eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › dzierżawę aparatury medycznej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych w podziale na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dzierżawę aparatury medycznej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 33

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-585

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpiotrowicz@gpsk.ump.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gpsk.am.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dzierżawę aparatury medycznej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cac38d6-fe05-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015544/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.5 Dzierżawa urządzenia z wyposażeniem do molekularnej diagnostyki SARS, RSV, grypy – na 12 miesięcy

1.2.92 Zakup aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i fluorymetru. Dostawa odczynników do izolacji DNA z krwi, płynu owodniowego i tkanek miękkich oraz pomiaru stężenia wyizolowanego DNA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja zawarta w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-56/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. Dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych DNA/RNA wraz z niezbędnymi odczynnikami i materiałami zużywalnymi do izolacji z krwi, wymazów z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej, odbytu, wymazów z gardła, nosa i nosogardła, próbki moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu owodniowego i tkanek miękkich (kosmówka) na okres 24 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego umowy określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Decyzja o uruchomieniu prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia.
3.5. Prawo opcji obejmuje prawo do zwiększenia ilości dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wskazanych w części 1 i 2 dla danego badania do 30% po cenie jednostkowej określonej w formularzu ofertowym.
3.6. Zamawiający zaznacza, że prawo opcji to uprawnienie zamawiającego do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Prawo opcji stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości, za cenę jednostkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIUM I: Cena – 80%
Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.
Wartość punktowa kryterium „Cena (100%)” wyliczona zostanie wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną
Ilość punktów = ------------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej
Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 178 ).
KRYTERIUM II: Ocena parametrów technicznych – 20%
Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie urządzenia stosownie do parametrów technicznych wskazanych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”- przy czym wpisanie ”NIE” nie powoduje odrzucenia oferty) bądź podania oferowanej wartości parametru (należy opisać).
Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Ocena parametrów technicznych =(Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane)/Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)) x kryterium (20)
Maksymalna ilość punktów w podkryteriach wynosi 40 pkt. Wykonawca który zdobędzie 40 pkt (jako suma punktów w podkryteriach) otrzyma maksymalną liczbę punktów w/w kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena parametrów technicznych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. Dzierżawa termocyklera real time PCR wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizy: Chlamydia Trachomatis, Cytomegalowirusa, paneli urogenitalnych (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis), SARS Cov-2, różnicowania SARS CoV-2/grypa AiB/RSV na okres 24 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38951000-6 - Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR) w czasie rzeczywistym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego umowy określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Decyzja o uruchomieniu prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia.
3.5. Prawo opcji obejmuje prawo do zwiększenia ilości dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wskazanych w części 1 i 2 dla danego badania do 30% po cenie jednostkowej określonej w formularzu ofertowym.
3.6. Zamawiający zaznacza, że prawo opcji to uprawnienie zamawiającego do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Prawo opcji stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości, za cenę jednostkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIUM I: Cena – 80%
Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.
Wartość punktowa kryterium „Cena (100%)” wyliczona zostanie wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną
Ilość punktów = ------------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej
Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 178 ).
KRYTERIUM II: Ocena parametrów technicznych – 20%
Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie urządzenia stosownie do parametrów technicznych wskazanych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”- przy czym wpisanie ”NIE” nie powoduje odrzucenia oferty) bądź podania oferowanej wartości parametru (należy opisać).
Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Ocena parametrów technicznych =(Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane)/Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)) x kryterium (20)
Maksymalna ilość punktów w podkryteriach wynosi 40 pkt. Wykonawca który zdobędzie 40 pkt (jako suma punktów w podkryteriach) otrzyma maksymalną liczbę punktów w/w kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena parametrów technicznych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda do Wykonawcy złożenia wraz z ofertą
1) W zakresie części1i 2 oświadczenia, że oferowane odczynniki i materiały eksploatacyjne Zostaną dostarczone w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
2) W zakresie części 2 oświadczenia, że oferowane odczynniki i materiały eksploatacyjne do analizy:
 Mają ważność minimum 6 miesięcy - testy w zestawach 1 -5
 Zostały wyprodukowane w krajach UE- dotyczy zestawu 5,
 Objętość wyizolowanej próbki, która dodawana jest do reakcji PCR nie większa niż 5ul- dotyczy zestawu ,2
 Zestaw zawiera mix w formie liofiliazu, który jest na probówkach PCR- dotyczy zestawu 3
 Test 3 genowy, wykrywa 3 geny wirusa: ORF1ab, E i N- dotyczy zestawu 4
3) W zakresie dzierżawy dla części 1 i 2:
 Certyfikatu CE-IVD dla izolatora i analizatora real Time PCR
4) Katalogów
5) Metodyki protokołów
6) Instrukcji obsługi obu urządzeń

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca składa je wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania/cechy/kryteria.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ
1. FORMULARZ OFERTY wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2
2. Prawidłowo wypełniony OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SWZ|)
3. OŚWIADCZENIE Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wykonawca dołącza oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
Załącznik nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia), Załącznik nr 2 (Formularz oferty) nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników spowoduje odrzuceniu oferty. Nadto, wszystkie pozycje Opisu Przedmiotu Zamówienia, Formularza oferty muszą być wypełnione. Opis winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. opis oferowanego produktu, nazwę producenta, umożliwiające zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w określonym miejscu formularza cenowego.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
5. PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
5.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
5.2. ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.3. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub poświadczone notarialnie.
6. Oświadczenie Wykonawcy z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” - Załącznik nr 7 do SWZ;
7. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale III pkt. 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa
każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został określony we wzorze umowy - załączniki nr 3a i 3 b do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty nalezy składac za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gpsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.