eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › "Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Pniewy w 2023 r. - II postępowanie"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Pniewy w 2023 r. - II postępowanie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pniewy

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Pniewy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630011480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pniewy@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pniewy.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Pniewy w 2023 r. - II postępowanie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b847d7e-fdea-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082844/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Pniewy w 2023 r"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b847d7e-fdea-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”. W przypadku załączników, które zgodnie z PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu podpisu (wewnętrzny, zewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.4.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża. Prace będą wykonywane na terenie
wszystkich dziesięciu leśnictw Nadleśnictwa Pniewy, przy czym wielkość pojedynczego odcinka nie będzie niższa niż 300 mb.
Prace wchodzące w zakres Zadania 1 to w szczególności:
a) Równanie wraz z zagęszczeniem przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego gumowego (lub

stalowo-gumowego) wibracyjnego.
b) Profilowanie (spad dwustronny) nawierzchni należy wykonać w/w równiarką drogową z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniającego spływ wód poza jezdnię.
c) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu.
d) Usunięcie korzeni znajdujących się w pasie drogowym.
CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO WYRÓWNANIA, PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA:
175 000 m2 o szerokości 3,0 – 4,0 m. (przyjęto średnio 3,50 m)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w OPZ (i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 7 ust 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe za 1 m 2 zawarte w formularzu ofertowym.
4.16. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, społecznych, gospodarczych bądź atmosferycznych, lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o których mowa w pkt 4.11. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.11. objęte będzie wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża oraz wykonanie naprawy odcinków dróg określone został w załączniku nr 10 do SWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.11. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.11. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.11. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków technicznych, przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w przedmiocie konserwacji i utrzymania dróg leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 4.11. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pniewy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
1. Dla Zadania 1:
Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60% Kryterium II – Okres Gwarancji (G) waga 40 %
2. Dla Zadania 2:
Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60% Kryterium II – Okres Gwarancji (G) waga 40 %
17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 %. Oferta z najniższą ceną brutto
17 OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( x 100) x waga kryterium tj. 60 %
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium II – Okres Gwarancji (G)– waga 40 %.
W ramach kryterium Okres Gwarancji (G) – 40 % Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin gwarancji to 6 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru robót, Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji w następujący sposób:
Okres gwarancji 6 miesięcy = 0 % = 0 punktów Okres gwarancji 9 miesięcy = 20 % = 20 punktów Okres gwarancji 12 miesięcy = 40 % = 40 punktów
Termin gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru robót. Za każde trzy miesiące powyżej 6 miesięcy Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe 20 punktów w kryterium
„Okres Gwarancji”. Termin dłuższy niż 12 miesięcy dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jako 12 miesięcy. Podanie terminów pośrednich będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 6 miesięcy lub nie poda okresu gwarancji to uzyska 0 pkt w kryterium „Termin gwarancji”.
17.3 Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2., obliczona wg wzoru: O = C + G - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin gwarancji
17.4 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Wykonanie naprawy odcinków dróg w Leśnictwach: Wituchowo, Pniewy, Urbanówko i Lwówek
Prace wchodzące w zakres Zadania 2 to w szczególności:
a) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności:
• Korytowanie mechaniczne nawierzchni.
• Uzupełnianie powstałego koryta drogowego warstwą kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 20 cm. Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa naturalnego. Kruszywo Wykonawca dostarczy we własnym zakresie.
• Wbudowanie kruszywa za pomocą równiarki drogowej i zagęszczenie przy użyciu walca drogowego samojezdnego – stalowego, wibracyjnego,
• nadanie przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię,
• odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona.
Lokalizację i wielkość odcinków do konserwacji podano załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ).
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA: 5075,00 m²

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w OPZ (i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 7 ust 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe za 1 m 2 zawarte w formularzu ofertowym.
4.16. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, społecznych, gospodarczych bądź atmosferycznych, lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o których mowa w pkt 4.11. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.11. objęte będzie wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża oraz wykonanie naprawy odcinków dróg określone został w załączniku nr 10 do SWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.11. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.11. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.11. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków technicznych, przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w przedmiocie konserwacji i utrzymania dróg leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 4.11. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pniewy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
1. Dla Zadania 1:
Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60% Kryterium II – Okres Gwarancji (G) waga 40 %
2. Dla Zadania 2:
Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60% Kryterium II – Okres Gwarancji (G) waga 40 %
17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 %. Oferta z najniższą ceną brutto
17 OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( x 100) x waga kryterium tj. 60 %
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium II – Okres Gwarancji (G)– waga 40 %.
W ramach kryterium Okres Gwarancji (G) – 40 % Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin gwarancji to 6 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru robót, Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji w następujący sposób:
Okres gwarancji 6 miesięcy = 0 % = 0 punktów Okres gwarancji 9 miesięcy = 20 % = 20 punktów Okres gwarancji 12 miesięcy = 40 % = 40 punktów
Termin gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru robót. Za każde trzy miesiące powyżej 6 miesięcy Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe 20 punktów w kryterium
„Okres Gwarancji”. Termin dłuższy niż 12 miesięcy dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jako 12 miesięcy. Podanie terminów pośrednich będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 6 miesięcy lub nie poda okresu gwarancji to uzyska 0 pkt w kryterium „Termin gwarancji”.
17.3 Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2., obliczona wg wzoru: O = C + G - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin gwarancji
17.4 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową nie mniejszą niż
a) Zadanie 1 – 15 000,00 zł,
b) Zadanie 2 – 50 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na konserwacji i/lub budowie i/lub przebudowie dróg, na kwotę co najmniej:
a) Zadanie 1 - 10 000,00 zł brutto każda robota
b) Zadanie 2 - 65 000,00 zł brutto każda robota
b. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) Zadanie 1:

- co najmniej 1 szt. równiarki drogowej samojezdnej o mocy min. 120 KM zgodnym z załącznikiem 10 do SWZ;
- co najmniej 1 szt. walca drogowego samojezdnego o wadze min. 12 ton zgodnym z załącznikiem 10 do SWZ;
b) Zadanie 2:
- co najmniej 1 szt. równiarki drogowej samojezdnej o mocy min. 120 KM zgodnym z załącznikiem 10 do SWZ;
- co najmniej 1 szt. walca drogowego samojezdnego o wadze min. 12 ton zgodnym z załącznikiem 10 do SWZ;
c. Zamawiający nie określa warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.2. lit. a), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający
10. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
9. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 7 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 7.6. i 7.7. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – (wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 stanowi załącznik nr 12 do SWZ).
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
a) dla Zadania I – 1000,00 zł,
b) dla Zadania II – 3 500,00 zł,
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr 65 1020 4128 0000 1402 0035 0538 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Pniewy w 2023 r. część ” Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 12.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
12.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.7 Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
8.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem udostępnionych na Platformie e-Zamówienia formularzy do komunikacji oraz formularza ofertowego, wniosku, pracy konkursowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.