eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trawniki › Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach-Kolonii 48B.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach-Kolonii 48B.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRAWNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 605

1.5.2.) Miejscowość: Trawniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-044

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: trawniki@trawniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://trawniki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach-Kolonii 48B.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b34db4-fbad-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052587/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trawniki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma zakupowa, dostępnej na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/trawniki .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet i o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zakupowej zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)Zamawiający Administrator danych oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r), dalej:RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adres e-mail: sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl.
3)Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach-Kol, ... zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), dalej Pzp oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania.
4)Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art.18, 74 ust. 1 ustawy Pzp, a także art.6 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r poz. 2176, ze zm).
5)Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6)Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Jeżeli admin. będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art.13 ust. 2 RODO.
7)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, stosownie do art.22 RODO;
*Wykonawcy przysługują:
−na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
−na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
*nie przysługuje natomiast:
−w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
−na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, albowiem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO
9)Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
a)obowiązek infor. przewidziany w art.13 RODO względem osób fizycz., których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
b)obowiązek infor. wynikający z art.14 RODO względem osób fizycz., których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokum. składanych na żądanie zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa (modernizacja) punktu odbioru ścieków dowożonych:
● Etap I – wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych niezbędnych dla wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót wraz z kosztorysem w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy wraz z pozyskaniem koniecznych zgód właściwego organu na wykonanie robót montażowych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę:
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna:
a) Zostać przekazana w formie papierowej w języku polskim, oraz w wersji elektronicznej na nośniku USB
b) Rysunki powinny być zapisane w formacie *.pdf lub*.dwg
c) Specyfikacje techniczne powinny być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf
d) Kosztorysy mają być zapisane w arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls lub *.pdf
e) Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. Mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB, zapisane w formacie *.pdf
- do dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.
● Etap II – wykonanie robót w oparciu o: opracowaną dokumentację, uzyskane wymaganych pozwoleń i realizację inwestycji. W oparciu o odpowiednie przepisy prawne i normy., w ramach II etapu Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do: - pełnienia nadzoru autorskiego i wykonywania czynności określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót - w terminie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega, iż przystąpienie do realizacji Etapu II możliwe będzie po akceptacji i przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, przygotowanej w wyniku realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia, która będzie zgodna z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym:
- poprawy efektów usuwania piasku oraz zmian technologicznych w zakresie punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalnię taborem ”asenizacyjnym”, w tym wykonania w rejonie zbiorników retencjonowania ścieków – placu manewrowego (parkingu) dla samochodów asenizacyjnych wraz z droga dojazdową, ogrodzeniem i oświetleniem;
- dostawienie na terenie oczyszczalni, równolegle do istniejącego dodatkowego zbiornika retencyjnego dla ścieków dowożonych o wymiarach średnica D = 2,00 m - 2,50 m i długości L = 12 - 15,0 m
- rozdzielenia strumienia ścieków dopływających na oczyszczalnię, zgodnie z istniejącą technologią, na dwa ciągi reaktorów, co umożliwi wykonanie planowanych robót (modernizacja reaktora ciągu CMM300), przy zachowaniu wymaganego efektu oczyszczania ścieków, lub przy jedynie nieznacznym jego zmniejszeniu;
- wykonanie połączenia pojemnościowego obu zbiorników;
- montaż rusztów z napowietrzaczami rurowymi w obu zbiornikach;
