eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RZEMIESLNICZA

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9684008d-fe08-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047271/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów, wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w III i IV kwartale 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773054

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej pod Profilem Nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie (dalej: Platforma).
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773054

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej pod Profilem Nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie (dalej: Platforma). Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/773054.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: SRZP261-0024/23.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach procedury postępowania są: Izabela Kaźmierczak, adres e-mail: ikazmierczak@cuw-zawiercie.pl, tel.: 32 67 107 65 wew. 82,
Małgorzata Nowak, adres e-mail: mnowak@cuw-zawiercie.pl
7. W sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej) zamawiający może również komunikować się z
wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl.
8. Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników do SWZ w języku polskim.
9. Ofertę (dok. wym. w Rozdz. XIV ust. 3) oraz dok. wym. w Rozdz. XIV ust. 5, składa się pod rygorem nieważności:
1/ w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
2/ w postaci elektronicznej (cyfrowej) opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zaleca się aby w procesie składania oferty na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca złożył bezpośrednio na dokumencie, który następnie zostanie przesłany do systemu.
10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul.
Parkowa 2 , reprezentowane przez Dyrektora.
2/ administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@cuwzawiercie.pl.
3/ Dane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie podpisana umowa na realizację
zadania publicznego będą przekazane do Współadministratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub
podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub kontroli, jak również osoby lub
podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej.
4/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art.
275 pkt 1 PZP.
5/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
9/ posiada Pani/Pan:
a/ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b/ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c/ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
d/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników).
Nie przysługuje Pani/Panu:
a/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0024/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.
2. Szczegółowy rodzaj asortymentu oraz zakres zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ. Ilości poszczególnych towarów podane w tym formularzu są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego, które zostały przyjęte
w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od bieżących potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych i do wysokości kwoty przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 20 % jego zakresu.
3. Towary objęte niniejszą umową oraz sposób ich dostarczenia Zamawiającemu muszą być zgodne z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Formularza asortymentowo-cenowego oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i atestami oraz właściwymi dla przedmiotu umowy przepisami prawa.
4. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentacji dotyczącej rejestracji
i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia stosownego dokumentu w tym zakresie przed podpisaniem umowy.
6. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wdrożonymi i stosowanymi w zakładzie Wykonawcy zasadami systemu HACCP.
7. Wykonawca będzie dostarczał towar środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności
- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. Dostawy będą realizowane na podstawie odrębnych zamówień, określających min. ilość, asortyment towaru i termin dostawy.
9. Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw następowała w dni robocze, pięć razy w tygodniu,
w godzinach 07:00-08:00 rano.
10. Wykonawca zapewni dostawy w terminie do 2 dni od dnia złożenia zamówienia.
11. Zamawiający wymaga, aby użyte do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdy spełniały wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022r. udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 tejże ustawy z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu, polegających na zmniejszeniu wymaganego udziału bądź przesunięciu wskazanej w nim daty początkowej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia oświadczenia dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia. (Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1 do Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ).
12. Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy oraz sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia, jak również warunki płatności, określają również Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował kryterium:
cena ofertowa (C), waga kryterium 100 % (1 % = 1 punkt).
2. Zasady oceny ofert:
1/ punktacja przyznawana ofertom w kryterium C – będzie obliczana według poniższego wzoru:
C = (cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto) x 100 pkt **
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
** 1 punkt = 1 %
2/ podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa” – będzie cena ofertowa brutto, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT), podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
3/ cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4/ oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „cena ofertowa” (C), tj. oferująca najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100 pkt; pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg powyższego wzoru zastosowanego do obliczenia punktowego.
5/ jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, z wyjątkiem takiej sytuacji, w której po dokonaniu zaokrąglenia punktacji dwie lub więcej ofert uzyska 100 pkt. W takim przypadku punktacja ofert zostanie podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń.
4. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
5. Oferta, która według ostatecznego rankingu uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag - zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
10. Wobec ustalonych wymagań i standardów jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (tj. Formularzu asortymentowo-cenowym), Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle precyzyjny, że złożone oferty mogą różnić się jedynie ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4/ zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli łącznie wykaże, iż: dysponuje co najmniej 1 (jednym) pojazdem spełniającym wymagania do przewozu żywności, dla którego Wykonawca posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Weterynaryjnego potwierdzającą dopuszczenie pojazdu do przewozu żywności lub zaświadczenie o wpisaniu zakładu do rejestru zakładu podlegającego Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym do przewozu żywności.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1/ na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie):
a/ Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4);
b/ Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
(zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 PZP Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu z art. 125 ust 1 ustawy PZP - stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ - wskaże dane umożliwiające za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dostęp do tych środków);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1/ na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Wykazu pojazdów (wykazu narzędzi), dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 SWZ - (wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje konieczności złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na Ofertę składa się:
1/ Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ oraz
2/ Formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.1 do SWZ. Wzór Załącznika nr 1.1 należy wypełnić w całości, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy, co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodną z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (po uprzednim wykonaniu przez zamawiającego wszystkich czynności przewidzianych Ustawą PZP w zakresie oceny ofert).
Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej.
Ponadto do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy załączyć:
1/ Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 PZP – odpowiednio w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale X ust. 1 SWZ, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca / Wykonawca występujący wspólnie – nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu - sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
2/ jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie;
3/ jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP - dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ);
4/ w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa regulująca współpracę Wykonawców - umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, winno być załączone do oferty w formie spełniającej wymagania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – jeżeli są określone. (Oświadczenie zawarte jest w treści Załącznika nr 3 do SWZ - odpowiednio).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773054 - w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.