eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Zaprojektowanie i budowa automatycznej toalety publicznej na terenie miasta Kamienna GóraOgłoszenie z dnia 2021-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa automatycznej toalety publicznej na terenie miasta Kamienna Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa automatycznej toalety publicznej na terenie miasta Kamienna Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2974b8e-108c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00237557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Zaprojektowanie i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego i Ośrodka Wypoczynku Światecznego w Kamiennej Górze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174153/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.23.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 150525,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa automatycznej toalety publicznej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze, na działce wg ewidencji gruntów nr 212/8, obr. 6 miasta Kamienna Góra.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Etap projektowania, tj. opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji w zakresie budowy toalety publicznej, uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2. Etap wykonania robót budowlanych, tj. wykonania robót budowlanych określonych w opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami, wykonanie prac porządkowych na terenie realizowanych robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu budowlanego (jeżeli będzie dotyczyć).
Szczegóły oraz uwarunkowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Programie funkcjonalno – użytkowy dla zaprojektowania i montażu automatycznej toalety publicznej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze, dz. ew. nr 212/8, obręb 7 miasta Kamienna Góra, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami branżowymi, pozwoleniami, zezwoleniami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamawiający wymaga akceptacji dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę;
2. Sporządzenie kosztorysu robót;
3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
4. Wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w projekcie budowlanym;
5. Przygotowanie kompletu dokumentów umożliwiających złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru budowlanego o nie wniesieniu uwag do zgłoszenia o zakończeniu budowy.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż posiada prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami objętymi przedsięwzięciem opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie sporządzone przez Zamawiającego na etapie kompletowania dokumentacji do pozwolenia na budowę.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia, w tym z programem funkcjonalno - użytkowym oraz projektowanymi postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
1. Program funkcjonalno – użytkowy dla zaprojektowania i montażu automatycznej toalety publicznej na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze, działka ew. nr 212/8, obr. 7 miasta Kamienna Góra

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215500-2 - Toalety publiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 224229,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228657,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 224229,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ENBUD Sylwester Sondaj

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842747620

7.3.3) Ulica: Pod Hałdą 37B

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-206

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 224229,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.