eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miłoradz › BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W MIŁORADZUOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W MIŁORADZU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIŁORADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żuławska 9

1.5.2.) Miejscowość: Miłoradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-213

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552711531

1.5.8.) Numer faksu: 552711565

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty@miloradz.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miloradz.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W MIŁORADZU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b53ca2b-fb8a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016783/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w tym wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ - rozdział XI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miłoradz z siedzibą: ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, z którą można skontaktować się pisemnie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: ug@miloradz.malbork.pl lub telefonicznie pod nr tel. 55 271 15 31;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest: Pani Małgorzata Olszewska, z którą można skontaktować się pisemnie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: iod@miloradz.malbork.pl lub telefonicznie pod nr tel. 55 271 15 31, wew. 26;
3) Pani/Pana dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr R.271.19.2022 – pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu” , prowadzonym w trybie postępowania przeprowadzonego na postawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie hali sportowej o zwiększonej powierzchni przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu na terenie działek nr 41/3, 42/2, 43/1 ob. Miłoradz wraz z wyburzeniem istniejącej sali gimnastycznej.

BRANŻA KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA
Rozbudowany budynek będzie pełnił funkcję hali sportowej, z dostępem do istniejącego zaplecza sanitarnego i szatniowego dla uczniów uczestniczących na zajęciach sportowych. Zaprojektowano 2 wejścia z zewnątrz – bezpośrednio z ul. Szkolnej oraz od istniejącego boiska sportowego, a także likwidację budynku istniejącej sali wraz z fundamentami.
Posadowienie nowej hali zaprojektowano na stopach oraz ławach fundamentowych prostokątnych monolitycznych o wysokości 40cm z betonu klasy C25/30, zbrojonych stalą klasy A-IIIN, na podkładzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10 cm. Zakłady prętów jak dla elementów żelbetowych rozciąganych. W fundamentach należy osadzić i zastabilizować zbrojenie startowe słupów i trzpieni żelbetowych.

OGÓLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU
• POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU (ŁĄCZNIK) 52,99 m2
• POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU (HALA) 789,55m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU 842,55 m2
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU 8565,94 m3

BRANŻA SANITARNA
Zakres projektowanych instalacji wewnętrznych:
- instalacja wodociągowa zimnej wody, hydrant wewnętrzny ochrony p.poż, projektowana jako rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej wewnętrznej w budynku szkoły;
- instalacja centralnego ogrzewania, od włączenia do istniejącego rozdzielacza instalacji grzewczej w kotłowni olejowej do aparatów grzewczo-wentylacyjnych w budynku sali i projektowanym łączniku;
- instalacja ciepła technologicznego, od włączenia do istniejącego rozdzielacza instalacji grzewczej w kotłowni olejowej do projektowanego budynku sali sportowej do centrali wentylacyjnej;
- wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, z centralą wentylacyjną.

BRANŻA ELEKTRYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznych w rozbudowywanym budynku Zespołu Szkól i Przedszkola przy ul. Szkolnej 1 w Miłoradzu. Projekt swoim opracowaniem obejmuje wykonanie instalacji:
– oświetlenia podstawowego, awaryjnego;
– gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;
– gniazd wtyczkowych dedykowanych do poszczególnych urządzeń technologicznych
– odgromowej;
– budowę wewnętrznych linii zasilających nn-0,4 kV (WLZ)
– budowę instalacji dzwonkowej
– budowę instalacji teletechnicznych LAN
– budowę instalacji teletechnicznych nagłośnienia
– budowę instalacji teletechnicznych tablicy wyników
W pomieszczeniu korytarza, na parterze nowoprojektowanego budynku hali sportowej, zaprojektowano szafę rozdzielczą modułową wykonaną z PCV, wtynkową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się na zasadach określonych w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000 zł w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub
będzie dysponował, co najmniej:
• jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy
Posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osoba ta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła co najmniej raz funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej o łącznej kubaturze co najmniej 8000 m³.
• jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej:
Posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.
Doświadczenie – brak wymagań

• jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej:
Posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i urządzeń telekomunikacyjnych.
Doświadczenie – brak wymagań

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli przedłoży Wykaz osób wymienionych wyżej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ wraz z dowodami, iż Kierownik budowy posiada wymagane doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to jest:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to jest:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 7 do SWZ,
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia określonej (wymaganej) przez zamawiającego w niniejszej SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach rozdziału VIII, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – wg zał. nr 3 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach rozdziału VII SWZ, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4 do SWZ.
3) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;
4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2 SWZ, składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2 SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
5) Oświadczenie, które z informacji zawartych w ofercie Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania; w przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa–w formularzu oferty wg zał. nr 2 do SWZ; Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6) oświadczenie – wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców – w formularzu oferty według załącznika nr 2 do SWZ;
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale X pkt. 7 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikało będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zał. nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości
36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione, zgodnie z art. 97 ust. 7 w związku z art. 266 Pzp:
1) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego nr 82 8303 0006 0060 0600 0101 0069 w Banku Spółdzielczym w Malborku, z adnotacją: „wadium postępowanie nr R.271.19.2022”
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) w innych formach: gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.) – wraz z ofertą w postaci elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert.
3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie;
UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wskazać zamawiającemu adres poczty elektronicznej lub innego kanału komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poręczyciela lub gwaranta w celu złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium, zgodnie z art. 98 ust. 5 Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 Pzp.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, w tym przedłużony okres związania ofertą, zgodnie z art. 97 ust. 5 i 6 Pzp.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3, zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
7. Zamawiający zastrzega, że wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem , przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez siebie terminie kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych części zamówienia.
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SWZ.
8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
9. Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
10. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 57 ustawy.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (na podst. art. 117 ust 4), z którego wynikało będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
12. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w SWZ w rozdziale XX lub w projekcie umowy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.