eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 50

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-287

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (032)2577000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@ue.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e4beec7-fae9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00505187/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu audio wideo i multimedialnego (projektory, ekrany, sprzęt nagrywający i odtwarzający) w ramach standaryzacji systemów audio-wizualnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uekat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uekat.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie § z 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 Uwaga - korzystanie z operacyjnych przeglądarek lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy Marketplanet;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
f) Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
g) Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem. BDG-WZP.251.1.2022. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 70 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png, .svg, .zip, .7z, PAdES, XAdES.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO znajduje się w Rozdziale XXV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/008/04015/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń systemu audiowizualnego zgodnie z przyjętą standaryzacją wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
a) Wykaz dokumentacji wykonawczych – załącznik nr 1 SWZ:
b) Wykaz przedmiarów robót – załącznik nr 2 SWZ:
c) Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 SWZ.
3. Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie (min. 4h) dla pracowników zamawiającego celem przedstawienia wykonanych działań związanych z instalacją i konfiguracją oraz innych informacji, które są niezbędne do dalszej eksploatacji dostarczonego sprzętu

4.2.6.) Główny kod CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45421141-4 - Instalowanie przegród

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto - 80%, Termin realizacji zamówienia - 10%, Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych, posiadał w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej
400 000,00 zł.
2. Zdolność techniczna:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją i uruchomieniem systemu audiowizualnego na kwotę co najmniej 400.000,00 złotych brutto każda.
Przy czym:
Przez system audiowizualny zamawiający rozumie system łączący w sobie systemy audio i wideo, zgodnie z poniższą definicją:
System audio – system zawierający wszystkie urządzenia przetwarzające dźwięk wraz z siecią połączeń pomiędzy nimi. W skład takiego systemu wchodzą urządzenia odbierające dźwięk z powietrza (mikrofony), urządzenia przetwarzające (odbiorniki, procesory dźwięku, wzmacniacze) oraz urządzenia odtwarzające dźwięk (głośniki) oraz okablowanie pozwalające na współdziałanie urządzeń w sieci audio.
System wideo – system zawierający wszystkie urządzenia przetwarzające obraz wraz z siecią połączeń pomiędzy nimi. W skład takiego systemu wchodzą urządzenia przechwytujące, odtwarzające, przetwarzające i wyświetlające obraz oraz okablowanie pozwalające na współdziałanie urządzeń w sieci wideo.
3. Zdolność zawodowa:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności osoby posiadające wymagane uprawnienia, tj:
a) Jedną osobę pełniącą funkcje Koordynatora wszystkich branż, posiadającą wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o specjalności Elektronika lub Akustyka;
b) Co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; urządzenia, instalacje
i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej 1 kV.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji wykazanych w pkt a oraz b.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - określonych przez zamawiającego w Rozdziale XVI SWZ, zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XVI ppkt 1.1. SWZ:
Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w Rozdziale XVI ppkt 1.2. SWZ:
Wypełnionego Formularza nr 4 do SWZ - stanowiącego wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga:
• Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w 1.2 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XVI ppkt 1.3. SWZ:
Wypełnionego Formularza nr 3 do SWZ – stanowiącego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę:
a) Druk oferty - Formularz nr 1 do SWZ;
b) Kalkulacja ceny ofertowej wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalającym stwierdzić zgodność oferowanego urządzenia/sprzętu z wymaganiami zamawiającego określonymi w załącznikach nr 1, 2, 3 do SWZ stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia - Formularz nr 1a do SWZ;
2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zgodnie z Formularzem nr 2 do SWZ;
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale XVII SWZ;
b) W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 17.2.a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie
z Formularzem nr 2a do SWZ – o ile dotyczy;
c) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy „(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) - odnosi się do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – Formularz nr 2c do SWZ – o ile dotyczy;
d) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – Formularz 2b do SWZ – o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 17.2.d) Rozdz. IX SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia (Formularz nr 2 do SWZ) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (Formularz nr 2 do SWZ) składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w pkt 6 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Formularz nr 2c do SWZ (jeżeli dotyczy).
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu.
11. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Formularzu nr 6 SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Szczegóły dotyczące możliwości zmiany umowy przewidziano w § 14 Formularza nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uekat.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tzn. prac związanych z dostawą, rozmieszczeniem urządzeń i instalacji audiowizualnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.