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i uzyskanie na jej podstawie niezbędnych wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń (w imieniu Inwestora), z uzyskaniem map dla celów projektowych (jeśli zajdzie taka konieczność), badań hydro-geologicznych (warunki posadowienia)
- sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych (jeśli są konieczne);
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w tym z inwentaryzacją powykonawczą;
- wykonanie rozruchu;
- wykonanie doświetlenia placu manewrowego;
- wykonanie bram wjazdowych;
- wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych;
- uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu prac;
- utylizacja odpadów (wraz z kosztami) powstałych podczas prac (chyba, ze inwestor podejmie decyzje o ich pozostawieniu w miejscu wskazanym w obrębie terenu oczyszczalni ścieków;
- wykonanie niezbędnych opłat za nadzory obce, badania itp.
- zapewnienie ciągłości odbioru ścieków dowożonych podczas realizacji prac;
- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków;
- wykonanie pozostałych prac opisanych w niniejszym PFU obejmujących rozbudowę i modernizację punktu ścieków dowożonych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny:
- cena - 60 %
- wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 30 %
- Czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji - 10 %
1) Cena – max 60 pkt
Liczba punktów =(Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej) x 60 pkt
2)Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – max 30 pkt
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż minimalny 3 – letni okres określony wstępnie w SZW, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
a) 4 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – 10 pkt
b) 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – 20 pkt
c) 6 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – 30 pkt
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ oferowanego wydłużonego okresu gwarancji i rękojmi lub zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji, Zamawiający przyjmie 3 – letni okres gwarancji i rękojmi, tj. minimalny wymagany przez Zamawiającego zgodnie SWZ do SWZ, a Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów w danym kryterium tj. otrzyma 0 punktów
3)Czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji – max 10 pkt
Punkty w kryterium „czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:
a) czas reakcji powyżej 2 dni – 0 punktów,
b) czas reakcji do 2 dni (tj. powyżej 1 dnia, poniżej 2 dni) – 5 punktów
c) ) czas reakcji poniżej 1 dnia – 10 punktów,
Przez „czas reakcji” Zamawiający rozumie w jakim czasie Wykonawca będzie mógł zainterweniować i dotrzeć na obiekt oczyszczalni ścieków w przypadku wystąpienia awarii / usterki wymagającej obecności na obiekcie oraz podjąć prac w celu usunięcia awarii / usterki, po zgłoszeniu telefonicznym awarii / usterki przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda (nie zaznaczy) w formularzu ofertowym oferowanego czasu reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji, lub zaznaczy więcej niż jeden z ww. czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas reakcji powyżej 2 dni roboczych i przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularzy ofertowych – Załącznik nr 2 do SWZ.
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa (modernizacja) reaktora ciągu CMM300:
● Etap I – wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych niezbędnych dla wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót wraz z kosztorysem w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy wraz z pozyskaniem koniecznych zgód właściwego organu na wykonanie robót montażowych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę:
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna:
a) Zostać przekazana w formie papierowej w języku polskim, oraz w wersji elektronicznej na nośniku USB
b) Rysunki powinny być zapisane w formacie *.pdf lub*.dwg
c) Specyfikacje techniczne powinny być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf
d) Kosztorysy mają być zapisane w arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls lub *.pdf
e) Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. Mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB, zapisane w formacie *.pdf
- do dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.
● Etap II – wykonanie robót w oparciu o: opracowaną dokumentację, uzyskane wymaganych pozwoleń i realizację inwestycji. W oparciu o odpowiednie przepisy prawne i normy., w ramach II etapu Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do: - pełnienia nadzoru autorskiego i wykonywania czynności określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót - w terminie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega, iż przystąpienie do realizacji Etapu II możliwe będzie po akceptacji i przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, przygotowanej w wyniku realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia, która będzie zgodna z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym:
- remontu komory sita pionowego reaktora ciągu CMM 300 (w zależności od przyjętej technologii cyklu oczyszczania ścieków w okresie remontu sita, wykonanie urządzeń zastępczych);
- zmian technologicznych reaktora biologicznego ciągu CMM 300 zakresie wykonania nowej instalacji napowietrzania ścieków w komorze osadu czynnego oraz stabilizacji;
- rozdzielenia strumienia ścieków dopływających na oczyszczalnię, zgodnie z istniejącą technologią, na dwa ciągi reaktorów, co umożliwi wykonanie planowanych robót, przy zachowaniu wymaganego efektu oczyszczania ścieków, lub przy jedynie nieznacznym jego zmniejszeniu;
