eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudna › ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO -DOSTAWCZYCH.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO -DOSTAWCZYCH.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004058203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zwycięstwa 5

1.5.2.) Miejscowość: Rudna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-305

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 746 70 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.rudna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.rudna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO -DOSTAWCZYCH.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fba77ec-fe0a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0fba77ec-fe0a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.rudna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
14. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zgkim@zgkim.rudna.pl ( nie dotyczy składania i wycofania ofert oraz innych czynności które umożliwia platforma e-zamówienia).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp.
2. Administrator danych osobowych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76 746 70 84.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
4. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, po tym czasie będą przetwarzane przez okres wymagany przez odrębne przepisy obowiązującego prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
1. Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu).
2. Prawo żądania sprostowania danych (wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
3. Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WWK.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów typu KOMBIVAN 5 osobowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Załącznik Nr 1 do SWZ.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Samochody fabrycznie nowe, typu KOMBIVAN, każdy przystosowany do przewozu 5 osób.
2) Zamawiający żąda dostawy dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów tego samego producenta, tego samego modelu i wersji wyposażenia, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r., model aktualnie wytwarzany przez producenta.
3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dostawy następujących wersji nadwoziowych samochodów: Kombivan, 5 osobowy.
4) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania dostawy samochodów o różnych nadwoziach w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga dostawy samochodów o tym samym rodzaju nadwozia w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
5) Zamawiający wymaga dostawy samochodów na adres Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Baza) ul. Wesoła 10 , 59-305 Rudna.
6) Samochody zostaną dostarczone w terminie nie później niż do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
UWAGA! Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie zadeklarowanym w Formularzu oferty.
7) Nie dopuszcza się dostawy samochodów używanych, powystawowych lub testowych.
8) Zamawiający wymaga, aby samochody w momencie dostawy były wyposażone w opony odpowiednie dla pory roku, w której samochody będą odbierane.
9) Pojazdy będą objęte gwarancją w zakresie nie mniejszym niż opisany w tabeli „Specyfikacja Samochodów” zamieszczonej w niniejszym załączniku.
10) Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a- wszystkie komplety kluczyków/kart elektronicznych dostarczane przez producenta,
b- instrukcję obsługi,
c- świadectwo homologacji,
d- dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu,
e- książkę przeglądów serwisowych
f- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
g- fakturę VAT
h- świadectwo zgodności WE
i - dokument zapłaty akcyzy bądź oświadczenie wymagane przepisami o podatku akcyzowym.
11) Samochody w chwili wydania Zamawiającemu będą zatankowane minimum 5 litrami paliwa.
12) Zakupione samochody nie będą posiadały jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
13) Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu. Nie dopuszcza się montażu akcesoriów firm trzecich/nieautoryzowanych w elementach wyposażenia opisanych jako fabryczne.
14) Każdy z samochodów i ich wyposażenie muszą być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 ze zm.)
15) UWAGA! O ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie należy traktować jako minimalne.

SPECYFIKACJA SAMOCHODÓW
DANE OGÓLNE
Samochód nowy, sprawny technicznie i nieużywany typu KOMBIVAN 5 osobowy.
Nadwozie zamknięte, min. 4 drzwiowe: suwne drzwi boczne po obu stronach pojazdu dla drugiego rzędu siedzeń
Kolor nadwozia: biały lub srebrny lub odcienie niebieskiego lub odcienie szarego lub odcienie granatowego.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Rozstaw osi: min. 2700 mm
Długość auta: min: 4400 mm
Pojemność bagażnika: minimum 1500 litrów
Aluminiowe obręcze kół 16’’ oraz dwa komplety ogumienia, ogumienie fabrycznie nowe na sezon letni oraz zimowy, nie starsze niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności), bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanych. Klasa opon min. ekonomiczna. Pojazdy w momencie wydania mają być wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych, drugi komplet opon zapakowany w worki transportowe zabezpieczony w bagażniku danego pojazdu.
SILNIK, SKRZYNIA BIEGÓW, NAPĘD
Silnik: diesla
Moc: min. 110 KM
Napęd: min. 4 x 2, na przednią oś
Przekładnia: manualna co najmniej 5-cio stopniowa plus przełożenie wsteczne
Norma emisji spalin: min. Euro 6.
Emisja CO2 (g/km) według WLTP max. 170 g/km
Zużycie średnie paliwa (l/100 km) według WLTP max. 6L/100 km
BEZPIECZEŃSTWO
Samochód wyposażony w minimum 2 poduszki powietrzne: przednie kierowcy i pasażera.
Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa min.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESC (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy).
Czujnik parkowania minimum z tyłu.
Lusterko boczne- sterowane, podgrzewane.
Zbiornik paliwa o pojemności min. 30 litrów.
WYPOSAŻENIE
Tapicerka samochodowa materiałowa ciemna stonowana.
Wbudowane radio wraz z zestawem głośnomówiącym bluetooth.
Klimatyzacja minimum manualna.
Kolumna kierownicy z regulacją odległości i kąta pochylenia.
Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej.
Centralny zamek.
Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z lewarkiem oraz kluczem do kół.
Pakiet przygotowawczy do montażu haka holowniczego, zawierający wiązkę elektryczną (bez gniazda) i systemem zapobiegającym kołysaniu przyczepy lub pakiet z wiązką elektryczną wraz z gniazdem i demontowalnym hakiem holowniczym
Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu z żółtym sygnałem blaskowym
GWARANCJA
Gwarancja na pojazd: min. 24 miesiące
Gwarancja na lakier: min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów
Gwarancja na perforację nadwozia: min. 8 lat, bez limitu kilometrów
POZOSTAŁE
Samochód musi posiadać co najmniej dwa komplety kluczyków lub kart elektronicznych
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Atestowana gaśnica.
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka oraz kamizelka odblaskowa.
Bezpłatne przeglądy okresowe pojazdów (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) w okresie gwarancji na pojazdy.
SERWIS
Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km
od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego pojazdu Zamawiającego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. Kryterium 1: cena - 60%
b. Kryterium 3: termin dostawy - 40%.

