eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ck › Wymiana wewn皻rznej instalacji hydrantowej w segmencie A,B,C,D i E Szko造 Podstawowej nr 2 ul. Faustyna Piaska 5 w P這cku wraz z robotami towarzysz帷ymi.Og這szenie z dnia 2023-05-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wymiana wewn皻rznej instalacji hydrantowej w segmencie A,B,C,D i E Szko造 Podstawowej nr 2 ul. Faustyna Piaska 5 w P這cku wraz z robotami towarzysz帷ymi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA - MIASTO PΜCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016086

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: P這ck

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - P這cki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@plock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://nowybip.plock.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wymiana wewn皻rznej instalacji hydrantowej w segmencie A,B,C,D i E Szko造 Podstawowej nr 2 ul. Faustyna Piaska 5 w P這cku wraz z robotami towarzysz帷ymi.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9e57e807-fe16-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00237558

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00046239/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.2 Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szko造 Podstawowej nr 2 - etap I

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773089

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773089

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. 字odkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym post瘼owaniu jest:
a) Platforma, dost瘼na pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/773089 i formularz Wy郵ij wiadomo嗆 (dost瘼ny na stronie post瘼owania).
Uwaga! Komunikat Wy郵ij wiadomo嗆 nie s逝篡 do sk豉dania ofert.
b) przetargi@plock.eu w sytuacjach awaryjnych np. nie dzia豉nia Platformy.
Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.
2. Zaleca si, aby komunikacja z Wykonawcami odbywa豉 si tylko na Platformie, a nie za po鈔ednictwem email.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych opisane zosta造 w Regulaminie Platformy.
4. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy na Platformie zosta podany w instrukcji dla Wykonawc闚.
5. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem Platformy poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆”, po kt鏎ym pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego.
6. Zamawiaj帷y rekomenduje przesy豉nie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystywanie jednego z format闚: .zip .7Z.
7. Zamawiaj帷y zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏, stosowa podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠 doprowadzi do problem闚 w weryfikacji podpis闚.
8. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ.
9. O鈍iadczenia sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
10. Forma dokument闚 zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zgodnie z zapisami Dzia逝 III Projektowane postanowienia umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.52.2023/AS

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wymiana wewn皻rznej instalacji hydrantowej w segmencie A,B,C,D i E Szko造 Podstawowej nr 2 ul. Faustyna Piaska 5 w P這cku wraz z robotami towarzysz帷ymi.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-08-14

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga, aby:

1) Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 1 robot budowlan polegaj帷 na wykonaniu wewn皻rznej instalacji wodoci庵owej lub hydrantowej o warto軼i nie ni窺zej ni 100.000,00 z brutto.

2) Wykonawca skierowa do realizacji zam闚ienia publicznego, nast瘼uj帷e osoby, tj.minimum:
a) jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj Kierownika budowy/rob鏒, posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze* do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, posiadaj帷 co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu rob鏒,
b) jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj Kierownika rob鏒, posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze* do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj帷 co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu rob鏒,
c) jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj Kierownika rob鏒, posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze* do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj帷 co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu rob鏒.

Zamawiaj帷y uzna, je郵i Wykonawca skieruje do realizacji zam闚ienia publicznego:
• jedn osob, kt鏎a b璠zie spe軟ia jednocze郾ie wszystkie wymagania z punktu nr 2) lit. a) – c).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Inne dokumenty do陰czane do oferty:
1) Pe軟omocnictwo osoby lub os鏏 podpisuj帷ych ofert - je瞠li uprawnienie do podpisu nie wynika bezpo鈔ednio z za陰czonych dokument闚.
2) W przypadku z這瞠nia oferty wsp鏊nej – pe軟omocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby – Za陰cznik Nr 3 lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 /je瞠li dotyczy/.
4) O鈍iadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia – Za陰cznik Nr 4 /je瞠li dotyczy/.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Oferta wsp鏊na:
1) W przypadku z這瞠nia oferty wsp鏊nej Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2) Oferta wsp鏊na musi spe軟ia wymagania:
a) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 1 ppkt 1 sk豉da:
- ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w zakresie, wjakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
lub
- pe軟omocnik w imieniu ka盥ego z wykonawc闚,
b) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 1 ppkt 2 sk豉da:
- ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (na oddzielnym formularzu)
lub
- pe軟omocnik w imieniu ka盥ego z wykonawc闚 osobno.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami Dzia逝 III Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773089

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalaj nast瘼uj帷o:
1) Przekazanie terenu budowy nast徙i w ci庵u 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
2) Rozpocz璚ie realizacji Przedmiotu Umowy – od dnia podpisania Umowy.
3) Zako鎍zenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zako鎍zenie rob鏒 budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy i przekazanie Zamawiaj帷emu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporz康zonej wed逝g wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 8 do Umowy – do 14.08.2023 roku.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.