eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie WielkopolskimOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000312774

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staroprzygodzka 19

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@powiat-ostrowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpsostrowwlkp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-095c1fb9-faf4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047979/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772171

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772171

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/772171.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim” –DPS.371.02.2023.IZ.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający wymaga, aby komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były wyłącznie za pośrednictwem Platformy i formularza: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznego podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego.
7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
- dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XadES o typie zewnętrznym;
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób stosować podpisu tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8, Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje
z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych elektronicznym profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. Prosi się o sprawdzenie plików pod kątem wielkości po ich podpisaniu. Złożenie plików większych niż dopuszczalne będzie skutkowało technicznym brakiem możliwości odczytania treści oferty, a co za tym idzie – jej odrzuceniem.
11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Ostrowski, Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki, ul. Partyzancka 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowany przez Dyrektora.
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest p. Sebastian Kopacki, za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.rodo@gmail.com; dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim - DPS.371.02.2023.IZ oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
3) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pełna informacja dot. RODO została zawarta w SWZ niniejszego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.371.02.2023.IZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków, w tym diet, dla 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, kobiet i mężczyzn, bez możliwości dzierżawienia pomieszczeń w/w Domu.
Zamówienie obejmuje także możliwy wzrost liczby dostaw posiłków, ze względu na stopniowe zwiększanie liczby pensjonariuszy do maksymalnej liczby 76 osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia - dopuszczony jadłospis z uwzględnieniem diet, wykaz wydarzeń/uroczystości, opis przedmiotu zamówienia, karty kontroli, a reguły realizacji zamówienia są opisane także w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do stopniowego zwiększenia liczby zamawianych pełnych wyżywień dziennych do maksymalnie 76 sztuk ze względu na trwający proces przyjmowania pensjonariuszy. Ze względu na procedurę naboru, listę oczekujących na przyjęcie, Zamawiający zastrzega sobie, że powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailowo na minimum 1 dzień przed zwiększeniem zamówienia.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 5 niniejszego paragrafu cena dodatkowego pełnego wyżywienia dziennego oraz wchodzących w jego skład posiłków częściowych, będzie ceną przedstawioną w ofercie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewykorzystania wartości zamówienia ze względu na możliwą i nieprzewidywalną zmieniającą się liczbę mieszkańców z powodu pobytu w szpitalu czy poza obiektem, co ma odzwierciedlenie w sposobie rozliczania wydanych posiłków, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-19 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty za kryterium oceny stanowić będą końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.
3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.
4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza warunku szczegółowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zawarty w ofercie; Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę – zawarte w ofercie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r UCOVID – w trybie oraz na warunkach i zasadach określonych w tej ustawie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a także w przypadkach określonych w ust. 3.
3. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych według stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego; nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy osób, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji umowy osób, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w przypadku zmiany minimalnej wymagalnej stawki obowiązującej dla podmiotu zatrudniającego – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy osób, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; zmiany wynagrodzenia, o których wyżej mowa, mogą nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy realizacji umowy,
5) zmiany cen jednostkowych posiłków będących przedmiotem zamówienia zawartych w formularzu oferty Wykonawcy jedynie w przypadku zmiany miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Zmiana ceny danego posiłku może nastąpić po 6 miesiącach od podpisania umowy i nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 130% zaproponowanej ceny w formularzu oferty Wykonawcy oraz nie może prowadzić do podwyższenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1. Poprzez zmianę cen jednostkowych posiłków rozumie się ich wzrost, jak i ich obniżenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772171

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.