamkowej 8, Piotra Skargi 14A, ul. Moniuszki 43, ul. Południowej* oraz całodobowe monitorowanie budynków Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Zamkowej 4 i Piotra Skargi 14A, ul. Południowej*. Budynki przy ul. Zamkowej 4, Zamkowej 6, Zamkowej 8 oraz Moniuszki 43, są wpisane do rejestru zabytków i podlegają całkowitej ochronie konserwatorskiej.
2. Usługa całodobowej ochrony ma zapewnić ochronę obiektów przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, wandalizmem, nieuprawnionym wstępem na teren obiektu.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) czuwanie nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie zamawiającego oraz ochrona mienia 24 godziny na dobę przy ul. Zamkowej 4 i ul. Piotra Skargi 14A, ul. Południowej* – min. 1 osoba na każdy budynek;
2) ochrona osób i mienia w budynkach przy ul. Zamkowej 6 i Zamkowej 8 oraz przy ul. Moniuszki 43 bez wyznaczania osobnych osób dla tych budynków realizowana będzie przez pracowników budynków przy ul. Zamkowej 4 i Piotra Skargi 14A;
3) zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego każdego z budynków;
4) zainstalowanych w budynkach instalacji (systemów alarmowych);
5) dokonywanie właściwego zabezpieczenia powierzonego mienia i majątku;
6) dokonywanie obchodów budynków i terenów zewnętrznych na których budynki są położone w ciągu trwania dyżuru. Obchody powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 120 minut
i odnotowane pisemnie w dzienniku służby;
7) czuwanie nad właściwym wyposażeniem punktów przeciwpożarowych, drożności dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, natychmiastowe alarmowanie odpowiednich służb
w razie powstania zagrożeń;
8) zamykanie dozorowanych obiektów, kompletowanie i przechowywanie kluczy oraz włączanie alarmów (monitorowanie zagrożeń);
9) wydawanie kluczy do sal wykładowych, pomieszczeń biurowych i innych oraz prowadzenie rejestru kluczy wydanych i oddanych – za pisemnym potwierdzeniem;
10) wydawanie kluczy za pisemnym potwierdzeniem odbioru osobom sprzątającym budynki Zamawiającego, a po zakończeniu sprzątania przez osoby sprzątające kontrola oddanych kluczy, sprawdzenie zamknięcia drzwi i okien;
11) gaszenie zbędnego oświetlenia;
12) wzywanie osób do opuszczenia obiektów lub pomieszczeń w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania lub stwierdzenia zakłócania porządku przez te osoby;
13) każdorazowe zawiadamianie Policji o zaistnieniu zdarzeń o charakterze przestępczym;
14) zawiadamianie Straży Pożarnej oraz Pogotowia w przypadku wystąpienia odpowiednich rodzajowo zdarzeń;
15) interwencje w przypadku przebywania na terenie objętym świadczoną usługą osób nieuprawnionych, w szczególności przebywających na terenie objętym usługą po zakończeniu zajęć dydaktycznych;
16) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń o charakterze przestępczym, przyjazd na miejsce grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 15 minut od chwili wystąpienia zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia do chwili przyjazdu jednostki policji, lub przedstawiciela Zamawiającego;
17) w przypadku wystąpienia zdarzeń w/w natychmiastowe powiadamianie przedstawicieli Zamawiającego;
18) prowadzenie stosownej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego – plan służby pracowników ochrony dla poszczególnych budynków, rejestr zdarzeń, dziennik służby;
19) przejęcie obsługi monitorowania sygnałów alarmowych budynków przy ul. Zamkowej 4, Piotra Skargi 14A, od firmy dotychczas wykonującej usługę;
20) rozpoczęcie monitorowania sygnałów alarmowych dla budynku przy ul. Południowej* od dnia rozpoczęcie świadczenia usługi w tym obiekcie;
21) całodobowe monitorowanie sygnałów alarmowych budynków przy ul. Zamkowej 4, Piotra Skargi 14A, ul. Południowej*;
22) okresowe (raz na kwartał) sprawdzenie i konserwacja systemów alarmowych potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego dla każdego z budynków. W zakresie konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia instalacji i zamocowania urządzeń wchodzących w skład systemu, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich czujek, sprawdzenia zasilaczy głównych i zapasowych, sprawdzenia poprawności działania urządzeń transmisji alarmu oraz sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie pełnej gotowości do poprawnej pracy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregokolwiek elementu systemu wykonawca każdorazowo przedstawi zamawiającemu kalkulację jego naprawy;
23) monitorowanie budynków polegać ma na zbieraniu i rejestrowaniu przez centrum monitoringu sygnałów o stanie systemu alarmowego i podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych polegających w przypadku odebrania sygnału alarmu na:
a) skierowaniu na miejsce grupy interwencyjnej,
b) doraźnej ochronie fizycznej mienia przez grupę interwencyjną do czasu przybycia Policji lub przedstawicieli Zamawiającego,
c) powiadomieniu Policji oraz przedstawicieli Zamawiającego,
d) doraźnej ochronie osób znajdujących się w obiekcie przez grupę interwencyjną do czasu ustania zagrożenia,
e) zainstalowanie w budynkach własnych urządzeń przesyłowych sygnałów,
f) dokonywanie na własny koszt wszelkich napraw urządzenia przesyłowego,
g) usuwanie wszelkich awarii systemów alarmowych w czasie 24 godzin od ich zgłoszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie kryterium Cena oferty „C” najwyżej punktowana będzie oferta oferująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. łączną cenę wpisaną przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniej punktów po przeliczeniu według wzoru przypisanego dla tego kryterium.
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------ x 60 pkt.
Cena badanej oferty

2. Przy ocenie kryterium Jakość usługi „J” zamawiający będzie stosował następujące podkryterium:
- organizacja kontroli jakości świadczenia usługi odbywać się będzie poprzez zapewnienie przez wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi w sposób opisany jak niżej:
a) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „cztery razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 40 pkt.
b) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „trzy razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 25 pkt.
c) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „dwa razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 10 pkt.
d) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „jeden raz w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie:
1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji usług o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie fizycznej osób
i mienia na obiektach użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2, trwającej nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu;
1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Posiadanie ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U z 2021 r. poz. 1995 z póź. zm.);
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść w wysokości: 20 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy) przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego numer: 05 2490 0005 0000 4600 1476 7034 z dopiskiem: „Wadium, ochrona”;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, wykonawca przekazuje zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium o którym mowa w ust. 6 należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Wadium winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy pzp powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale IX ustawy pzp.
11. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia;
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie występujących.
7. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych z zastrzeżeniem Rozdział IX;
2) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań;
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom;
3) Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożenia oświadczenia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
4) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom;
5) Zlecenie przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. usług wykonywanych przez siebie i zleconych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 r. poz.
835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.