eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Przebudowa przedszkolnego placu zabaw " w ramach zadania inwestycyjnego p. n.: "Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25" - na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa przedszkolnego placu zabaw ” w ramach zadania inwestycyjnego p. n.: „Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25” – na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludwika Kondratowicza 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-983

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 44 38 704

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: targowek.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa przedszkolnego placu zabaw ” w ramach zadania inwestycyjnego p. n.: „Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25” – na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ceca9947-cfa9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011417/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 103 ul. Mokra 25

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160151

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-17/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 601626,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i czynności opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, załącznikach do projektowanych postanowień umowy oraz innych prac i czynności nieopisanych w projektowanych postanowieniach umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami.
2. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
3. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określają następujące dokumenty:
a) projekt przebudowy przedszkolnego placu zabaw - załącznik nr 8 do SWZ;
b) przedmiar robót wykonany w układzie kosztorysowym uproszczonym wg załącznika nr 6 do SWZ. Zamawiający przekazuje przedmiar robót w układzie uproszczonym w formacie „pdf” i „ATH” jako obowiązujące”,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7 do SWZ
d) szczegółowy opis warunków zamówienia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 SWZ.
4. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie nawierzchni (chodniki, nawierzchnie bezpieczne), roboty związane z montażem obiektów małej architektury, roboty w zakresie wykonania ogrodzenia, ogrodnicze (nasadzenia zieleni).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 683000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 788599,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 683000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bis Wod-Kan Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270004157

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 683000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.