CENA
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną brutto obliczoną przez Wykonawców w oparciu o zapisy SWZ. Ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższa
z pośród badanych ofert
X
max ilość punktów możliwych
do otrzymania (wg wagi kryterium
tj. x 60,00 pkt)
cena brutto oferty badanejPrzyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
W kryterium nr 1 można uzyskać maks. 60,00 pkt.

TERMIN DOSTAWY

1. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi – 40,00. Ilość punktów przyznana w ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie z poniższymi zapisami:
- zaoferowanie przez Wykonawcę:
a) wymaganego maksymalnego terminu do 5 miesięcy od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma 0,00 pkt,
b) wymaganego maksymalnego terminu do 4 miesięcy od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma 10,00 pkt,
c) wymaganego maksymalnego terminu do 3 miesięcy od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma 20,00 pkt,
d) wymaganego maksymalnego terminu do 2 miesięcy od podpisania umowy– Wykonawca otrzyma 30,00 pkt,
e) wymaganego maksymalnego terminu do 1 miesiąca od podpisania umowy– Wykonawca otrzyma 40,00 pkt.


UWAGA: Wykonawca składając ofertę w pkt 7 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ) zobowiązany jest do wyboru terminu dostawy. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w pkt 7 w tabeli, wybranego terminu dostawy w miesiącach, tj. nie postawi przy nim znaku „x” lub postawi w tabeli więcej niż jeden „x”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy maksymalny wynoszący „do 5 miesięcy od podpisania umowy”.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż minimalny tj. zaoferuje mniej niż „do 1 miesiąca od podpisania umowy” to oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
W kryterium nr 2 można uzyskać maks. 40,00 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 pkt do 100,00 pkt w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli:
A) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy (3) zamówienia (usługi), które polegały na sprzedaży i dostawie fabrycznie nowych samochodów.
3. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt 2.1) lit. A niniejszego Rozdziału SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający, na postawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem 5 do SWZ.
2) dowody określające czy te usługi (wykazane w załączniku nr 5 do SWZ) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 i 3 SWZ.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
2. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie tego podmiotu (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie Wykonawców składających ofertę wspólnie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Ofertę oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, zamieścić na wzorach formularzy określonych w załącznikach do SWZ.
6. Ofertę oraz załączniki do niej składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty winno być załączone pełnomocnictwo, które winno być w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane,
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wzór – załącznik nr 7 do SWZ).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
2. Umowa oraz wszelkie zmiany wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wydłużenie terminu realizacji umowy możliwe jest w drodze pisemnego aneksu do umowy.
5. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie w następujących przypadkach:
a) przekroczenia przez organy administracji lub gestorów sieci określonych przez prawo terminów wydania zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., jeżeli nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
b) wystąpienia niezależnych od stron okoliczności powodujących, iż jej realizacja w pierwotnie określonym terminie okaże się niemożliwa;
6. Strony przewidują możliwość zmiany zapisów umowy m. in. w następujących przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy wówczas cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie w taki sposób, aby cena netto pozostała niezmieniona;
b) zmiany danych Strony umowy,
c) zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłacznie drogą elektroniczną poprzez Platformę E-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 4 do SWZ) względem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.