- wykonanie rozruchu oczyszczalni,
- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków,
- wykonanie niezbędnych opłat za nadzory obce, badania itp.,
- wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych;
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i uzyskanie na jej podstawie niezbędnych wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń (w imieniu Inwestora), z uzyskaniem map dla celów projektowych (jeśli zajdzie taka konieczność), badań hydro-geologicznych (warunki posadowienia)
- sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych (jeśli są konieczne);
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w tym z inwentaryzacją powykonawczą (jeśli jest konieczne);
- uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu prac;
- utylizacja odpadów (wraz z kosztami) powstałych podczas prac (chyba, ze inwestor podejmie decyzje o ich pozostawieniu w miejscu wskazanym w obrębie terenu oczyszczalni ścieków.
- zapewnienie ciągłości odbioru ścieków podczas modernizacji reaktora
- wykonanie pozostałych prac opisanych w niniejszym PFU obejmującym rozbudowę (modernizację) reaktorów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny:
- cena - 60 %
- wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 30 %
- Czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji - 10 %
1) Cena – max 60 pkt
Liczba punktów =(Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej) x 60 pkt
2)Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – max 30 pkt
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż minimalny 3 – letni okres określony wstępnie w SZW, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
a) 4 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – 10 pkt
b) 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – 20 pkt
c) 6 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – 30 pkt
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ oferowanego wydłużonego okresu gwarancji i rękojmi lub zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji, Zamawiający przyjmie 3 – letni okres gwarancji i rękojmi, tj. minimalny wymagany przez Zamawiającego zgodnie SWZ do SWZ, a Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów w danym kryterium tj. otrzyma 0 punktów
3)Czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji – max 10 pkt
Punkty w kryterium „czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:
a) czas reakcji powyżej 2 dni – 0 punktów,
b) czas reakcji do 2 dni (tj. powyżej 1 dnia, poniżej 2 dni) – 5 punktów
c) ) czas reakcji poniżej 1 dnia – 10 punktów,
Przez „czas reakcji” Zamawiający rozumie w jakim czasie Wykonawca będzie mógł zainterweniować i dotrzeć na obiekt oczyszczalni ścieków w przypadku wystąpienia awarii / usterki wymagającej obecności na obiekcie oraz podjąć prac w celu usunięcia awarii / usterki, po zgłoszeniu telefonicznym awarii / usterki przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda (nie zaznaczy) w formularzu ofertowym oferowanego czasu reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji, lub zaznaczy więcej niż jeden z ww. czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas reakcji powyżej 2 dni roboczych i przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularzy ofertowych – Załącznik nr 2 do SWZ.
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji obsługi serwisowej w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej

Określenie warunku – część 1:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie (rozbudowie), przebudowie punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w ramach której wykonano zbiornik o pojemności co najmniej V = 50 m3 oraz która miała wartość minimum 80 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy brutto 00/100).

Określenie warunku – część 2:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie (rozbudowie), przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 300 m3 /dobę.

Uwaga dodatkowe informacje dotyczące warunków:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, pojemność zbiornika, przepustowość oczyszczalni aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
3) Pod pojęciem jednego zadania, Zamawiający rozumie zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmował kilka zleceń. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 8 do SWZ;
2) wykaz robót budowlanych (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca podlega wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczeniu z postępowania podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie, o którym mowa powyżej następuje na okres trwania ww. okoliczności...

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1.1. Część 1 zamówienia:
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych);
1.2. Część 2 zamówienia:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski Oddział Trawniki nr rachunku 52 8689 0007 2000 0293 2000 0030 z dopiskiem „Wadium – RRG.271.7.2023 – część … ”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego rozdziału, do upływu terminu składania ofert należy przedłożyć dokument w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę razem z ofertą.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy:
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,
f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,
g) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami.
Ze względu na ilość znaków pozostała treść zmian znajduje się w § 27 Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trawniki w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.