eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowica › Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy SosnowicaOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sosnowica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY SOSNOWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000545797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spokojna 10

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowica

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-230

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 591-21-52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosnowica@sosnowica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowa.sosnowica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.sosnowica.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sosnowica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7dda984-d9c7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052907/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Odnawialne źródła energii-czyste powietrze w gminie Sosnowica. Dostawa i montaż paneli solarnych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Odnawialne źródła energii-czyste powietrze w Gminie Sosnowica wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ; RPO WL 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174261

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 100000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 5 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
2) montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 60° oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45° do +45°,
3) w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas transportu na dach, należy zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z elektryczną wciągarką,
4) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
5) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym
i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
6) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową,
a podgrzewaczem c.w.u.,
7) montaż grupy pompowej,
8) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych, zbiorniku oraz na kotle
9) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
10) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
11) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
12) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były roboty budowlane,
13) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,
14) podłączenie górnej wężownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową, należy podłączyć ją do sterownika solarnego i zaprogramować jej działanie we współpracy z kotłem,
15) wykonawca ma obowiązek przeszkolić użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno– Ruchową, instrukcję obsługi napisaną językiem nietechnicznym oraz ogólny schemat instalacji.

Uwaga!
Część instalacji znajduje się pod nadzorem konserwatorskim. Wykonawca zobowiązany jest ustalić realizację inwestycji z Konserwatorem Zabytków. Wykaz nieruchomości objętych nadzorem stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

09100000-0 - Paliwa

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7312045200

7.3.3) Ulica: Kudrowice 12

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.