eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodzież › Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny w miejscu zam. osoby niepełnosprawnej z terenu gm. Chodzież w ramach Programu "Opieka Wytch." edycja 2023. Zad. realiz. w ramach Fund. Solida.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w miejscu zam. osoby niepełnosprawnej z terenu gm. Chodzież w ramach Programu "Opieka Wytch." edycja 2023. Zad. realiz. w ramach Fund. Solida.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.3.) Oddział zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004611150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Notecka 28

1.5.2.) Miejscowość: Chodzież

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 282 08 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gminachodziez.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gops-chodziez/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w miejscu zam. osoby niepełnosprawnej z terenu gm. Chodzież w ramach Programu "Opieka Wytch." edycja 2023. Zad. realiz. w ramach Fund. Solida.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9bf2a17-fe13-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237344

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9bf2a17-fe13-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym (GOPS) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ lub ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ, Inne; Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego postępowania) –jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie składania oferty. W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania. Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert –oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta. Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej, email: gops@gminachodziez.pl
za pośrednictwem ePuap. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem: https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami jest: P. Agata Bielecka – p.o. Kierownik GOPS tel. 67 282 08 93 – w sprawach technicznych i proceduralnych. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom poprzez zamieszczenie stosownych odpowiedzi na stronie internetowej niniejszego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0598ac87-dc62-11ec-9a86-f6f4c648a056 niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, w drodze zamieszczenia stosownej zmiany na stronie internetowej niniejszego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Notecka 11, 64-800 Chodzież;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@rodo-krp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z terenu gminy wiejskiej Chodzież w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i zawodowa.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę opiekuńczą świadczoną dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających pomocy osób „trzecich”, a są jej pozbawione, trwającą nieprzerwalnie co najmniej 6 kolejnych pełnych miesięcy o wartości nie mniejszej niż 25 000 zł brutto oraz załączy do oferty dowody, że usługi wymienione przez wykonawcę w wykazie zostały lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b. dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 (czterema) osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi następujące minimalne wymagania: ⎯ posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty Zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023).
⎯ posiadają przynajmniej średnie wykształcenie.
⎯ posiadają co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
⎯ biegle posługują się językiem polskim. Zamawiający poprzez biegłe posługiwanie się językiem polskim przez opiekuna rozumie sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i personelem pomocy społecznej. Ponadto opiekun powinien posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia w języku polskim dokumentacji. ⎯ posiadają status osoby niekaranej.
⎯ są sprawne fizycznie i intelektualnie (w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności, stwierdzona niepełnosprawność nie może ograniczać zdolności do pracy),
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
W przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób wymienionych powyżej, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu, celem akceptacji, pisemny wniosek zawierający dane osoby zastępującej wraz ze wskazaniem jej kwalifikacji, które nie mogą być niższe niż osoby zastępowanej. Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – na lub zgodnie z załącznik Nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z załączniku nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust.1;
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy:
1) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczącej
przedmiotu umowy, podlegają one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek
podatku, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie kwota brutto, cena netto pozostaje
bez zmian,
2) w przypadku zmniejszenia ilości godzin usług opieki wytchnieniowej wskazanych
w ogłoszeniu na usługi społeczne i umowie z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego (np. z powodu zmiany liczby osób zakwalifikowanych przez MOPS
do opieki wytchnieniowej) zmianie ulegnie łączne wynagrodzenie Wykonawcy,
3) przesunięcia godzin między poszczególnymi grupami osób niepełnosprawnych,
o których mowa w §6 ust. 1, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą
maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w §7 ust. 2.
4) zmiany danych teleadresowych,
5) zmiany numerów kont bankowych,
6) zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
7) zmiany wskazanej w ofercie osoby wykonującej zamówienie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, przy czym zmiana wymaga akceptacji
Zamawiającego i możliwa jest tylko na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu nie
niższym niż osoby zmienianej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.