eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Druk i dystrybucja 9 broszur dot. tematyki zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs)Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i dystrybucja 9 broszur dot. tematyki zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowe Centrum ds. AIDS

1.3.) Oddział zamawiającego: Krajowe Centrum ds. AIDS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010361670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samsonowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-829

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aids@aids.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aids.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dystrybucja 9 broszur dot. tematyki zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13a9245d-fe1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00511413/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wydawnictwa - przygotowanie lub wznowienie, druk i dystrybucja materiałów zawierających treści profilaktyczne z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

aids.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: aids.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor min. 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer wersja min. 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) podpisem zaufanym lub
3) podpisem osobistym.
3. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf.
4. Zamawiający zaleca składanie podpisów w formacie:
1) PAdES – w przypadku podpisywania dokumentów w formacie .pdf;
2) XAdES – w przypadku podpisywania dokumentów w formacie innym niż .pdf – typu:
a) zewnętrznego – podpisywany dokument i podpis znajdują się w osobnych plikach, które należy zawsze przekazywać łącznie,
b) wewnętrznego – podpisywany dokument i podpis znajdują się w tym samym pliku.
Zamawiający zaleca składanie oświadczeń i dokumentów w formacie .pdf opatrzonych podpisem w formacie PAdES. W przypadku składania oświadczeń i dokumentów w formacie innym niż .pdf, Zamawiający zaleca stosowanie podpisu w formacie XAdES typu zewnętrznego – w takim przypadku należ złożyć oprócz podpisanego dokumentu także oddzielny plik z podpisem.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w zależności od rodzaju, przekazywane są za pośrednictwem Platformy.
6. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.262.00012.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja 9 broszur dot. tematyki zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) stanowiących komplet, jedną całość (zadanie):
• HCV i HBV; min. liczba egzemplarzy: 50 600 szt.
• kiła; min. liczba egzemplarzy: 42 400 szt.
• rzęsistkowica; min. liczba egzemplarzy: 42 400 szt.
• świerzb i wszawica; min. liczba egzemplarzy: 58 900 szt.
• Chlamydia trachomatis i Mycoplasma genitalium; min. liczba egzemplarzy: 42 500 szt.
• HIV; min. liczba egzemplarzy: 53 300 szt.
• rzeżączka; min. liczba egzemplarzy: 42 400 szt.
• ziarniniak weneryczny pachwin; min. liczba egzemplarzy: 43 100 szt.
• zakażenia przewodu pokarmowego przenoszone drogą płciową (m.in. Lamblia intestinalis, Salmonella enterica, Shigella spp., wirusowe zapalenie wątroby typu A), min. liczba egzemplarzy: 44 400 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.
3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 168 000,00 zł brutto.
4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia na zasadach opisanych w PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Jeżeli łączna cena ofertowa w ofercie, która została uznana za najkorzystniejszą, będzie mniejsza niż kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający może wymagać, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania druku i dystrybucji materiału informacyjno-promocyjnego w liczbie, która będzie wynikała z ilorazu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia pomniejszonej o koszt dystrybucji określony w ofercie oraz ceny jednostkowej brutto wskazanej w ofercie (zasada zaokrąglenia „w dół” do liczb całkowitych). Zwiększenie nakładu poszczególnych materiałów informacyjno-promocyjnych nastąpi w sposób proporcjonalny. Powyższe należy traktować jako skorzystanie Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: aids.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.